Bondye, pitit gason an

X NAN Bondye pitit gason an

Bondye Pitit la se dezyèm Moun Bondye a, Papa a te fèt depi letènite. Li se pawòl ak imaj Papa a atravè li e pou li Bondye te kreye tout bagay. Li te voye pa Papa a kòm Jezikri, Bondye, revele nan kò a pou pèmèt nou atenn delivrans. Li te vin ansent pa Sentespri a ak fèt nan Vyèj Mari a, li te totalman Bondye ak konplètman imen, ini de nati nan yon sèl moun. Li menm, Pitit Gason Bondye a e Senyè sou tout bagay, li merite onè ak adorasyon. Antanke redanmtè limanite a te pwofetize, li te mouri pou peche nou yo, li te leve soti vivan nan lanmò e li te monte nan syèl la, kote li aji kòm yon medyatè ant moun ak Bondye. L ap vini ankò nan glwa pou l dirije tout nasyon kòm Wa tout wa nan wayòm Bondye a. (Johannes 1,1.10.14; Kolosyen 1,15-16; Ebre 1,3; Jan 3,16; Tit 2,13; Matye 1,20; Travay Apot yo 10,36; 1. Korentyen 15,3-4; Ebre 1,8; Revelasyon 19,16)

Kiyès nonm sa a ye?

Jezi li menm li te poze disip li yo kesyon idantite nou te pale de yo: "Kiyès moun yo di ke Pitit Gason Lòm nan ye?" Pou nou li toujou enpòtan jodi a: Ki moun ki moun sa a? Ki pouvwa avoka li genyen? Poukisa nou ta dwe fè l konfyans? Jezi Kris la nan sant la nan lafwa kretyen an. Nou dwe konprann ki kalite moun li ye.

Trè imen - ak plis ankò

Jezi te fèt nan fason nòmal, te grandi nòmalman, te vin grangou ak swaf dlo ak fatige, manje, bwè ak dòmi. Li te parèt nòmal, li te pale langaj pale, li te mache nòmal. Li te gen santiman: pitye, kòlè, sezi, tristès, laperèz (Matye 9,36; Lik 7,9; Jan 11,38; Matye 26,37). Li te priye Bondye jan lèzòm ta dwe. Li te rele tèt li yon nonm epi yo te adrese kòm yon nonm. Li te moun.

Men, li te yon moun tèlman ekstraòdinè ke apre Asansyon li, gen kèk nye ke li te imen (2. Jan 7). Yo te panse Jezi te tèlman sen ke yo pa t ka kwè ke li te gen anyen pou wè ak kò a, ak pousyè tè a, swe a, fonksyon dijestif yo, enpèfeksyon lachè a. Petèt li te sèlman parèt moun, menm jan zanj pafwa parèt moun san yo pa aktyèlman vin moun.

Nan kontras, Nouvo Testaman an fè li klè ke Jezi te moun nan tout sans pawòl la. Jan konfime:
"Epi pawòl la te fè chè..." (Jan 1,14). Li pa t 'sèlman "parèt" kòm kò epi li pa sèlman "abiye" tèt li nan lachè. Li te vin chè. Jezikri “te vini nan kò a” (1Jan. 4,2). Johannes di nou konnen paske nou te wè l e paske nou te manyen li (1. John 1,1-2).

Dapre Pòl, Jezi te vin "tankou moun" (Filipyen 2,7), "Fè anba lalwa" (Galat 4,4), " Sou fòm kò peche " (Women 8,3). Otè Lèt Ebre yo fè konnen sila a ki te vin rachte lòm te dwe vin yon moun nan sans: «Paske timoun yo kounye a se nan kò ak san, li menm tou li te aksepte l nan menm mezi... Se poutèt sa li te dwe vin tankou. frè l yo nan tout bagay » (Ebre 2,14-17).

Delivrans nou an kanpe oswa tonbe ak si Jezi te reyèlman - epi li ye. Wòl li antanke defansè nou an, gran prèt nou an, kanpe oswa tonbe sou si li te vrèman fè eksperyans bagay imen (Ebre 4,15). Menm apre rezirèksyon li, Jezi te gen chè ak zo (Jan 20,27:2; Lik ).4,39). Menm nan laglwa selès li te kontinye moun (1. Timote 2,5).

