jistifikasyon

XNIM jistifikasyon

Jistifikasyon se yon aksyon favè Bondye soti nan ak atravè Jezikri, grasa ki kwayan an jistifye nan je Bondye. Kidonk, grasa lafwa nan Jezikri, lòm jwenn padon Bondye e li jwenn lapè ak Senyè l ak Sovè l. Kris la se desandan an e ansyen alyans lan demode. Nan nouvo alyans lan, relasyon nou ak Bondye baze sou yon lòt fondasyon, li baze sou yon lòt akò. (Women 3:21-31; 4,1-8; 5,1.9; Galat 2,16)

Jistis pa lafwa

Bondye te rele Abraram soti Mezopotami e li te pwomèt desandan l yo pou l ba yo peyi Kanaran an. Apre Abraram te nan peyi Kanaran an, se te konsa, pawòl Seyè a te vin bay Abram nan yon revelasyon: Ou pa bezwen pè, Abram! Se mwen menm ki plak pwotèj ou ak gwo rekonpans ou. Men Abram di: Mèt, Bondye mwen, kisa w'ap ban mwen? Mwen ale la san pitit, e sèvitè m nan Elièsè, moun lavil Damas, pral posede kay mwen an ... Ou pa ban mwen okenn pitit; epi gade, youn nan sèvitè m yo pral eritaj mwen. Epi gade, Senyè a di li: Se p ap eritaj ou a, men moun ki va soti nan kò w la pral eritaj ou. Li di l' soti, li di: -Leve nan syèl la, konte zetwal yo. ou ka konte yo Li di li: Desandan ou yo pral anpil anpil! (1. Moyiz 15,1-5).

Sa se te yon pwomès fenomenn. Men, sa ki pi etonan toujou se sa nou li nan vèsè 6 la: "Abram te kwè nan Seyè a, epi li te konsidere l 'tankou jistis." Sa a se yon deklarasyon di jistifikasyon pa lafwa. Abraram te konsidere kòm jis sou baz lafwa. Apot Pòl devlope lide sa a plis nan Women 4 ak Galat 3.

Kretyen yo eritye pwomès Abraram yo sou baz lafwa - e lwa Moyiz te bay Moyiz tou senpleman pa ka defèt pwomès sa yo. Prensip sa a yo itilize nan Galat 3,17 anseye. Sa a se yon seksyon patikilyèman enpòtan.

Lafwa, pa lalwa

Nan Galat, Pòl te diskite kont yon erezi legal. Nan Galat 3,2 li poze kesyon an:
"Mwen vle konnen sa ki soti nan ou sèlman: èske ou te resevwa lespri a nan travay lalwa a oubyen nan travay predikasyon lafwa a?"

Li poze yon kesyon menm jan an nan vèsè 5: "Ki moun ki kounye a ofri ou Lespri Bondye a ak fè zèv sa yo nan mitan nou, fè li pa travay yo nan lalwa a oswa pa preche lafwa?"
 

Pòl di nan vèsè 6-7: “Se konsa sa te ye ak Abraram: li te kwè nan Bondye e yo te konsidere sa kòm jistis pou li. Se poutèt sa, konnen moun ki gen lafwa yo se pitit Abraram." Pòl site 1. Moyiz 15. Si nou gen lafwa, nou se pitit Abraram. Nou eritye pwomès Bondye te fè l yo.

Avi vèsè 9: "Se konsa, kounye a moun ki gen lafwa yo beni ak kwè Abraram." Lafwa pote benediksyon. Men, si nou konte sou kenbe lwa a, nou pral kondane. Paske nou pa satisfè kondisyon ki nan lwa a. Men Kris la sove nou anba men li. Li te mouri pou nou. Avi vèsè 14: "Li rachte nou pou benediksyon Abraram ka vini nan mitan moun lòt nasyon yo nan Kris Jezi e nou te resevwa lespri pwomès la pa lafwa."

Apre sa, Pòl itilize yon egzanp pratik nan vèsè 15-16 pou di kretyen ki nan Galasi yo ke Lalwa Moyiz la pa kapab aboli pwomès yo te bay Abraram yo: "Chè frè m, mwen vle pale imen. Apre yo tout, lè se volonte yon moun nan konfime, li pa anile li epi li pa fè anyen sou li. Bondye te pwomèt Abraram ak pitit pitit li yo.

Sa a "desandan" se Jezi Kris la, men Jezi se pa yon sèl la ki eritye pwomès yo bay Abraram. Pòl endike ke kretyen yo tou eritye pwomès sa yo. Si nou gen lafwa nan Kris la, nou se pitit Abraram ak eritye pwomès yo nan Jezikri.

Yon lwa tanporè

Koulye a, nou rive nan vèsè 17: "Men, mwen vle di sa a: volonte Bondye ki te deja konfime pa pral anule pa lwa a ki te bay kat san ak trant ane pita, se konsa ke pwomès la ta dwe anule."

