Legliz la

KI NAN legliz la

Legliz la, kò Kris la, se kominote tout moun ki kwè nan Jezikri ak nan moun Lespri Sen an abite. Legliz la gen misyon pou l preche levanjil la, pou l anseye tout sa Kris la te kòmande pou yo batize, epi pou l manje twoupo a. Nan akonplisman misyon sa a, Legliz la, ki gide pa Lespri Sen an, pran Bib la kòm yon gid epi li toujou ap oryante nan direksyon Jezikri, tèt vivan li. Bib la di: Nenpòt moun ki kwè nan Kris la vin fè pati "legliz la" oswa "kongregasyon an". Ki sa li ye, "Legliz la", "Kongregasyon an"? Ki jan li òganize? Ki pwen an? (1. Korentyen 12,13; Women 8,9; Matye 28,19-20; Kolosyen 1,18; Efezyen yo 1,22)

Jezi bati legliz li a

Jezi te di: Mwen vle bati legliz mwen an (Matye 16,18). Legliz la enpòtan pou li - li te tèlman renmen l ke li te bay lavi l pou li (Efezyen 5,25). Si nou gen lide tankou li, nou menm tou nou pral renmen epi bay tèt nou bay Legliz la.

Mo grèk pou "legliz" [kongregasyon] se ekklesia, ki vle di asanble. Nan Travay 19,39-40 yo itilize mo a nan sans yon rasanbleman nòmal moun. Pou kretyen an, sepandan, ekklesia te pran yon siyifikasyon espesyal: tout moun ki kwè nan Jezi Kris la.

Nan pwen kote li te premye itilize mo a, Lik ekri, pa egzanp: "Epi te gen yon gwo laperèz sou tout kominote a ..." ( Travay Apot yo 5,11). Li pa oblije eksplike sa mo a vle di; lektè li yo te deja konnen. Li te pale de tout kretyen, pa sèlman moun ki te rasanble nan kote sa a nan epòk sa a. "Kongregasyon" vle di legliz la, vle di tout disip Kris la. Yon kominote moun, pa yon bilding.

Chak gwoup kwayan lokal se yon legliz. Pòl te ekri "bay legliz Bondye a nan Korent" (1. Korentyen 1,2); li pale de "tout legliz Kris yo" (Women 16,16) ak "Legliz Lawodise" (Kolosyen 4,16). Men, li sèvi ak mo legliz la tou kòm yon non kolektif pou kominote tout kwayan yo lè li di ke "Kris te renmen legliz la e li te bay tèt li pou li" (Efezyen yo). 5,25).

Kominote a egziste sou plizyè nivo. Sou nivo a yon sèl kanpe legliz la inivèsèl oswa legliz ki anbwase tout moun nan mond lan ki pwofèt yo dwe Seyè ak Sovè Jezi Kris la. Sou yon lòt nivo, kominote lokal yo, minisipalite yo nan sans strik, se gwoup rejyonal moun ki rankontre regilyèman. Sou yon nivo entèmedyè yo se konfesyon yo oswa konfesyon, ki se gwoup nan legliz ki travay ansanm sou yon istwa komen ak baz lafwa.

Kominote lokal yo pafwa gen ladan moun ki pa kwayan - manm fanmi yo ki pa rekonèt Jezi kòm Sovè a, men ki toujou patisipe nan lavi legliz la. Sa ka enkli moun ki konsidere tèt yo kretyen, men pretann yon bagay. Eksperyans montre ke kèk nan yo pita admèt ke yo pa t 'kretyen reyèl.

Poukisa nou bezwen legliz la?

Anpil moun dekri tèt yo kòm kwayan nan Kris la, men yo pa vle rantre nan okenn legliz. Sa a, tou, yo dwe rele move pwèstans. Nouvo Testaman an montre: Ka nòmal la se ke kwayan yo rankontre regilyèman (Ebre 10,25).

Yon fwa ankò Pòl rele kretyen yo pou yo youn pou lòt, pou yo travay youn ak lòt, pou youn sèvi lòt, pou yo inite (Women 12,10; 15,7; 1. Korentyen 12,25; Galat 5,13; Efezyen yo 4,32; Filipyen 2,3; Kolosyen 3,13; 2. Tesalonik 5,13). Li difisil pou moun yo obeyi kòmandman sa yo lè yo pa rankontre ak lòt kwayan.

