Twa nan inison

KOUNYE a twa nan yon sèlTwa nan inite kote Bib la mansyone "Bondye" se pa yon sèl èt nan sans nan yon "fin vye granmoun gason ak yon bab long, blan" yo rele Bondye. Nan Bib la yon moun rekonèt Bondye, ki te kreye nou, kòm yon inite nan twa moun diferan oswa "diferan" moun, sètadi, Papa a, Pitit la ak Sentespri a. Papa a pa pitit gason an e pitit gason an pa papa a. Sentespri a se pa Papa a oswa Pitit la. Yo gen pèsonalite diferan, men menm motif, entansyon ak menm lanmou, epi yo gen menm sans ak yo (1. Moyiz 1:26; Matye 28:19, Lik 3,21-22). Twa Moun Bondye yo tèlman pwòch e yo tèlman abitye youn ak lòt ke si nou konnen yon moun Bondye, nou konnen lòt moun yo tou. Se poutèt sa Jezi revele ke Bondye se yon sèl, e se sa nou ta dwe gen nan tèt ou lè nou di ke gen yon sèl Bondye (Mak 1).2,29). Si w panse twa Moun Bondye yo te mwens pase yon sèl, sa t ap trayi inite ak entimite Bondye! Bondye se renmen e sa vle di ke Bondye se yon èt ki gen relasyon sere (1. John 4,16). Akoz laverite sa a sou Bondye, pafwa yo rele Bondye "Trinite" oswa "Bondye Trinite". Trinite ak triune tou de vle di "twa nan yon sèl". Lè nou pwononse mo "Bondye" nou toujou ap pale de twa moun diferan nan inite - Papa a, Pitit la ak Sentespri a (Matye). 3,16-17; 28,19). Li sanble ak fason nou konprann tèm "fanmi" ak "ekip". Yon "ekip" oswa yon "fanmi" ak moun diferan men egal. Sa a PA vle di ke gen twa bondye, paske Bondye se yon sèl Bondye, men twa moun diferan nan yon sèl Bondye a (1. Korentyen 12,4-6; 2. Korentyen 13:14).

Adopsyon

Bondye Trinite a gen yon relasyon pafè konsa youn ak lòt ke yo te pran desizyon pou yo pa kenbe relasyon sa a pou tèt yo. Li jis twò bon pou sa! Bondye Trinite a te vle aksepte lòt moun nan relasyon lanmou li pou lòt moun ta jwi lavi sa a an abondans pou tout tan, kòm yon kado gratis. Objektif Bondye Trinite a pou pataje lavi lajwa li ak lòt moun se te kòz tout kreyasyon, e sitou kreyasyon limanite (Sòm 8, Ebre yo). 2,5-8yèm!). Se sa Nouvo Testaman an vle di ak mo "adopte" oswa "adopsyon" (Galat 4,4-7; Efezyen yo 1,3-6; Women 8,15-17.23). Bondye Trinite a gen entansyon mete tout kreyasyon an nan tout aspè nan lavi Bondye! Adopsyon se premye ak sèl rezon Bondye pou tout bagay kreye! Jis panse a bon nouvèl Bondye a kòm Plan "A", kote "A" vle di "adopsyon"!