Aji tankou Bondye

“Kiyès li ye?” Farizyen yo te mande lè yo te wè Jezi k ap padone peche yo. "Ki moun ki ka padonnen peche si se sèl Bondye?" (Lik 5,21.) Peche se yon ofans kont Bondye; ki jan yon moun ta ka pale pou Bondye epi di ke peche ou yo te efase, efase? Yo te di sa se blasfèm. Jezi te konnen ki jan yo te santi l konsènan sa, e li te toujou padone peche yo. Li menm te fè konnen li menm li pa t gen peche (Jan 8,46). Li te fè kèk reklamasyon etonan:

 • Jezi te di ke li ta chita adwat Bondye nan syèl la - yon lòt reklamasyon ke prèt jwif yo te jwenn blasfèm.6,63-65).
 • Li te di ke li se Pitit Bondye a - sa a te tou yon blasfèm, yo te di, paske nan kilti sa a ki pratikman vle di leve tèt li bay Bondye (Jan 5,18; 19,7).
 • Jezi te deklare ke li te nan yon akò pafè ak Bondye ke li te sèlman fè sa Bondye te vle (Jan. 5,19).
 • Li te deklare ke li fè youn ak Papa a (Jan 10,30), ki prèt jwif yo te konsidere tou kòm blasfem (Jan 10,33).
 • Li te fè konnen li tèlman sanble ak Bondye ke nenpòt moun ki wè l 'ta wè Papa a4,9; 1,18).
 • Li te deklare ke li te kapab voye Lespri Bondye a deyò6,7).
 • Li te di ke li te kapab voye zanj yo3,41).
 • Li te konnen Bondye se jij nan mond lan, ak nan menm tan an li te deklare ke Bondye te ba li jijman an
  remèt (Johannes 5,22).
 • Li te deklare ke li te kapab leve moun ki mouri yo, enkli tèt li (Jan 5,21; 6,40; 10,18).
 • Li te di ke lavi etènèl tout moun depann de relasyon yo genyen avèk li, Jezi (Matye 7,22-23).
 • Li te di pawòl Moyiz te di yo pa t ase (Matye 5,21-48).
 • Li te rele tèt li Seyè jou repo a - yon lwa Bondye te bay! (Matye 12,8.)

Si li te yon moun sèlman, sa t ap ansèyman ki t ap fè peche. Men, Jezi te sipòte pawòl li yo ak zèv etonan. «Kwè mwen mwen nan Papa a e Papa a nan mwen; si se pa sa, kwè mwen poutèt zèv yo.” (Jan 14,11). Mirak pa ka fòse pèsonn kwè, men yo ka toujou fò "prèv sikonstansyal".

Pou montre ke li te gen otorite pou padone peche, Jezi geri yon nonm paralize (Lik 5: 17-26). Mirak li yo pwouve ke sa li te di sou tèt li se vre. Li gen plis pase pouvwa moun paske li pi plis pase moun. Reklamasyon yo sou tèt li - nan tout lòt pale mal sou Bondye - yo te baze sou verite ak Jezi. Li te kapab pale tankou Bondye ak aji tankou Bondye paske li te Bondye nan kò a.

Imaj tèt li

Jezi te klèman konnen idantite l. A an li te deja gen yon relasyon espesyal ak Papa nou ki nan Syèl la (Lik 2,49). Lè li batize, li tande yon vwa ki sot nan syèl la ki di: Ou se pitit mwen renmen anpil (Lik 3,22). Li te konnen li te gen yon misyon pou l sèvi (Lik 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

An repons a pawòl Pyè yo, "Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an!" Jezi reponn: «Benediksyon pou ou, Simon, pitit Jonas; paske lachè ak san pa revele ou sa, men Papa m ki nan Syèl la »(Matye 16: 16-17). Jezi te Pitit Bondye a. Li te Kris la, Mesi a - yon sèl Bondye chwazi pou yon misyon trè espesyal.