Yon legliz lokal ka ban nou yon sans de ki se, yon santiman ke nou yo ki konekte ak lòt kwayan. Li ka ban nou yon minimòm de sekirite espirityèl, pou nou pa jwenn pèdi nan lide etranj. Yon legliz ka ban nou amitye, di Bondye mèsi, ankourajman. Li ka anseye nou bagay sa yo ke nou pa ta aprann sou pwòp nou yo. Li ka ede edike pitit nou yo, li ka ede nou nan pi efikas ministè kretyen, li ka ban nou opòtinite pou nou sèvi, e nou ka grandi nan fason ki inimajinabl. An jeneral, pwofi yon kominote ban nou se nan pwopòsyon angajman nou envesti.

Men, pwobableman rezon ki pi enpòtan pou kwayan endividyèl la rantre nan yon kongregasyon se: Legliz la bezwen nou. Bondye bay kwayan yo diferan kado epi li vle nou travay ansanm «pou benefis tout moun» (1. Korentyen 12,4-7). Si sèlman kèk nan anplwaye yo parèt pou travay, Lè sa a, li pa etone ke legliz la pa reyalize otan ke yo te espere oswa ke nou pa an sante jan yo espere. Malerezman, gen moun ki jwenn li pi fasil pou kritike pase pou ede.

Legliz la bezwen tan nou, konpetans nou, don nou. Li bezwen moun li ka konte sou yo - li bezwen angajman nou. Jezi te mande travayè yo pou yo priye (Matye 9,38). Li vle chak ak chak youn nan nou bay yon men epi yo pa jis jwe spektatè a pasif.

Nenpòt moun ki vle vin kretyen san yon legliz pa itilize fòs li jan nou ta dwe itilize li selon Bib la, sètadi pou ede. Legliz la se yon «kominote pou èd youn pou lòt» e nou ta dwe youn ede lòt, konnen jou a ka rive (wi li deja rive), ke nou bezwen èd tèt nou.

Deskripsyon kominote a

Legliz la adrese nan divès fason: Moun nan Bondye, fanmi Bondye a, lamarye a nan Kris la. Nou se yon bilding, yon tanp, yon kò. Jezi te pale avèk nou tankou mouton, tankou yon jaden, tankou yon jaden rezen. Chak nan senbòl sa yo montre yon lòt bò nan legliz la.

Anpil parabòl Jezi konsènan wayòm Bondye a dekri legliz la tou. Tankou yon grenn moutad, Legliz la te kòmanse piti e li te grandi (Matye 13,31-32). Legliz la tankou yon jaden sou kote move zèb pouse ak ble (vèsè 24-30). Se tankou yon filè ki pran bon pwason ak move pwason (vv. 47-50). Se tankou yon jaden rezen kote gen kèk ki travay anpil èdtan epi kèk sèlman pou yon ti tan (Matye 20,1: 16-2). Li tankou sèvitè mèt yo te konfye lajan yo epi ki te envesti l an pati byen e an pati mal (Matye ).5,14-30).

Jezi rele tèt li bèje ak disip li yo twoupo (Matye 26,31); travay li se te chèche mouton ki pèdi (Matye 18,11-14). Li dekri kwayan li yo kòm mouton yo dwe manje ak pran swen1,15-17). Pòl ak Pyè tou sèvi ak senbòl sa a epi yo di ke dirijan legliz yo dwe "manje twoupo a" ( Travay 20,28 ; 1. Pyè 5,2).

"Ou se bilding Bondye", Pòl ekri nan 1. Korentyen 3,9. Fondasyon an se Kris la (v. 11), sou ki estrikti imen an repoze. Pyè rele nou "wòch vivan, bati pou yon kay espirityèl" (1. Pyè 2,5). Ansanm, nou bati “nan yon kote Bondye rete nan Lespri a” (Efezyen 2,22). Nou se tanp Bondye a, tanp Sentespri a (1. Korentyen 3,17; 6,19). Se vre ke Bondye ka adore nenpòt kote; men legliz la gen adorasyon kòm youn nan objektif prensipal li yo.