Lwa sou mòn Sinayi a pa ka kraze kontra a avèk Abraram, ki te baze sou kwayans nan pwomès Bondye a. Sa a se pwen Pòl fè. Kretyen gen yon relasyon ak Bondye ki baze sou lafwa, pa lalwa. Obeyisans bon, men nou obeyi dapre nouvo alyans lan, pa ansyen an,. Pòl endike isit la ke lwa Moyiz la - ansyen kontra a - te tanporè. Li te sèlman te ajoute jiskaske Kris la te vini. Nou wè sa nan vèsè 19: "Lè sa a, sa ki lalwa Moyiz la? Li ajoute pou peche yo jouk lè pitit yo pwomèt la fè la a. »

Kris la se pitit pitit ak ansyen kontra a demode. Nan nouvo alyans lan, relasyon nou avèk Bondye baze sou yon fondasyon diferan, ki baze sou yon akò diferan.

Se pou nou li vèsè 24-26: "Men ki jan lalwa te disiplin nou pou Kris la pou nou ka jistifye pa lafwa. Men, apre konfyans la te vini, nou pa anba disiplin lan. Paske ou se tout pitit Kris Jezi nan lafwa nan Bondye. » Nou pa anba ansyen lwa kontra yo.
 
Se pou nou kounye a ale sou vèsè 29: "Men, si ou se nan Kris la, ou se pitit Abraram lan ak resevwa eritaj Bondye dapre pwomès la." Pwen an se ke kretyen resevwa Sentespri a ki baze sou lafwa. Nou jistifye pa lafwa oswa deklare jis ak Bondye pa lafwa. Nou jistifye sou baz lafwa a, pa obsève lalwa a, epi sètènman pa sou baz ansyen kontra. Si nou kwè pwomès Bondye a nan Jezikri, nou gen yon bon relasyon ak Bondye.

Nan lòt mo, relasyon nou an ak Bondye ki baze sou lafwa ak pwomès, tankou nan Abraram. Lwa yo ajoute nan Sinayi a pa ka chanje pwomès la te fè bay Abraram, ak lwa sa yo pa ka chanje pwomès la bay tout moun ki gen pitit pa lafwa nan Abraram. Pake lalwa sa a te vin demode lè Kris la te mouri e nou se kounye a nan nouvo alyans lan.

Menm sikonsizyon Abraram te resevwa kòm yon siy alyans li a, pa ka chanje pwomès orijinal ki baze sou lafwa a. Nan Women 4, Pòl fè konnen lafwa li te deklare Abraram jis e se poutèt sa li te vin akseptab devan Bondye lè li pa sikonsi. Se te omwen 14 ane pita lè yo te bay lòd sikonsizyon an. Sikonsizyon fizik pa obligatwa pou kretyen jodi a. Kounye a sikonsizyon se yon kesyon de kè a (Women 2,29).

Lwa a pa ka sove

Lwa a pa ka ban nou delivre yo. Tout sa li ka fè se kondannen nou paske nou tout se lejislatè. Bondye te konnen davans ke pesonn pa t kapab kenbe lalwa. Lalwa montre nou Kris. Lwa a pa ka ban nou sali, men li ka ede nou wè bezwen nou pou delivre. Li ede nou reyalize ke jistis dwe yon kado, se pa yon bagay nou ka touche.

Sipoze Jou Jijman an vini ak jij la mande ou poukisa li ta dwe kite ou nan domèn li. Kijan ou ta reponn? Èske nou ta di ke nou kenbe sèten lwa? Mwen espere ke pa, paske jij la te kapab fasilman lonje dwèt lwa ke nou pa kenbe, peche ke nou enkonsyaman komèt epi pa janm règrèt. Nou pa ka di ke nou te bon ase. Pa gen - tout sa nou kapab fè se sipliye pou pitye. Nou gen lafwa ke Kris la te mouri pou rachte nou nan tout peche. Li te mouri pou libere nou anba pinisyon lalwa. Se sèl baz nou pou sali.

Natirèlman, lafwa mennen nou nan obeyisans. Nouvo kontra a gen yon pakèt òf pwòp. Jezi mete demand sou tan nou, kè nou ak lajan nou yo. Jezi aboli anpil lwa, men li te tou konfime epi li te anseye kèk nan lwa sa yo ke yo ta dwe kenbe nan lespri a epi yo pa senpleman supèrfisyèl. Nou bezwen gade ansèyman Jezi yo ak apot yo pou wè kijan lafwa kretyen nan lavi nou ta dwe fonksyone nan nouvo alyans lan.

Kris la te mouri pou nou pou nou te ka viv pou li. Nou libere anba esklavaj peche a pou nou vin esklav jistis. Nou aple pou sèvi youn ak lòt, pa tèt nou. Kris la mande nou tout bagay nou genyen ak tout sa nou ye. Nou aple obeyisans - men nou sove pa lafwa.

Jistifye pa lafwa

Nou ka wè sa nan Women 3. Nan yon ti seksyon Pòl eksplike plan sali a. Ann wè ki jan pasaj sa a konfime sa nou te wè nan Galat. «... paske pèsonn pa ka mache dwat devan li nan travay lalwa. Paske nan lalwa Moyiz la vini konesans nan peche. Men koulye a, jistis ki valab devan Bondye parèt, san èd lalwa, epi lalwa ak pwofèt yo bay temwayaj. ”(V. 20-21).

