KWAYANS


Bondye a trinite

Dapre temwayaj la nan ekri nan Liv, Bondye se yon diven nan twa moun ki p'ap janm fini, ki idantik men diferan, Papa, Pitit ak Sentespri. Li se sèl vrè Dye a, etènèl, chanje, puisan, omnisyan, omniprezant. Li se kreyatè syèl la ak latè, soutyen linivè a ak sous delivre pou moun. Malgre ke transandant, Bondye aji dirèkteman ak pèsonèlman sou moun. Bondye se lanmou ak bonte enfini ...

Bondye, papa a

Bondye Papa a se premye moun Bondye a, Moun ki pa gen orijin, Pitit Gason an te fèt anvan letènite e ki Sentespri a soti etènèlman atravè Pitit la. Papa a, ki te kreye tout bagay vizib ak envizib atravè Pitit la, voye Pitit la pou vin delivre epi li bay Sentespri a pou renouvèlman ak aksepte nou kòm pitit Bondye. (Johannes 1,1.14, 18; Women 15,6; Kolosyen 1,15-16; Jan 3,16; 14,26; 15,26; Women...

Bondye, pitit gason an

Bondye, Pitit la, se dezyèm moun ki nan Divinite a, papa a etènèlman papa. Li se pawòl Bondye a ak imaj Papa a nan li, epi pou li Bondye te kreye tout bagay. Papa a te voye li kòm Jezikri, Bondye parèt nan kò a, pou l te ka delivre nou. Li te resevwa pa Sentespri a ak fèt nan Vyèj Mari a, li te tout Bondye ak tout moun, ini de nati nan yon sèl moun. Li, pitit la ...

Sentespri a

Sentespri a se moun nan twazyèm nan Divinite a ak ale etènèlman nan men Papa a nan Pitit la. Li se konsolè a te pwomèt pa Jezikri ke Bondye te voye bay tout moun ki kwè. Sentespri a viv nan nou, ini nou ak Papa a ak Pitit la, epi transfòme nou nan repantans ak viv apa, ak pa renouvèlman konstan konfòm ak imaj la nan Kris la. Sentespri a se sous enspirasyon ak pwofesi nan Bib la ak sous inite a ...

Wayòm Bondye a

Wayòm Bondye a, nan sans ki pi laj, se souvrènte Bondye. Dirijan Bondye a deja evidan nan legliz la ak nan lavi chak kwayan ki soumèt ak volonte l. Wayòm Bondye a pral konplètman etabli kòm yon lòd mondyal apre dezyèm vini Kris la, lè tout bagay pral soumèt a li. (Sòm 2,6-9; 93,1-2; Lik 17,20-21; Danyèl 2,44; Markus 1,14-15; 1. Korentyen 15,24-28; epifani 11,15; 21.3.22-27; 22,1-5) Prezan ak fiti...

Man [limanite]

Bondye kreye moun, gason ak fanm, nan imaj Bondye a. Bondye beni moun ak kòmande l 'pou miltipliye ak ranpli tè a. Nan lanmou, Senyè a te bay moun pouvwa pou li te soumèt anba tè a kòm yon entandan ak gouvène tout bèt vivan yo. Nan istwa kreyasyon an, moun se kouwòn kreyasyon an; premye moun nan se Adan. Senbolize pa Adan, ki moun ki fè peche, limanite ap viv nan rebelyon kont Kreyatè li yo epi li gen ...

Ekriti Bondye a

Liv Sentespri a se Pawòl Bondye enspire a, temwayaj fidèl nan levanjil la, ak pentire a vre ak egzat nan revelasyon Bondye a bay moun. Toutotou, Ekriti sakre yo pa ka enfòme ak fondamantal pou Legliz la nan tout kesyon ansèyman ak lavi. Ki jan nou fè konnen kiyès Jezi ye ak sa Jezi te anseye? Kijan nou konnen si yon levanjil se reyèl oswa fo? Ki baz autorité ki genyen pou ansèyman ak lavi? Bib la se ...