Nou se " pèp Bondye a ", di nou 1. Pyè 2,10. Nou se sa pèp Izrayèl la ta dwe ye: "jenerasyon chwazi a, prètriz wayal la, pèp sen an, pèp la byen" (v. 9; gade 2. Moyiz 19,6). Nou fè pati Bondye paske Kris la te achte nou ak san li (Revelasyon 5,9). Nou se pitit Bondye, li se papa nou (Efezyen 3,15). Antanke timoun nou te gen yon gwo eritaj e an retou nou espere fè l plezi epi viv ann amoni ak non li.

Ekriti yo rele nou tou Lamarye Kris la - yon non ki rezone ak konbyen Kris renmen nou e ki chanjman gwo twou san fon ki pase nan nou pou nou ka gen yon relasyon sere avèk Pitit Bondye a. Nan anpil nan parabòl li yo, Jezi envite moun yo nan fèt la maryaj; Isit la nou envite yo dwe lamarye a.

«Ann fè kè nou kontan, ann fè kè nou kontan e ann ba li onè; paske maryaj ti Mouton an rive, e lamarye li a pare" (Revelasyon 19,7). Ki jan nou "prepare" tèt nou? Pa yon kado:

"Epi yo te ba li abiye tèt li ak bèl twal fin blan ki pi bon kalite" (v. 8). Kris la pirifye nou "atravè beny nan dlo nan Pawòl la" (Efezyen 5,26). Li mete Legliz la devan l apre li fin fè l gloriye ak san defo, sen ak san repwòch (v. 27). Li travay nan nou.

Travay ansanm

Senbòl ki pi byen montre kijan pawasyen yo ta dwe konpòte youn anvè lòt se sa ki nan kò a. "Men, nou se kò Kris la", ekri Pòl, "epi chak nan nou se yon manm" (1. Korentyen 12,27). Jezi Kris "se tèt kò a, sètadi legliz la" (Kolosyen 1,18), e nou tout se manm kò a. Lè nou ini ak Kris la, nou menm tou nou ini youn ak lòt e nou - nan sans vre - angaje youn ak lòt.

Pèsonn pa ka di: "Mwen pa bezwen ou" (1. Korentyen 12,21), pèsonn pa ka di ke li pa gen anyen fè ak legliz la (v. 18). Bondye distribye kado nou yo pou nou ka travay ansanm pou benefis mityèl epi pou nou ka ede epi resevwa èd nan travay ansanm. Pa ta dwe gen "pa gen divizyon" nan kò a (v. 25). Pòl souvan polemize kont lespri pati a; Moun ki simen dezòd yo ta dwe menm mete deyò nan legliz la (Women 16,17; Tit 3,10-11). Bondye kite legliz la "grandi nan tout pati" lè "chak manm sipòte lòt dapre mezi fòs li" (Efezyen yo). 4,16).

Malerezman, monn Kretyen an divize an konfesyon, ki pa raman fwote youn ak lòt. Legliz la poko pafè paske okenn nan manm li yo pa pafè. Sepandan: Kris la vle yon legliz inifye (Jan 17,21). Sa a pa dwe vle di yon fizyon òganizasyon, men li mande pou yon objektif komen.

Vrè inite ka jwenn sèlman lè nou fè efò pou nou toujou pi pwòch kris la, pou nou preche levanjil Kris la, pou nou viv selon prensip li yo. Objektif la se pwopagasyon li, pa tèt nou, sepandan, gen konfesyon diferan tou gen yon avantaj: nan diferan apwòch, mesaj la nan Kris la rive nan plis moun nan fason ke yo ka konprann.

Òganizasyon

Gen twa fòm debaz nan òganizasyon legliz la ak gouvènans legliz nan mond kretyen an: yerarchik, demokratik ak reprezantan. Yo rele yo episkop, kongregasyonèl ak presbitè.

