Jezi, sèl fason?

X NAN JIMI sèl fason an

Gen kèk moun ki rejte kwayans kretyen yo ke delivre se posib sèlman nan Jezi Kris la. Nan sosyete pliryalis nou an, yo atann tolerans, menm mande, epi konsèp libète relijye, ki pèmèt tout relijyon, pafwa entèprete nan yon fason ke tout relijyon yo finalman egal.

Tout wout mennen nan menm Bondye a. Gen kèk moun ki di ke tankou si yo te deja sou wout la epi yo gen kounye a tounen soti nan destinasyon an nan vwayaj sa a. Moun sa yo pa tolere moun ki etwat-èspri ki kwè gen yon sèl fason ak rejte evanjelizasyon. Apre yo tout, yo reklamasyon, sa a se yon tantativ ofansif chanje kwayans lòt moun. Men, yo menm yo vle chanje kwayans moun sa yo ki kwè nan yon sèl fason. Kòman sa ye kounye a? Èske lafwa kretyen an anseye ke Jezi se sèl fason ki mennen nan delivre?

Lòt relijyon

Pifò relijyon yo se eksklizif. Jwif Otodòks reklamasyon yo gen chemen an vre. Mizilman fè reklamasyon pou konnen pi bon revelasyon Bondye a. Endou yo kwè ke yo bon e boudis yo kwè tou sa. Menm pluralist modèn la kwè plirism la pi kòrèk pase lòt lide.

Se konsa, tout wout pa mennen nan menm Bondye a. Diferan relijyon yo menm dekri diferan bondye. Endou yo gen Divinite miltip ak dekri delivre kòm yon retou nan anyen. Mizilman yo, nan lòt men an, mete aksan sou monoteyis ak rekonpans nan syèl la. Ni Mizilman ni Endou pa ta dakò, fason yo mennen nan menm objektif la. Yo ta pito goumen pase chanje sa attitude. Pliralis lwès yo ta wè tèt yo tankou moun ki kondesandan e ki pa enfòme. Men, yon joure oswa menm yon atak sou relijyon yo se egzakteman sa pliralis yo pa vle. Nou kwè mesaj kretyen an se bon an e an menm tan pèmèt moun yo pa kwè nan li. Kòm nou konprann li, kwayans mande pou libète kite moun pa kwè nan li. Men, menm si nou defann dwa lèzòm pou yo chwazi nan ki sa pou yo kwè, sa pa vle di ke nou kwè ke tout relijyon yo vre. Pèmèt lòt moun kwè nan sa yo vle pa vle di ke nou ta dwe sispann kwè paske Jezi se sèl fason pou sali.

Deklarasyon biblik / reklamasyon yo

Premye disip Jezi yo di nou ke li te di se sèl fason pou Bondye. Li te di ke yon moun pa ka nan wayòm Bondye a si yon moun pa suiv li (Matye 7,26-27) epi nou pa avèk li nan letènite si nou nye li (Matye 10,32-33). Men sa Jezi te di tou: «Papa Papa a pa jije pèsonn, men li bay Pitit la tout jijman, pou yo tout kapab onore Pitit la menm jan yo onore Papa a. Moun ki pa onore Pitit la pa onore Papa ki voye l la.” (Jan 5,22-23). Jezi te deklare ke li se yon fason eksklizif laverite ak delivrans ak moun ki rejte l 'donk rejte Bondye tou.

Nan Johannes 8,12  li di "Mwen se limyè monn nan" ak nan Jan 14,6-7 di «[] mwen se chemen an, verite a ak lavi a; pèsonn pa vin jwenn Papa a si pa mwayen mwen. Lè w fin konnen m, w ap konnen papa m tou. Epi depi koulye a ou konnen l 'epi w'ap wè l'." Jezi li menm te di ke moun ki di gen lòt fason pou delivre yo mal. Pyè te klè menm jan an lè li te pale ak chèf jwif yo: “Epi delivrans pa nan okenn lòt moun, ni pa gen okenn lòt non anba syèl la bay lèzòm pa ki moun nou dwe sove” (Travay Apot yo). 4,12).

Pòl te klarifye li ankò lè li te di ke moun ki pa konnen Kris la mouri poutèt transgresyon yo ak peche yo (Efezyen yo). 2,1). Yo pa t gen espwa e malgre kwayans relijye yo, yo pa t gen Bondye (v. 12). Li te di ke gen yon sèl medyatè, se sèlman yon fason pou Bondye (1. Timote 2,5). Jezi te ranson tout moun bezwen (1. Timote 4,10). Si te gen nenpòt lòt fason ki mennen nan delivrans, Bondye ta kreye li (Galat 3,21). Grasa Kris la, mond lan rekonsilye ak Bondye (Kolosyen 1,20-22). Pòl te rele pou l gaye bon nouvèl la pami lòt nasyon yo. Li te di relijyon yo a pa vo anyen4,15). Li deja ekri nan Lèt Ebre yo ke pa gen pi bon fason pase Kris la. Kontrèman ak tout lòt fason, li efikas (Ebre 10,11). Sa a se pa yon avantaj relatif, men pito yon diferans tout oswa anyen. Doktrin kretyen delivrans eksklizif la baze sou sa Jezi li menm te di ak sa Bib la anseye nou, epi li gen rapò ak kiyès Jezi ye ak bezwen nou genyen favè.