Legliz la

Legliz la, Kò Kris la, se kominote tout moun ki kwè nan Jezikri ak nan moun ki rete nan Sentespri a. Misyon Legliz la se preche levanjil la, anseye tout sa Kris te kòmande, batize ak bay mouton yo manje. Nan akonplisman misyon sa a, Legliz la, gide pa Sentespri a, sèvi ak Bib la kòm yon gid epi li se toujou ap gide pa Jezi Kris la, tèt vivan li yo. Bib la di: Ki moun ki nan Kris la ...

Kretyen an

Nenpòt moun ki mete konfyans yo nan Kris la se yon kretyen. Avèk renouvèlman Sentespri a, kretyen an fè eksperyans yon nouvo nesans epi yo mennen l nan yon bon relasyon ak Bondye ak èt imen parèy li yo grasa favè Bondye atravè adopsyon. Lavi yon kretyen make pa fwi Lespri Sen an. (Women 10,9-13; Galat 2,20; Jan 3,5-7; Markus 8,34; Jan 1,12-13; 3,16-17; Women 5,1; 8,9; Jan 13,35; Galat 5,22-23) Kisa sa vle di fè yon timoun...

Mond zanj lan

Zanj yo se èt lespri ki te kreye. Ou doue ak lib volonte. Zanj sen yo sèvi Bondye antanke mesaje ak ajan, yo se espri soumèt pou moun ki gen pou yo reyalize delivrans, epi ki pral akonpaye Kris la lè l retounen. Zanj ki dezobeyi yo rele demon, move lespri ak move lespri. Zanj yo se èt lespri, mesaje ak sèvitè Bondye. (Ebre 1,14; epifani 1,1; 22,6; Matye 25,31; 2. Pyè 2,4; Markus 1,23; Matye 10,1) ...

Satan

Satan se yon zanj ki tonbe, lidè nan fòs yo sa ki mal nan mond lespri a. Nan Ekriti yo li adrese nan divès fason: move lespri, lènmi, sa ki mal, ansasen, ka fè pesonn konfyans, vòlè, tentè, akize nan frè nou yo, dragon, bondye nan mond sa a. Li se nan rebelyon konstan kont Bondye. Atravè enfliyans li, li simen dezakò, awogans ak dezobeyisans nan mitan moun. Li se deja bat nan Kris la, ak pouvwa li ak enfliyans kòm Bondye ...

Levanjil la

Levanjil la se bon nouvèl sou delivrans grasa favè Bondye grasa lafwa nan Jezikri. Li se mesaj la ke Kris la te mouri pou peche nou yo, ke li te antere, dapre ekriti yo, te leve soti vivan nan twazyèm jou a, ak Lè sa a, parèt devan disip li yo. Levanjil la se bon nouvèl la ke nou ka antre nan wayòm Bondye a grasa travay sove Jezikri a. (1. Korentyen 15,1-5; Travay Apot yo 5,31; Lik 24,46-48; Johannes...

Konpòtman kretyen

Konpòtman kretyen an baze sou konfyans ak lwayote lanmou anvè Sovè nou an, ki te renmen nou e ki te bay tèt li pou nou. Konfians nan Jezikri eksprime nan lafwa nan levanjil la ak nan zèv lanmou. Atravè Lespri Sen an, Kris la transfòme kè kwayan l yo e li fè yo bay fwi: lanmou, lajwa, lapè, fidelite, pasyans, bonte, dousè, kontwòl tèt yo, jistis ak verite. (1. Johannes...

Favè Bondye a

Favè Bondye a se favè san parèy Bondye vle bay tout kreyasyon an. Nan sans ki pi laj la, favè Bondye a eksprime nan chak aksyon diven pwòp tèt ou-revelasyon. Gras a gras lòm ak tout kosmos yo delivre anba peche ak lanmò atravè Jezikri, e gras a favè lòm genyen pouvwa pou konnen ak renmen Bondye ak Jezikri epi antre nan lajwa delivrans etènèl nan Wayòm Bondye a. (Kolosyen 1,20;...

peche

Peche se anachi, yon eta rebelyon kont Bondye. Depi tan an lè peche te vin nan mond lan atravè Adan ak Èv, moun se anba jouk bèf ki te nan peche - yon jouk bèf ki ka sèlman pou wete nan men Jezi Kris la nan favè Bondye a. Eta peche nan limanite manifeste tèt li nan tandans nan mete tèt li ak pwòp enterè yon sèl la pi wo a Bondye ak volonte li. Peche mennen nan izolman nan men Bondye ak soufrans ak lanmò. Paske tout ...