Chak kalite debaz gen varyasyon li yo, men nan prensip, modèl episkop la vle di ke yon bèje granmoun aje gen pouvwa a detèmine prensip legliz la ak òdone pastè. Nan modèl kongregasyon an, legliz yo tèt yo detèmine de faktè sa yo. Nan sistèm presbiteryen an, pouvwa divize ant denominasyon ak legliz la; Granmoun Aje yo eli ki resevwa kapasite lidèchip.

Yon kominote espesyal oswa Estrikti Legliz la pa dikte Nouvo Testaman an. Li pale de siveyan (evèk), ansyen ak gadò mouton (pastè), byenke tit ofisyèl sa yo sanble byen ka ranplase. Pyè kòmande ansyen yo pou yo aji kòm gadò mouton ak siveyan: “Nouri twoupo a... pran swen yo” (1. Pyè 5,1-2). Nan menm mo, Pòl bay ansyen yo menm enstriksyon ( Travay 20,17:28, ).

Legliz Jerizalèm te dirije pa yon gwoup ansyen; pawas la nan Filip pa evèk (Travay 15,2-6; Filipyen 1,1). Pòl te kòmande Tit pou l nonmen ansyen, li te ekri yon vèsè sou ansyen yo ak plizyè vèsè sou evèk, kòmsi se te tèm sinonim pou dirijan kominote yo (Tit. 1,5-9). Nan Lèt Ebre yo (13,7, Kantite ak Elberfeld Bib) lidè kominote yo tou senpleman rele "lidè".

Gen kèk lidè legliz yo rele tou "pwofesè" (1. Korentyen 12,29; James 3,1). Gramè Efezyen yo 4,11 endike ke "bèje" ak "pwofesè" te fè pati menm kategori a. Youn nan kalifikasyon prensipal yo nan minis nan legliz la te dwe ke yo "... yo kapab anseye lòt moun" (1. Timote 3,2).

Kòm yon denominatè komen rete sonje: Te gen lidè legliz itilize yo. Te gen yon sèten kantite òganizasyon kominotè, ak tit egzak ofisyèl yo te pito segondè.

Manm yo te oblije montre respè ak obeyisans bay ofisyèl yo (2. Tesalonik 5,12; 1. Timote 5,17; Ebre 13,17). Si ansyen an regle sa ki mal, legliz la pa dwe obeyi; men nòmalman li te espere ke legliz la ta sipòte ansyen an.

Kisa ansyen yo fè? Ou responsab kominote a (1. Timote 5,17). Yo pran swen twoupo a, yo dirije pa egzanp ak ansèyman. Yo veye sou twoupo a (Travay 20,28). Yo pa ta dwe dirije diktatoryalman, men sèvi (1. Pyè 5,23), «Pou sen yo kapab prepare pou travay sèvis la. Se grasa sa a k ap bati kò Kris la » (Efezyen 4,12).

Ki jan ansyen yo detèmine? Nan kèk ka nou jwenn enfòmasyon: Pòl nonmen ansyen (Travay 14,23), sipoze ke Timote nonmen evèk (1. Timote 3,1-7), epi li te otorize Tit pou l nonmen ansyen yo (Tit 1,5). Nan nenpòt ka, te gen yon yerachi nan ka sa yo. Nou pa jwenn okenn egzanp sou fason yon kongregasyon chwazi pwòp ansyen yo.

dyak

Sepandan, nou wè nan Travay 6,1-6, ki jan sa yo rele pòv carers [dyak] yo eli pa kongregasyon an. Yo te chwazi mesye sa yo pou distribye manje bay moun ki nan bezwen yo, epi apot yo te enstale yo nan biwo sa yo. Sa te pèmèt apot yo konsantre sou travay espirityèl la, epi travay fizik la te fè tou (v. 2). Yo ka jwenn distenksyon sa a ant travay legliz espirityèl ak fizik tou nan 1. Pyè 4,10-11.