Nou bezwen pou favè

Bib la di ke Jezi se Pitit Bondye a nan yon fason espesyal. Li se Bondye sou fòm moun. Li bay lavi l pou delivrans nou. Jezi te priye pou yon lòt fason, men pa te gen okenn6,39). Nou jwenn delivrans sèlman paske Bondye li menm te antre nan monn imen an pou pote konsekans peche yo epi pou libere nou anba li. Sa a se kado li ba nou. Pifò relijyon anseye kèk kalite travay oswa fè kòm chemen ki mennen nan delivrans - di bon priyè yo, fè sa ki dwat, ak espere ke sa pral ase. Yo anseye ke moun ka bon ase si yo eseye di ase. Sepandan, lafwa kretyen an anseye ke nou tout bezwen favè paske kèlkeswa jan nou fè efò, nou p ap janm bon ase.
Li enposib depi de ide sa yo ka vre an menm tan. Doktrin favè Bondye a anseye, kit nou renmen li, kit nou pa renmen li, pa gen okenn lòt chemen delivrans lan.

Favè nan lavni

E moun ki mouri anvan yo menm tande pale de Jezi? E moun ki te fèt anvan Jezi te viv? Ou gen espwa tou? Wi, yo fè. Jis paske lafwa kretyen an se yon lafwa nan favè. Moun yo sove pa favè Bondye a epi yo pa di non Jezi oswa lè yo gen yon Vyèn espesyal. Jezi te mouri pou peche lemonn antye, kit yo konnen yo oswa pa (2. Korentyen 5,14; 1. John 2,2). Lanmò l 'te viktim reparasyon pou tout moun ki pase, prezan ak lavni, kit se Palestinyen oswa Pewouvyen an. Nou ka sèten Bondye fidèl ak pawòl li a, paske sa ki ekri jan sa a: "Li gen pasyans ak ou epi li pa vle pèsonn pèdi, men pou tout moun jwenn repantans" (2. Pyè 3,9). Menmsi fason l ak epòk li yo souvan ensondab, nou fè yo konfyans paske li renmen moun li kreye yo. Men sa Jezi te di: “Paske Bondye te tèlman renmen monn nan, lè li te bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men pou yo gen lavi etènèl. Paske, Bondye pa voye Pitit Gason l nan sou latè paske li t ap jije lemonn, men paske grasa li mond lan t ap sove. ”(Jan. 3,16-17).

Nou kwè ke Kris la leve soti vivan konkeri lanmò. Se poutèt sa, menm lanmò se pa yon fwontyè ant Bondye ak moun. Bondye kapab pouse moun konfye delivrans yo ba li. Nou pa konnen ki jan ak ki lè, men nou ka mete konfyans pawòl li. Se poutèt sa, nou ka kwè nan li, tankou nan yon fason oswa yon lòt li renmen ak fèm gid chak moun ki te janm viv oswa ap janm viv yo kwè nan li pou delivre yo, swa anvan yo mouri, pandan oswa apre lanmò li. Si gen kèk moun ki tounen vin jwenn Kris la nan jou a nan dènye jijman an, oswa omwen aprann nan sa li te fè pou yo, Lè sa a, li pral sètènman pa vire do bay yo.

Men, kèlkeswa lè moun yo sove ak jan yo byen konprann delivrans yo, se toujou Kris la sèlman grasa ki moun yo sove. Zèv ak zèv ki gen bon entansyon p ap janm sove pèsonn, menmsi moun yo onètman kwè nan yo, paske si yo bon ase, yo pral sove. Prensip la gras ak sakrifis Jezi a vle di ke okenn kantite bon zèv oswa zèv relijye ka janm sove pèsonn. Si te gen yon fason konsa, Bondye ta fè l posib pou nou tou (Galat 3,21). Si moun yo te sensèman eseye jwenn delivrans grasa travay, meditasyon, flagelasyon, sakrifis tèt yo oswa lòt mwayen, lè sa a yo pral aprann ke zèv yo ak zèv yo pa itil yo ak Bondye. Delivrans vini atravè favè ak favè sèlman. Lafwa kretyen an anseye ke favè pa merite e poutan li disponib pou tout moun.

Nenpòt moun ki chemen relijye moun te pran, Kris la ka mennen yo sou move chemen an ak sou wout li. Li se sèl Pitit Bondye a ki te fè sèl sakrifis ekspyatwa tout moun bezwen. Li se mesaje inik ak chemen ki temwaye gras Bondye ak sali. Jezi li menm te temwaye sa. Jezi se san konte ak enklizif an menm tan an. Li se chemen etwat la ak Redanmtè a nan lemonn antye. Li se yon fason a sèlman nan delivre e ankò li se aksesib a tout moun. Favè Bondye a, parfe eksprime nan Jezikri, se egzakteman sa chak moun bezwen, ak bon nouvèl la se jan li se lib disponib nan tout moun. Se pa sèlman yon bon mesaj, men gwo nouvèl ki vo simaye. DLi vrèman vo panse sou.

pa Joseph Tkach


pdfJezi, sèl fason?