Soupe Seyè a

KOMÈS manje sou Seyè a

Soupe Senyè a se yon rapèl sou sa Jezi te fè nan tan lontan an, yon senbòl relasyon nou avèk li kounye a, ak yon pwomès sou sa li pral fè alavni. Chak fwa nou selebre Sentsèn nan, nou pran pen ak diven pou sonje Sovè nou an epi pwoklame lanmò li jiskaske li vini. Soupe Senyè a ap patisipe nan lanmò ak rezirèksyon Senyè nou an, ki te bay kò l e ki te koule san l pou nou ka jwenn padon. (1. Korentyen 11,23-26; 10,16; Matye 26,26-28)

Soupe Seyè a fè nou sonje lanmò Jezi sou kwa a

Nan aswè a, lè yo te trayi l pandan Jezi t ap manje ak disip li yo, li pran pen, li di: “Sa a se kò m ki bay pou nou; fè sa pou memwa mwen" (Lik 22,19). Yo chak te manje yon moso pen. Lè nou pran Repe Senyè a, nou chak manje yon moso pen an memwa Jezi.

“Menm jan an tou apre soupe a te di nou: Gode sa a se nouvo kontra a nan san mwen, ki te koule pou nou.” (v. 20). Pandan n ap bwè ti gout diven nan Sentsèn nan, nou sonje ke san Jezi te koule pou nou e ke san sa a te make nouvo alyans lan. Menm jan ansyen alyans lan te sele pa voye san an, nouvo alyans lan te etabli pa san Jezi a (Ebre 9,18-28).

Jan Pòl te di: "Paske chak fwa nou manje pen sa a epi bwè san sa a, nou anonse lanmò Seyè a jiskaske li vini."1. Korentyen 11,26). Soupe Senyè a gade dèyè lanmò Jezikri sou kwa a.

Èske lanmò Jezi se yon bon bagay oswa yon move bagay? Gen sètènman kèk aspè tris nan lanmò li, men foto a pi gwo se ke lanmò li se pi bon nouvèl la gen. Li montre nou ki kantite Bondye renmen nou - tèlman bagay ke li te voye pitit gason l 'yo mouri pou nou pou peche nou yo ka padonnen nou, e nou ka viv avèk li pou tout tan.

Lanmò Jezi se yon gwo kado pou nou. Li presye. Si nou resevwa yon kado ki gen anpil valè, yon kado ki enkli yon gwo sakrifis pou nou, ki jan nou ta dwe resevwa li? Avèk tristès ak regrèt? Non, se pa sa moun ki bay la vle. Olye de sa, nou ta dwe aksepte l avèk anpil rekonesans, kòm yon ekspresyon gwo lanmou. Lè nou koule dlo nan je, li ta dwe dlo nan je nan kè kontan.

Kidonk, byenke Soupe Senyè a se yon memwa lanmò, se pa yon antèman, kòmsi Jezi te mouri toujou. Okontrè - nou selebre memwa sa a paske nou konnen lanmò te kenbe Jezi sèlman pandan twa jou - lè nou konnen lanmò p ap kenbe nou pou tout tan tou. Nou kontan dèske Jezi te ranpòte laviktwa sou lanmò e li te libere tout moun ki te esklav paske yo te pè lanmò (Ebre 2,14-15). Nou ka sonje lanmò Jezi ak konesans lajwa ke li te triyonfe sou peche ak lanmò! Jezi te di ke chagren nou an pral tounen lajwa (Jan 16,20). Vini sou tab Senyè a epi fè zanmitay ta dwe yon selebrasyon, pa yon antèman.

Izrayelit yo te gade ansyen evènman yo nan fèt Delivrans lan kòm yon moman ki defini nan istwa yo, tan an lè idantite yo kòm yon nasyon te kòmanse. Li te nan moman sa a, nan men pisan Bondye a, yo te chape anba lanmò ak esklavaj, epi yo te libere pou yo sèvi Senyè a. Nan Legliz kretyen an, nou gade dèyè nan evènman ki antoure Krisifiksyon an ak rezirèksyon nan Jezi kòm yon moman defini nan istwa nou an. Se konsa, nou chape anba lanmò a ak esklavaj nan peche, ak ensi nou libere yo sèvi Seyè a. Soupe Seyè a se yon memwa nan moman sa a defini nan istwa nou an.

Sentsèn nan senbolize relasyon nou genyen avèk Jezi Kris

Krisifiksyon Jezi a gen yon sans kontinyèl pou tout moun ki te pran yon kwa pou swiv li. Nou kontinye patisipe nan lanmò li ak nouvo alyans lan paske nou patisipe nan lavi li. Men sa Pòl te ekri : “ Gode benediksyon nou beni a, èske se pa kominyon san Kris la ? Pen nou kase a, èske se pa kominyon kò Kris la? (1. Korentyen 10,16). Atravè Soupe Senyè a, nou montre pati nou nan Jezikri. Nou gen zanmi avè l. Nou ini avek li.

Nouvo Testaman an pale de patisipasyon nou nan Jezi nan plizyè fason. Nou patisipe nan krisifikasyon li a (Galat 2,20; Kolosyen 2,20), lanmò li (Women 6,4), rezirèksyon li (Efezyen 2,6; Kolosyen 2,13; 3,1) ak lavi li (Galat 2,20). Lavi nou nan li e li nan nou. Soupe Senyè a senbolize reyalite espirityèl sa a.