Tèt pou travay manyèl yo souvan yo rele dyak, sòti nan mo grèk la diakoneo, ki vle di
"Pou sèvi" vle di. Nan prensip, tout manm ak lidè yo ta dwe "sèvi", men te gen reprezantan separe pou sèvi travay nan sans ki pi etwat. Yo mansyone fi dyak nan omwen yon kote (Women 16,1). Pòl nonmen Timote yon kantite kalite yon dyak dwe genyen (1. Timote 3,8-12), san yo pa presize egzakteman ki sa sèvis yo te fèt. Kòm yon rezilta, konfesyon diferan bay dyak yo travay diferan, sòti nan asistan sal nan kontablite finansye.

Se pa non an, estrikti li, oswa fason yo ranpli li ki enpòtan pou pòs jesyon. Siyifikasyon yo ak objektif yo enpòtan: ede pèp Bondye a nan matirite yo "nan plen mezi Kris la" (Efezyen yo). 4,13).

Objektif kominote a

Kris la bati legliz li a, li te bay pèp li a kado ak konsèy, e li te ban nou travay. Ki objektif legliz la?

Youn nan objektif prensipal kominote eklezyastik la se adorasyon. Bondye te rele nou "pou nou pwoklame byenfè moun ki te rele nou soti nan fènwa a nan limyè bèl bagay li a" (1. Pyè 2,9). Bondye ap chèche moun ki pral adore l (Jan 4,23) ki renmen l plis pase nenpòt lòt bagay (Matye 4,10). Kèlkeswa sa nou fè, kit kòm moun oswa kòm yon kominote, ta dwe toujou fèt nan onè li (1. Korentyen 10,31). Nou dwe “fè lwanj pou Bondye tout tan” (Ebre 13,15).

Nou resevwa kòmandman: “Ankouraje youn lòt avèk sòm, kantik ak chante espirityèl” (Efezyen yo). 5,19). Lè nou rasanble antanke legliz, nou chante lwanj Bondye, nou priye l, epi nou tande pawòl li. Sa yo se fòm adorasyon. Tankou Soupe Senyè a, tankou batèm, tankou obeyisans.

Yon lòt objektif legliz la se ansèyman. Se nan kè kòmandman an: "... moutre yo pou yo respekte tout sa mwen te kòmande nou yo" (Matye 2).8,20). Lidè legliz yo ta dwe anseye, epi chak manm dwe anseye lòt yo (Kolosyen 3,16). Nou ta dwe avèti youn lòt (1. Korentyen 14,31; 2. Tesalonik 5,11; Ebre 10,25). Ti gwoup yo se anviwònman ideyal pou sipò ak ansèyman mityèl sa a.

Pòl di moun ki chèche don Lespri a ta dwe chèche bati legliz la (1. Korentyen 14,12). Objektif la se: edifye, admonese, ranfòse, rekonfòte (v. 3). Yo di tout sa ki rive nan kongregasyon an ap edifye legliz la (v. 26). Nou ta dwe disip, moun ki vin konnen ak aplike pawòl Bondye a. Premye kretyen yo te fè lwanj paske yo te "kontinye" "nan ansèyman apot yo ak nan kominote a, nan kase pen ak nan lapriyè" (Acts of the Apostles). 2,42).

Yon twazyèm objektif prensipal legliz la se sèvis (sosyal). "Se poutèt sa... ann fè sa ki byen ak tout moun, men sitou ak moun ki pataje lafwa a", mande Pòl (Galat). 6,10). Premyèman, angajman nou se anvè fanmi nou, answit ak kominote a, epi answit ak mond lan ki antoure nou. Dezyèm kòmandman ki pi wo a se: renmen pwochen w (Matye 22,39).

Mond sa a gen anpil bezwen fizik e nou pa ta dwe inyore yo. Men, pi plis li bezwen levanjil la, epi nou pa ta dwe inyore sa tou. Kòm yon pati nan sèvis nou bay mond lan, legliz la ta dwe preche bon nouvèl sali a atravè Jezikri. Okenn lòt òganizasyon pa fè travay sa a - se travay Legliz la. Chak travayè bezwen pou sa - kèk nan "devan an", lòt moun nan yon fonksyon sipò. Gen kèk plante, lòt moun fekonde, lòt moun rekòlte; si nou travay ansanm, Kris la ap grandi Legliz la (Efezyen 4,16).

Michael Morrison


pdfLegliz la