Lè li te rele douz disip, youn pou chak branch fanmi nan pèp Izrayèl la, li pa t 'konte tèt li nan mitan douz disip yo. Li kanpe devan tout moun pèp Izrayèl yo. Li te kreyatè ak mason nouvo Izrayèl la. Nan manje Seyè a, li devwale tèt li kòm fondasyon nouvo kontra a, yon nouvo relasyon avèk Bondye. Li te wè tèt li kòm pwen fokal nan sa Bondye te fè nan mond lan.

Jezi avèk fòs konviksyon te vire kont tradisyon, kont lwa yo, kont tanp lan, kont otorite relijye yo. Li te mande disip li yo pou yo kite tout bagay epi swiv li, pou yo mete l 'premye nan lavi yo, pou kenbe fidelite absoli li. Li te pale ak otorite Bondye a - epi li te pale nan menm tan an ak pwòp otorite l 'yo.

Jezi te kwè pwofesi Ansyen Testaman yo te akonpli nan li. Li te sèvitè soufrans ki te dwe mouri pou sove moun anba peche yo (Izayi 53,4-5 & 12; Matye 26,24; Markus 9,12; Lik 22,37; 24, 46). Li te Prens Lapè a ki te gen pou antre Jerizalèm sou yon bourik (Zak 9,9- 10; Matye 21,1-9). Li se Pitit Gason lòm nan, li te dwe bay tout pouvwa ak otorite (Danyèl 7,13-14; Matye 26,64).

Lavi anvan li yo

Jezi te deklare ke li te viv anvan Abraram epi li te eksprime "etènèl" sa a nan yon fòmilasyon klasik: "An verite, an verite, mwen di nou: Anvan Abraram te, mwen menm" (Jan. 8,58yèm). Yon lòt fwa ankò, prèt jwif yo te kwè ke Jezi t ap pran bagay diven isit la epi yo te vle kalonnen l ak kout wòch (v. 59). Fraz "mwen menm" la son konsa 2. mose 3,14 kote Bondye revele non li bay Moyiz: "Ou ta dwe di pitit Izrayèl yo: [Li] 'Mwen menm' te voye m 'bay ou" (Tradiksyon Elberfeld). Jezi pran non sa a pou tèt li isit la.

Jezi afime ke "anvan monn nan te egziste" li te pataje glwa ak Papa a (Jan 17,5). Jan di nou ke li te deja egziste nan kòmansman tan an: kòm Pawòl la (Jan 1,1). Epi tou nan Jan nou ka li ke "tout bagay" fèt pa pawòl la (Jan 1,3). Papa a te planifikatè a, pawòl Bondye a kreyatè a, ki te fè sa ki te planifye. Tout bagay te kreye pa ak pou li (Kolosyen 1,16; 1. Korentyen 8,6). Ebre 1,2 di Bondye "fè monn nan" grasa Pitit Gason an.

Nan Ebre yo, tankou nan Lèt Kolosyen yo, yo di Pitit la "pote" linivè a, ke li "egziste" nan li (Ebre 1,3; Kolosyen 1,17). Tou de di nou ke li se "imaj Bondye envizib la" (Kolosyen 1,15), "Imaj li a" (Ebre 1,3).

kiyes ki jezi Li se yon Bondye ki te vin chè. Li se kreyatè tout bagay, chèf lavi a (Acts of the Apostles 3,15). Li sanble egzakteman tankou Bondye, li gen glwa tankou Bondye, li gen yon abondans pouvwa ke Bondye sèlman genyen. Se pa etonan ke disip yo te konkli ke li se Bondye, Bondye nan kò a.

Vo adorasyon an

KONSEPSYON Jezi te supernatural (Matye 1,20; Lik 1,35). Li te viv san yo pa janm peche (Ebre 4,15). Li te san tach, san tach (Ebre 7,26; 9,14). Li pa t fè peche (1 Pt 2,22); pa te gen okenn peche nan li (1. John 3,5); li pa t konnen okenn peche (2. Korentyen 5,21). Kèlkeswa tantasyon an te fò, Jezi te toujou gen yon dezi pi fò pou l obeyi Bondye. Misyon li se te fè volonte Bondye (Ebre 10,7).