Ekriti yo nan Ansyen Testaman an predi delivre pa favè atravè lafwa nan Jezikri, ak sa a se fè pa lalwa a nan ansyen kontra a, men pa lafwa. Sa a se baz kondisyon Nouvo Testaman yo nan relasyon nou avèk Bondye nan Sovè nou an, Jezikri.

Pòl kontinye nan vèsè 22-24: "Men, mwen pale de dwat devan Bondye, ki vini atravè lafwa nan Jezikri pou tout moun ki kwè. Paske pa gen okenn diferans isit la: yo tout moun k'ap fè peche ak manke tout bèl pouvwa a ke yo ta dwe gen ak Bondye, ak san yo pa merite fè jistis nan favè l 'nan delivre a ki te vini nan Jezi Kris la. »

Paske Jezi te mouri pou nou, nou ka deklare jis. Bondye jistifye moun ki gen lafwa nan Kris la - kidonk pesonn pa ka vante tèt yo sou fason li kenbe lwa a. Pòl kontinye nan vèsè 28: "Se konsa, kounye a nou kwè ke moun se jis san yo pa travay nan lalwa Moyiz la, sèlman atravè lafwa."

Sa yo se pawòl pwofon apot Pòl la. Jak, menm jan ak Pòl, avèti nou kont nenpòt sa yo rele lafwa ki inyore kòmandman Bondye yo. Lafwa Abraram te fè l obeyi Bondye (1. Moyiz 26,4-5). Pòl pale de vrè lafwa, kalite lafwa ki gen ladan l lwayote anvè Kris la, yon volonte holistic pou suiv li. Men, menm lè sa a, li di, se lafwa ki sove nou, se pa travay.

Nan Women 5,12 Men sa Pòl te ekri: “Kounye a, paske nou te jis grasa lafwa, nou gen lapè ak Bondye grasa Seyè nou an, Jezikri; grasa li, nou menm tou nou gen aksè ak lafwa nan favè sa a nan ki nou kanpe, e nou fè grandizè pou espwa glwa Bondye pral bay nan lavni an."

Pa lafwa, nou gen yon bon relasyon avèk Bondye. Nou se zanmi l ', pa lènmi l' yo. Se poutèt sa nan Jou Jijman an nou pral kapab kanpe devan l '. Nou gen lafwa nan pwomès Jezi te bay nou an. Pòl eksplike nan Women 8,1-4 pi lwen:

"Koulye a, kounye a pa gen okenn kondannasyon pou moun ki nan Kris Jezi a. Paske lalwa ki bay lespri a lavi, li libere nou anba lalwa peche a ak lanmò. Paske sa lalwa Moyiz la te enposib paske li te febli nan kò fizik la, Bondye te fè sa. Li te voye pitit gason l nan fòm peche kò a ak pou peche a e li te kondane peche a nan kò a, se konsa jistis lalwa egzije a, nan nou ta ka akonpli nou, ki moun ki kounye a nou ap viv pa selon kò a, men dapre lespri a. »

Kidonk, nou wè relasyon nou avèk Bondye baze sou lafwa nan Jezikri. Se akò a oswa kontra Bondye te fè avèk nou. Li pwomèt pou l konsidere nou jis si nou gen lafwa nan pitit gason l lan. Lwa a pa ka chanje nou, men Kris la kapab. Lwa a kondane nou nan lanmò, men Kris la pwomèt nou lavi. Lwa a pa ka libere nou anba esklavaj peche, men Kris ka. Kris la ban nou libète, men li pa libète pou nou satisfè - se libète pou sèvi li.

Lafwa fè nou dispoze pou swiv Senyè nou ak Sovè nou nan tout sa li di nou. Nou wè kòmandman ki klè pou youn renmen lòt, pou fè konfyans nan Jezikri, pou preche levanjil la, pou travay pou inite nan lafwa, pou rasanble kòm yon legliz, pou bati youn ak lòt nan lafwa, pou fè bon travay sèvis, pi ak moral Pou mennen yon lavi, pou viv nan lapè ak padonnen moun ki fè nou mal.

Nouvo kòmandman sa yo difisil. Yo pran tout tan nou. Tout jou nou yo dedye pou sèvi Jezikri. Nou dwe fè dilijans nan fè travay li, epi li se pa fason an laj ak fasil. Li se yon travay difisil, difisil, yon travay kèk yo vle fè.

Nou ta dwe tou montre ke lafwa nou pa ka delivre nou - Bondye pa aksepte nou ki baze sou bon jan kalite a nan lafwa nou, men atravè lafwa a ak toujou kenbe fèm nan Pitit li, Jezi Kris la. Lafwa nou pap janm fè sa li ta dwe "- men nou pa sove nan mezi lafwa nou, men pa kwè nan Kris la, ki moun ki gen ase lafwa pou nou tout.

Joseph Tkach


pdfjistifikasyon