Chapit 6 Levanjil Jan an ban nou yon imaj ki sanble. Apre Jezi te pwoklame tèt li "pen ki bay lavi a", li te di: "Nenpòt moun ki manje kò mwen epi ki bwè san mwen an gen lavi etènèl e mwen pral leve l 'nan dènye jou a" (Jan. 6,54). Li enpòtan anpil pou nou jwenn manje espirityèl nou nan Jezikri. Soupe Senyè a montre verite sa a k ap kontinye. “Nenpòt moun ki manje kò mwen epi ki bwè san mwen, li rete nan mwen e mwen nan li” (v. 56). Nou montre ke nou viv nan Kris la epi li nan nou.

Se konsa, Soupe Seyè a ede nou gade leve, nan Kris la, epi nou vin okouran ke lavi vre ka sèlman nan epi avèk li.

Men, si nou konnen ke Jezi ap viv nan nou, lè sa a nou sispann epi reflechi sou ki kalite kay nou ofri l '. Anvan li te antre nan lavi nou, nou te yon kote pou rete nan peche. Jezi te konnen sa anvan menm li te frape nan pòt lavi nou. Li vle vini nan pou li ka kòmanse netwaye. Men, lè Jezi frape, anpil eseye fè yon netwayaj rapid anvan yo louvri pòt la. Sepandan, kòm èt imen, nou se kapab Geri peche nou yo - pi bon an nou ka fè se kache yo nan klozèt la.

Se konsa, nou kache peche nou yo nan klozèt la ak envite Jezi nan sal la ap viv. Finalman nan kwizin nan, Lè sa a, nan sal la, ak Lè sa a, nan chanm lan. Li se yon pwosesis gradyèl. Finalman, Jezi vini nan klozèt la, kote pi move peche nou yo kache, epi li netwaye sa yo tou. Ane pa ane, lè nou grandi nan matirite espirityèl, nou ap bay pi plis ak plis nan lavi nou Redanmtè nou yo.

Se yon pwosesis, e Soupe Senyè a jwe yon pati nan pwosesis sa a. Pòl te ekri: “Se pou yon moun egzamine tèt li, epi konsa li manje nan pen sa a epi li bwè nan gode sa a” (1. Korentyen 11,28). Chak fwa nou asiste nou ta dwe egzamine tèt nou, konsyan de gwo enpòtans ki genyen nan seremoni sa a.

Lè nou teste tèt nou, nou souvan jwenn peche. Sa a se nòmal - pa gen okenn rezon pou fè pou evite manje Seyè a. Se jis yon rapèl ke nou bezwen Jezi nan lavi nou. Sèlman li ka wete peche nou yo.

Pòl te kritike kretyen Korent pou fason yo te selebre Soupe Senyè a. Moun ki rich yo te vini an premye, yo te manje plen yo e yo te menm sou. Manm pòv yo te fini e yo te rete grangou. Rich yo pa t pataje ak pòv yo (vv. 20-22). Yo pa t vrèman pataje lavi Kris la paske yo pa t fè sa l t ap fè a. Yo pa t konprann sa sa vle di pou yo manm kò Kris la e ke manm yo te gen responsablite youn pou lòt.

Donk, pandan n ap egzamine tèt nou, nou bezwen gade alantou pou n wè si youn trete lòt jan Jezi Kris te kòmande. Si w ini ak Kris la epi mwen ini ak Kris la, lè sa a nou vrèman konekte youn ak lòt. Soupe Senyè a, ki senbolize patisipasyon nou nan Kris la, senbolize tou patisipasyon nou (lòt tradiksyon yo rele li kominyon oswa pataje oswa divizyon) youn nan lòt.

Tankou Paul nan 1. Korentyen 10,17 di: "Paske se yon sèl pen: se konsa, nou anpil moun fè yon sèl kò, paske nou tout pataje nan yon sèl pen." Lè nou patisipe nan Soupe Senyè a ansanm, nou reprezante lefèt ke nou se yon sèl kò nan Kris la, ki konekte youn ak lòt, ki gen responsablite youn pou lòt.

Nan 'dènye soupe Jezi ak disip li yo, Jezi te montre lavi wayòm Bondye a nan lave pye disip yo (Jan 1).3,1-15). Lè Pyè te pwoteste, Jezi te di li te nesesè pou li lave pye l. Lavi kretyen an gen ladan tou de - sèvi ak yo te sèvi.

Soupe Seyè a fè nou sonje retounen Jezi a

Twa otè Levanjil yo di nou ke Jezi pa t ap bwè nan fwi pye rezen an jiskaske li te vini nan plenitid wayòm Bondye a.6,29; Lik 22,18; Mak 14,25). Chak fwa nou patisipe, nou sonje pwomès Jezi. Pral gen yon gwo "bankè" mesianik, yon "resepsyon maryaj" solanèl. Pen ak diven yo se "echantiyon" sa ki pral pi gwo selebrasyon viktwa nan tout listwa. Men sa Pòl te ekri: “Paske chak fwa nou manje pen sa a epi chak fwa nou bwè nan gode sa a, n ap anonse lanmò Senyè a jiskaske l vini.” (1. Korentyen 11,26).

Nou toujou gade pou pi devan, kòm byen ke tounen ak leve, nan ak toupatou nan nou. Soupe Seyè a rich nan siyifikasyon. Se poutèt sa pandan syèk sa yo li te yon pati enpòtan nan tradisyon kretyen an. Natirèlman, pafwa yon sèl te kite li dejenere nan yon seremoni mò ki te plis pase abitid, olye ke selebre ak siyifikasyon pwofon. Lè yon seremoni vin san sans, gen kèk moun ki overreact pa kanpe seremoni a tout ansanm. Repons lan pi bon se retabli siyifikasyon. Se poutèt sa li ede re-imajine sa nou senbolikman fè.

Joseph Tkach


pdfSoupe Seyè a