Lafwa nan Bondye

Lafwa nan Bondye se yon kado Bondye, rasin nan Pitit gason senkan li a ak fòs ankò pa Pawòl etènèl li atravè temwayaj sou Sentespri a nan ekri nan Liv. Lafwa nan Bondye fè kè a ak siyifikasyon nan moun ki reseptif a kado Bondye a nan favè Bondye a, delivre yo. Atravè Jezikri ak atravè Sentespri a, lafwa ba nou fòs nan relasyon espirityèl ak fidelite aktif nan Bondye, Papa nou an. Jezi Kris la se otè a ak finè ...

Sali a

Salvasyon se restorasyon nan kominyon an moun ak Bondye ak delivre a nan tout kreyasyon soti nan esklavaj nan peche ak lanmò. Bondye bay sali pa sèlman pou lavi prezan an, men pou letènite bay tout moun ki aksepte Jezikri kòm Seyè ak Sovè. Salvasyon se yon kado Bondye, ki te fè posib pa favè, gras pa lafwa nan Jezikri, pa merite pa merit pèsonèl oswa bon ...

asirans sou jan Bondye delivre

Bib la afime ke tout moun ki rete nan konfyans nan Bondye a nan Jezi Kris la pral sove e ke pa gen anyen pral janm retire yo nan men yo nan men Kris la. Bib la mete aksan sou fidelite a enfini nan Seyè a ak sifizans la absoli nan Jezi Kris la pou delivre nou an. Li mete aksan sou lanmou etènèl Bondye pou tout pèp, ki rele levanjil la pouvwa Bondye pou delivre tout moun ki kwè. Nan posesyon sètitid sali sa a, kwayan ...

jistifikasyon

Jistifikasyon se yon zak favè Bondye soti nan ak atravè Jezikri, grasa ki kwayan an jistifye nan je Bondye. Kidonk, grasa lafwa nan Jezikri, lòm jwenn padon Bondye e li jwenn lapè ak Senyè l ak Sovè l. Kris la se desandan an e ansyen alyans lan demode. Nan nouvo alyans lan, relasyon nou ak Bondye baze sou yon lòt fondasyon, li baze sou yon lòt akò. (Women 3:21-31; 4,1-8yèm;…

Saba a kretyen

Jou repo kretyen an se lavi nan Jezikri, kote chak kwayan jwenn repo vre. Jou repo setyèm jou a chak semèn yo te kòmande pèp Izrayèl la nan Dis Kòmandman yo te yon lonbraj ki montre vrè reyalite Jezikri, Senyè ak Sovè nou an, kòm yon siy vrè reyalite a. (Ebre 4,3.8-10; Matye 11,28-30; 2. Moyiz 20,8: 11; Kolosyen 2,16-17) Selebre delivrans nan Adorasyon Kris la se repons nou an nan aksyon gras Bondye fè pou nou yo. ...

rpantir

Repantans (ki tradui tou kòm "repanti") anvè Bondye ki gen pitye a se yon chanjman nan atitid, ki te pote pa Lespri Sen an e ki anrasinen nan Pawòl Bondye a. Repantans gen ladan l vin konsyan de pwòp peche yon moun ak akonpaye yon nouvo lavi, sanktifye grasa lafwa nan Jezikri. (Travay Apot yo 2,38; Women 2,4; 10,17; Women 12,2) Aprann konprann repantans Yon pè terib, "te deskripsyon an nan yon jèn gason pou gwo laperèz li ke Bondye te gen li akòz ...

viv apa

Sanktifikasyon se yon zak favè grasa Bondye atribiye jistis ak sentete Jezikri bay kwayan an e li mete l ladan l. Sanktifikasyon yo fè eksperyans grasa lafwa nan Jezikri epi li fèt grasa prezans Sentespri a nan moun. (Women 6,11; 1. John 1,8-9; Women 6,22; 2. Tesalonik 2,13; Galat 5: 22-23) Sanktifikasyon Dapre Concise Oxford Dictionary, sanktifye vle di "mete yon bagay apa oswa kenbe yon bagay ki sen," oswa "soti nan peche ...