Moun yo te adore Jezi nan plizyè okazyon4,33; 28,9 u 17; Jan 9,38). Zanj yo pa kite yo adore tèt yo (Revelasyon 1 Kor9,10), men Jezi te pèmèt li. Wi, zanj yo adore Pitit Bondye a tou (Ebre 1,6). Gen kèk priyè ki te dirije bay Jezi (Travay 7,59-60; 2. Korentyen 12,8; Revelasyon 22,20).

Nouvo Testaman an fè lwanj Jezikri ekstraòdinèman wo, ak fòmil nòmalman rezève pou Bondye: «Se pou li glwa pou tout tan! Amèn »(2. Timote 4,18;
2. Pyè 3,18; epifani 1,6). Li pote pi wo tit chèf ki ka bay (Efezyen 1,20-21). Rele l Bondye pa twò ekzajere.

Nan Revelasyon, Bondye ak ti Mouton an yo egalman fè lwanj, sa ki endike egalite: "Pou moun ki chita sou fòtèy la ak ti Mouton an, lwanj, onè, lwanj ak pouvwa pou tout tan!" (Epifani 5,13). Pitit la dwe onore menm jan ak papa a (Jan 5,23). Bondye ak Jezi yo menm rele Alfa ak Omega, kòmansman ak fen tout bagay (Revelasyon 1,8 u 17; 21,6; 22,13).

Pasaj Ansyen Testaman sou Bondye yo souvan pran nan Nouvo Testaman an ak aplike nan Jezi Kris la. Youn nan remakab ki pi se pasaj sa a konsènan adorasyon an: «Se poutèt sa Bondye leve l ', li ba l' non an ki pi wo a tout non ki nan non Jezi

Tout moun ki nan syèl la, sou tè a ak anba tè a dwe bese tèt yo, epi tout lang dwe konfese ke Jezikri se Seyè a, pou glwa Bondye Papa a "(Filipyens). 2,9-11, yon sitasyon nan Ezayi 45,23). Yo bay Jezi onè ak respè ke Ezayi di ta dwe bay Bondye.

Ezayi di gen yon sèl Sovè - Bondye (Izayi 43:11; 45,21). Pòl di klèman ke Bondye se Sovè, men tou ke Jezi se Sovè (Tit1,3; 2,10 ak 13). Èske gen yon Sovè oswa de? Premye kretyen yo te konkli ke Papa a se Bondye e Jezi se Bondye, men gen yon sèl Bondye e kidonk yon sèl Sovè. Papa ak Pitit se esansyèlman yon sèl (Bondye), men se moun diferan.

Plizyè lòt pasaj Nouvo Testaman yo rele Jezi Bondye tou. Jan 1,1: "Bondye te pawòl la." Vèsè 18: «Personn pa janm wè Bondye; Sèl sèl ki Bondye e ki nan vant papa a, li te anonse nou li." Jezi se Bondye Moun ki fè nou konnen Papa a. Apre rezirèksyon an, Toma te rekonèt Jezi kòm Bondye: "Thomas reponn li di li: Seyè mwen ak Bondye mwen!" (Jan 20,28).

Pòl di ke zansèt yo te gwo paske nan men yo “Kris la soti dapre kò a, ki se Bondye pi wo a tout moun, beni pou tout tan. Amèn »(Women 9,5). Nan Lèt Ebre yo, Bondye li menm rele Pitit la "Bondye": "Bondye, twòn ou la pou tout tan ..." (Ebre 1,8).

"Paske nan li [Kris]," Pòl te di, "tout plenitid Bondye a abite kòporèl" (Kolosyen 2,9). Jezikri se totalman Bondye e toujou jodi a gen "nati kòporèl". Li se imaj egzak Bondye - Bondye te fè chè. Si Jezi te sèlman moun, li ta mal pou nou mete konfyans nou nan li. Men, kòm li se diven, nou resevwa kòmandman pou nou fè li konfyans. Li fè konfyans san kondisyon paske li se Bondye.

