Levanjil la - deklarasyon Bondye renmen nou an

PA NAN levanjil la yon deklarasyon lanmou pou nou de BondyeAnpil kretyen pa sèten e enkyete w sou li, Bondye toujou renmen yo? Yo enkyete ke Bondye ta ka rejte yo, ak pi mal, ke li te deja rejte yo. Petèt ou menm ki pè a. Poukisa ou panse kretyen yo tèlman enkyete? Repons lan se tou senpleman ke yo onèt ak tèt yo. Yo konnen ke yo se moun k'ap fè peche. Yo se gwo soufwans konsyan de echèk yo, erè yo, transgresyon yo - peche yo. Yo te anseye yo ke renmen Bondye a ak menm sali depann de kijan yo obeyi Bondye. Se konsa, yo kontinye di Bondye ki jan regrèt yo ye epi mande pou padon nan espwa ke Bondye ap padonnen yo epi yo pa vire do yo lè yo yon jan kanmenm kreye yon gwo twou san fon, sans enteryè nan enkyetid.

Li fè m sonje Hamlet, yon pyès teyat pa Shakespeare. Nan istwa sa a, Prince Hamlet te aprann ke tonton li Klaudius touye papa Hamlet a ak marye manman l 'yo sezi fotèy la. Se poutèt sa, Hamlet an kachèt plan yo touye tonton li / bòpè nan yon zak tire revanj. Opòtinite pafè a rive, men wa a ap priye, kidonk Hamlet ranvwaye atak la. Si mwen touye l 'pandan konfesyon l' yo, li pral ale nan syèl la, Hamlet fini. Si mwen tann ak touye l 'apre li te fè peche ankò, men anvan li anonse li, Lè sa a, li pral ale nan lanfè. Anpil moun pataje lide Hamlet sou Bondye ak peche moun.

Lè yo rive nan lafwa, yo te di yo ke si e jiskaske yo pa repanti epi kwè, yo t ap konplètman separe ak Bondye e san Kris la t ap travay pou yo. Kwayans nan erè sa a te mennen yo nan yon lòt erè: chak fwa yo te tonbe tounen nan peche, Bondye t ap retire favè l nan men yo e san Kris la pa t ap kouvri yo ankò. Se poutèt sa, lè moun yo onèt konsènan peche yo, pandan tout lavi kretyen yo, yo mande si Bondye te chase yo. Okenn nan sa a se yon bon nouvèl. Men, levanjil la se yon bon nouvèl. Levanjil la pa di nou ke nou separe ak Bondye e ke gen yon bagay nou dwe fè pou Bondye ban nou favè li. Levanjil la di nou ke Bondye Papa a nan Kris la pral pote tout bagay, enkli ou menm ak mwen, enkli tout moun (Kolosyen 1,19-20) te rekonsilye.

Pa gen okenn baryè, pa gen okenn separasyon ant moun ak Bondye paske Jezi te kraze yo epi paske nan pwòp tèt li li te atire limanite nan renmen Papa a (1. John 2,1; Jan 12,32). Sèl baryè a se yon sèl imajinè (Kolosyen 1,21) ke nou moun te etabli grasa pwòp egoyis nou, laperèz ak endepandans nou. Levanjil la se pa sou fè oswa kwè anyen ki lakòz Bondye chanje estati nou soti nan san renmen nan renmen.

Lanmou Bondye pa depann de anyen nou fè oswa nou pa fè. Levanjil la se yon deklarasyon sou sa ki deja vre - yon deklarasyon sou lanmou san rete Papa a pou tout limanite revele nan Jezikri atravè Sentespri a. Bondye te renmen ou anvan ou te repanti oswa te kwè nan anyen, e anyen ou menm oswa nenpòt lòt moun pa janm fè p ap chanje sa (Women 5,8; 8,31-39).

Levanjil la se sou yon relasyon, yon relasyon ak Bondye ki te vin reyalite pou nou nan pwòp aksyon Bondye a nan Kris la. Li pa sou yon seri de kondisyon, ni sou yon akseptasyon sèlman entelektyèl nan yon seri de reyalite relijye oswa biblik. Jezikri pa sèlman kanpe bò kote nou nan chèz jijman Bondye a; Li te rale nou nan tèt li epi li te fè nou avèk li ak nan li atravè Sentespri a bay pitit Bondye renmen anpil pwòp Bondye.

Se pa lòt ke Jezi, Redanmtè nou an, ki te pran tout peche nou yo sou tèt li, li menm tou, grasa Sentespri a, ki travay nan nou pou nou vle ak pou nou fè selon volonte l (Filipyen yo). 4,13; Efezyen yo 2,8-10). Nou ka bay tèt nou ak tout kè nou pou nou suiv li, paske nou konnen si nou echwe, li deja padone nou. Panse osijè de sa! Bondye se pa yon divinite k ap veye nou byen lwen, deyò nan syèl la, men se Papa, Pitit Gason ak Sentespri, nan ki ou menm ansanm ak tout lòt moun ap viv, ki trese epi ki ye (Travay 1).7,28). Li renmen ou anpil, kèlkeswa ki moun ou ye oswa sa ou fè, ke nan Kris la, Pitit Bondye a, ki te vin nan kò moun - ak nan Sentespri a, vin nan kò nou - Li renmen ou izolman, laperèz ou. , Wete peche ou yo ak geri ou pa favè sov li a. Li retire tout baryè ant ou menm ak li.

Nan Kris la, ou debarase de tout sa ki janm anpeche ou soti nan dirèkteman gen eksperyans kè kontan an ak kalm ki soti nan k ap viv yon lavi nan di Bondye mèsi entim, amitye, ak patènite pafè, renmen. Ala yon bèl mesaj Bondye ban nou pou nou pataje ak lòt moun!

pa Joseph Tkach


pdfLevanjil la - deklarasyon Bondye renmen nou an