enkarnasyon

Paske Bondye Trinite a te egziste anvan sa nou rele kreyasyon an, Bondye te dwe fè kreyasyon an premye pou l te adopte l. Men, kesyon an te leve: "Ki jan kreyasyon ak limanite ta ka enkli nan relasyon Bondye Trinite a si Bondye Triune a li menm pa te pote kreyasyon nan relasyon sa a?" Apre tou, si ou pa Bondye ou pa kapab vin Bondye nan okenn fason! Yon bagay kreye PA KA vin yon bagay ki pa kreye. Nan kèk fason Bondye Triune a ta vin yon kreyati epi yo dwe rete yon kreyati (pandan y ap rete Bondye) si Bondye te pèmanan pote ak kenbe nou nan relasyon komen li. Sa a se kote enkarnasyon Jezi, Bondye-Nonm lan, antre nan jwèt. Bondye Pitit la te vin moun - sa vle di ke se pa ditou pwòp efò nou pou mennen tèt nou nan yon relasyon ak Bondye. Bondye trin nan favè li te enkli tout kreyasyon nan Jezi, Pitit Bondye a, nan relasyon li. Sèl fason pou pote kreyasyon an nan relasyon Bondye Trinite a se pou Bondye imilye tèt li nan Jezi ak pran kreyasyon an nan tèt li atravè yon zak volontè ak volonte. Se zak sa a Bondye trinize pou mete nou nan relasyon yo grasa Jezi nan chwa lib yo rele "gras" (Efezyen yo). 1,2; 2,4-7; 2. Pyè 3,18). Plan Bondye Trinite a pou l vin moun pou adopsyon nou te vle di menmsi nou pa t janm peche, Jezi t ap vin pou nou! Twa Yon Bondye te kreye nou pou nou adopte! Bondye pa t kreye nou pou delivre nou anba peche, lè Bondye te sove nou anba peche. Jezikri se PA "Plan B" oswa yon apre panse Bondye. Se pa sèlman yon lacho pou n' fè pwoblèm peche nou an. Verite a mayifik se ke Jezi te premye e SÈLMAN Bondye te panse pou mennen nou nan yon relasyon ak Bondye. Jezi se akonplisman "Plan A", ki te mete an mouvman anvan kreyasyon mond lan (Efezyen yo 1,5-6; Revelasyon 13,8). Jezi te vin enplike nou nan relasyon Bondye trinye a jan Bondye te planifye depi nan kòmansman an, e anyen, pa menm peche nou an, pa t kapab anpeche plan sa a! Nou tout sove nan Jezi (1. Timote 4,9-10) paske Bondye te gen entansyon akonpli plan li nan adopsyon! Bondye Trinite a te etabli plan adopsyon nou an nan Jezi anvan nou te kreye nou, epi nou DEJA se pitit adopte Bondye (Galat). 4,4-7; Efezyen yo 1,3-6; Women 8,15-17.23).

Sekrè ak enstriksyon

Plan Bondye trin sa a pou adopte tout kreyasyon an nan yon relasyon ak tèt li atravè Jezi te yon fwa yon mistè pèsonn pa t konnen (Kolosyen 1:24-29). Men, apre Jezi te monte nan syèl la, li te voye Lespri Sen verite a pou revele nou resepsyon ak enklizyon sa a nan lavi Bondye (Jan 16:5-15). Atravè ansèyman Lespri Sen an, ki kounye a te vide sou tout limanite (Acts of the Apostles) 2,17) ak atravè kwayan yo ki kwè e ki salye verite sa a (Efezyen 1,11-14), mistè sa a se fè konnen nan tout mond lan (Kolosyen 1,3-6)! Si yo kenbe verite sa a sekrè, nou pa ka aksepte li epi fè eksperyans libète li. Olye de sa, nou kwè nan manti epi fè eksperyans tout kalite pwoblèm relasyon negatif (Women 3: 9-20, Women 5,12-19!). Se sèlman lè nou aprann laverite sou tèt nou nan Jezi, nou kòmanse wè ki jan peche se te pou yo pa wè Jezi byen nan inyon li ak tout moun atravè mond lan.4,20; 1. Korentyen 5,14-16; Efezyen yo 4,6!). Bondye vle tout moun konnen kiyès li ye toutbon e kiyès nou ye nan li (1. Timote 2,1-8yèm)! Sa a se bon nouvèl la nan favè li nan Jezi (Travay 20:24).

Rezime

Etandone sa a teyoloji, ki santre sou moun nan Jezi, li se pa travay nou yo "sove" moun. Nou vle ede yo rekonèt kiyès Jezi ye epi kiyès yo ye deja nan li - timoun adopte Bondye yo! Nan sans, nou vle ou konnen ke ou deja fè pati nan Bondye nan Jezi ak sa a ap ankouraje w kwè ke ou ap konpòte byen epi yo te sove!

pa Tim Brassell


pdfTwa nan inison