adorasyon

Adorasyon se repons lan divin kreye nan tout bèl pouvwa Bondye a. Li se motive pa renmen diven ak sous dlo ki soti nan revelasyon nan tèt divin nan direksyon pou kreyasyon li yo. Nan adorasyon, kwayan a antre nan antre nan kominikasyon ak Bondye, Papa a, nan Jezikri, medyatè pa Sentespri a. Adorasyon vle di tou ke nou enbleman ak kè kontan bay priyorite pou Bondye nan tout bagay. Li manifeste tèt li nan atitid ak aksyon ...

batèm

Batèm dlo se yon siy repantans kwayan an, yon siy ke li aksepte Jezikri kòm Senyè ak Sovè, se patisipasyon nan lanmò ak rezirèksyon Jezikri. Batize "ak Sentespri a ak dife" refere a travay renouvèlman ak netwayaj Lespri Sen an. Legliz Bondye atravè lemond pratike batèm pa imèsyon. (Matye 28,19; Travay Apot yo 2,38; Women 6,4-5; Lik 3,16; 1. Korentyen 12,13; 1. Pyè 1,3-9; Matye...

Soupe Seyè a

Soupe Seyè a se yon rapèl nan sa Jezi te fè nan tan lontan an, yon senbòl nan relasyon prezan nou avèk li, ak yon pwomès sou sa li pral fè nan tan kap vini an. Chak fwa nou selebre Sentsèn nan, nou pran pen ak diven pou komemore Redanmtè nou an epi anonse lanmò li jiskaske li vini. Soupe Seyè a se yon pati nan lanmò a ak rezirèksyon nan Seyè nou an, ki moun ki te bay kò l 'ak koule san l' yo padonnen nou ...

Jesyon finansye

Responsablite kretyen finansye vle di fè fas ak resous pèsonèl nan fason ki reflete renmen an ak jenerozite Bondye. Sa enkli obligasyon pou fè don de yon pati nan lajan pèsonèl pou travay Legliz la. Soti nan donasyon, misyon legliz la bay Bondye pou li preche levanjil la ak pou bay mouton yo manje. Kado ak don reflete reverans, lafwa, obeyisans ak ...

Jesyon estrikti nan legliz la

Chèf legliz la se Jezikri. Li revele volonte Papa a bay Legliz la atravè Lespri Sen an. Atravè ekriti yo, Lespri Sen an anseye epi bay legliz la pouvwa pou l sèvi bezwen kominote yo. Legliz Bondye atravè lemond la ap fè efò pou l suiv lidèchip Sentespri a nan swen kongregasyon li yo epi tou nan nominasyon ansyen yo, dyak ak dyak ak lidè yo. (Kolosyen 1,18; Efezyen yo 1,15-23; Jan 16,13-15yèm;…

Biblik pwofesi

Pwofesi revele volonte Bondye ak plan pou limanite. Nan pwofesi biblik, Bondye deklare peche moun padonnen grasa repantans ak lafwa nan travay redanmsyon Jezikri a. Pwofesi pwoklame Bondye kòm Kreyatè ki gen tout pouvwa a ak Jij sou tout bagay epi asire limanite nan lanmou li, favè ak lwayote ak motive kwayan an viv yon lavi Bondye nan Jezikri. (Izayi 46,9-11; Lik 24,44-48yèm;…

Dezyèm ap vini Kris la

Jan li te pwomèt la, Jezikri pral tounen sou tè a pou l jije ak dirije tout pèp nan wayòm Bondye a. Dezyèm vini li nan pouvwa ak laglwa pral vizib. Evènman sa a inogire rezirèksyon ak rekonpans sen yo. (Jan 14,3; epifani 1,7; Matye 24,30; 1. Tesalonik 4,15-17; Revelasyon 22,12) Èske Kris la ap retounen? Ki sa ou panse ki ta pi gwo evènman ki ta ka rive sou sèn nan mond lan? ...