Pou nou, divinite Jezi a enpòtan anpil, paske se sèlman lè li diven li kapab revele Bondye avèk presizyon pou nou (Jan. 1,18; 14,9). Se yon sèl Bondye Moun ki ka padone nou, rachte nou, rekonsilye nou ak Bondye. Se sèlman yon Moun Bondye ki ka vin objè lafwa nou an, Senyè a ke nou fidèl absoliman an, Sovè ke nou venere nan chante ak lapriyè.

Vrèman imen, vrèman Bondye

Jan nou ka wè sa nan referans yo site yo, "imaj Jezi a" nan Bib la se gaye toupatou nan tout Nouvo Testaman an nan mozayik wòch. Foto a se aderan, men se pa sa yo jwenn nan yon sèl kote. Legliz orijinal la te dwe konpoze de blòk yo bilding ki egziste deja. Li te trase konklizyon sa yo nan revelasyon biblik la:

 • Jezi, Pitit Bondye a, se diven.
 • Pitit Gason Bondye a te vin vrèman imen, men Papa a pa t fè sa.
 • Pitit Bondye a ak Papa a diferan, pa menm
 • Gen yon sèl bondye.
 • Pitit la ak Papa a se de moun nan yon sèl Bondye a.

Konsèy la nan Niceea (325 AD) etabli divinite a nan Jezi, Pitit Bondye a, ak idantite esansyèl li yo ak Papa a (Nicene Kwayans). Konsèy la nan Chalcedon (451 AD) te ajoute ke li te tou yon nonm:

«[Se konsa, swiv papa zansèt nou yo, nou tout anseye nan inison ke Senyè nou an Jezikri se yon sèl ak menm Pitit la dwe deklare; menm bagay la se pafè nan Divinite ak menm pafè a nan limanite, menm Bondye a ak vrèman moun ... Anvan fwa yo fèt soti nan Papa a apre Divinite ... soti nan Mari, Vyèj la ak Manman Bondye (Theotokos), li se [fèt] kòm yon sèl ak menm bagay la tou, Kris la, Pitit, natif natal, melanje nan de nati ... Diferans ki genyen ant nati pa gen okenn vle di aboli pou dedomajman pou inite; pitou, se patikilarite a nan chak nan de nati yo konsève ak konbine yo fòme yon sèl moun ... »

Dènye pati a te ajoute paske gen kèk moun ki te deklare ke nati Bondye a pouse nati imen Jezi nan background nan nan yon fason ke Jezi pa t 'ankò reyèlman moun. Gen lòt ki te deklare ke de nati yo te jwenn yon twazyèm nati, konsa Jezi pa t ni divin ni imen. Non, prèv biblik yo montre Jezi te totalman imen ak totalman Bondye. Epi se sa legliz la dwe anseye.

Kijan sa ka ye?

Delivre nou an depann sou lefèt ke Jezi te ak se tou de, moun ak Bondye. Men, ki jan pitit gason Bondye a ka vin moun, pran fòm peche a?

Kesyon an rive sitou paske moun nan, jan nou wè li kounye a, se pèvèti. Men, sa a pa ki jan Bondye te kreye li. Jezi montre nou kijan imen an kapab e yo ta dwe nan verite. Premyèman, li montre nou yon moun ki konplètman depann sou papa a. Se konsa, li ta dwe ak limanite.

Li montre nou tou sa Bondye kapab fè. Li kapab vin yon pati nan kreyasyon l 'yo. Li ka fè pon ant sa ki pa kreye ak sa ki kreye, ant sakre ak peche. Nou ka panse li enposib; pou Bondye li posib. Jezi montre nou tou kisa limanite pral ye nan nouvo kreyasyon an. Lè li tounen e nou leve soti vivan, nou pral sanble ak li (1. John 3,2). Nou pral gen yon kò tankou kò li transfiguré (1. Korentyen 15,42-49).

Jezi se pyonye nou, li montre nou ke chemen pou Bondye mennen sou Jezi. Paske li se moun, li santi l ak feblès nou yo; paske li se Bondye, li ka travay pou nou nan men dwat Bondye. Avèk Jezi kòm Sovè nou an, nou ka gen konfyans sali nou an san danje.

Michael Morrison


pdfBondye, pitit gason an