Eritaj fidèl yo

Eritaj kwayan yo se delivrans ak lavi etènèl nan Kris la kòm pitit Bondye nan kominyon ak Papa a, Pitit la ak Sentespri a. Menm koulye a, papa a ap transfere kwayan nan wayòm pitit li a; eritaj yo a kenbe nan syèl la epi yo pral bay an plenite nan dezyèm vini Kris la. Sen resisite yo dirije ansanm ak Kris nan wayòm Bondye a. (1. John 3,1-2; 2,25; Women 8: 16-21; Kolosyen 1,13; Danyèl 7,27; 1. Pyè 1,3-5yèm;…

Jijman ki sot pase a [jijman etènèl]

Nan fen epòk la, Bondye pral rasanble tout moun ki vivan yo ak moun ki mouri yo devan twòn Kris la ki nan syèl la pou jijman. Moun ki jis yo pral resevwa glwa etènèl, mechan yo pral kondane nan letan dife a. Nan Kris la, Senyè a fè dispozisyon ki gras ak jis pou tout moun, enkli moun ki pa t parèt yo te kwè nan levanjil la lè yo te mouri. (Matye 25,31-32; Travay 24,15; Jan 5,28-29; Revelasyon 20,11: 15; 1. Timote 2,3-6; 2. Pyè 3,9;...

lanfè

Lanfè se separasyon an ak izolman nan Bondye, chwazi pa moun k'ap fè peche enkorijibl. Nan Nouvo Testaman an, yo pale sou lanfè tankou yon "pisin dife", "fènwa" ak jeyèn (apre vale Hinnom ki tou pre lavil Jerizalèm, yon kote ki boule pou sal). Lanfè dekri kòm pinisyon, soufrans, touman, pèrdisyon p'ap janm fini an, urleman ak dan fanm k'ap pile. Scheol ak anfèr, de tèm souvan tradui kòm "lanfè" ak "kavo" nan biblik la ...

syèl la

"Syèl la" kòm yon tèm biblik vle di kote Bondye chwazi pou rete a, ansanm ak desten etènèl tout pitit Bondye delivre yo. "Pou nan syèl la" vle di: rete avèk Bondye nan Kris la kote pa gen lanmò, lapenn, kriye ak doulè ankò. Syèl la dekri kòm "lajwa etènèl", "bonheur", "lapè" ak "jistis Bondye". (1. Wa 8,27-30; 5. Moyiz 26,15; Matye 6,9; Travay Apot yo 7,55-56; Jan 14,2-3; Revelasyon 21,3-4; 22,1-5; 2. ...

Eta a entèmedyè

Eta entèmedyè a se eta kote mò yo ye jiskaske kò a leve. Tou depan de entèpretasyon ekriti ki enpòtan yo, kretyen yo gen opinyon diferan sou nati eta entèmedyè sa a. Gen kèk pasaj sijere ke moun ki mouri yo fè eksperyans eta sa a konsyan, lòt moun ke konsyans yo etenn. Legliz Bondye atravè lemond kwè ke tou de opinyon yo ta dwe respekte. (Izayi 14,9-10; Ezekyèl...

Milenè a

Milenyòm lan se peryòd tan ki dekri nan liv Revelasyon an, kote moun ki kretyen yo pral wa avèk Jezi Kris. Apre milenè a, lè Kris la te bat tout lènmi yo ak soumise tout bagay, li pral bay wayòm nan bay Bondye Papa a, epi syèl la ak tè a pral vin nouvo. Gen kèk tradisyon kretyen ki entèprete milenè a kòm mil ane anvan oswa apre Kris la;

Kwe Istorik

Yon kwayans (Credo, ki soti nan Latin "mwen kwè") se yon fòmilasyon rezime kwayans. Li vle enimere verite enpòtan, klarifye deklarasyon doktrinal, separe verite ak erè. Anjeneral li ekri nan yon fason ke li ka fasil pou memorize. Gen yon kantite pasaj nan Bib la ki gen karaktè kwayans. Se konsa, Jezi te itilize konplo a ki baze sou 5. mose 6,4-9, kòm yon kwayans. Pòl fè...