Diven maryaj

619 diven maryajJan, yon disip Jezi, rakonte yon istwa enteresan ki te rive nan kòmansman ministè Jezi sou tè a. Jezi te ede yon fèt maryaj soti nan yon gwo anbarasman pa vire dlo nan diven an pi bon kalite. Mwen ta renmen eseye sa a diven ak mwen menm ki nan liy ak Martin Luther, ki moun ki deklare: "Byè se travay la nan moun, men diven se nan men Bondye".

Malgre ke Bib la pa di anyen sou kalite diven Jezi te gen nan tèt li lè li te fè dlo tounen diven nan maryaj la, li ka te "Vitis vinifera," yon varyete ki soti nan ki pi fò nan rezen yo soti nan ki fè diven jodi a yo pral pwodwi. Sa a ki kalite diven pwodui rezen ki gen pi epè po ak pi gwo wòch epi yo anjeneral dous pase ven yo tab nou konnen.

Mwen twouve li etonan ke premye mirak piblik Jezi a, ki te fè dlo tounen diven, te fèt sitou nan esfè prive a, san pifò envite maryaj yo pa menm remake. Jan te nonmen mirak la, yon siy pa ki Jezi te revele glwa li (Jan 2,11). Men, ki jan li te fè sa? Nan geri moun, Jezi te revele otorite li genyen pou l padone peche yo. Lè li bay pye fig frans lan madichon, li te montre jijman an t ap vin sou tanp lan. Lè Jezi te geri jou saba a, li te revele otorite l sou jou repo a. Nan leve moun pami mò yo, li te revele ke li se rezirèksyon an ak lavi a. Lè l te bay plizyè milye moun manje, li te revele ke li se pen ki bay lavi a. Lè Jezi te bay yon soupe maryaj nan Kana nan yon mirak, li te fè konnen se li menm ki kenbe akonplisman gwo benediksyon wayòm Bondye yo. «Jezi te fè anpil lòt mirak devan disip li yo, ki pa ekri nan liv sa a. Men, sa yo ekri pou nou ka kwè Jezi se Kris la, Pitit Bondye a, epi pou nou kwè, nou ka gen lavi nan non li » (Jan 20,30: 31).

Mirak sa a gen anpil enpòtans paske li te bay disip Jezi yo yon prèv nan kòmansman an anpil ke li te reyèlman Pitit Bondye a enkarn ki te voye pou konsève pou mond lan.
Pandan m ap reflechi sou mirak sa a, mwen wè nan lespri mwen kijan Jezi ap transfòme nou nan yon bagay ki pi bèl pase sa nou ta janm genyen san bèl travay li nan lavi nou.

Maryaj Kana

Se pou nou kounye a ale nan yon gade pi pre nan istwa. Li kòmanse ak yon maryaj nan Kana, yon ti vilaj nan Galile. Kote a pa sanble yo gen pwoblèm anpil - olye lefèt ke li te yon maryaj. Maryaj yo te selebrasyon yo pi gwo ak pi enpòtan pou jwif yo - semèn yo nan selebrasyon siyal estati sosyal la nan nouvo fanmi an nan kominote a. Maryaj yo te selebrasyon sa yo ki te fèt la maryaj souvan refere yo bay metafò nan dekri benediksyon yo nan laj la mesyanik. Jezi li menm te itilize imaj sa a pou l dekri wayòm Bondye a nan kèk nan parabòl li yo.

Diven an te fini e Mari te enfòme Jezi, lè sa a Jezi te reponn: “Kisa sa gen rapò ak ou menm ak mwen, fanm? Lè m 'poko rive" (Johannes 2,4 Zurich Bib). Nan pwen sa a, Jan fè remake ke Jezi nan yon sèten mezi devan tan li nan sa li fè. Mari te espere Jezi fè yon bagay paske li te mande sèvitè yo pou yo fè tou sa li te di yo fè. Nou pa konnen si li t ap panse ak yon mirak oswa yon ti detou nan mache diven ki pi pre a.

Ablisyon seremoni

Men sa Jan fè konnen: “Te gen sis krich dlo toupre, tankou Juif yo te itilize pou ablusyon yo te preskri yo. krich yo te kenbe ant katreven ak sanven lit chak" (Johannes 2,6 NGÜ). Pou pratik netwayaj yo, yo te prefere dlo ki soti nan resipyan wòch olye de veso seramik yo te itilize yo. Pati sa a nan listwa sanble gen anpil enpòtans. Jezi te prèt pou fè kèk dlo tounen diven pou jwif yo ablusyon rit. Imajine sa ki ta rive si envite yo te vle lave men yo ankò. Yo ta gade veso dlo yo, yo ta jwenn yo chak plen ak diven! Pa t ap gen dlo ankò pou rit yo menm. Kidonk, lave espirityèl peche yo atravè san Jezi te ranplase lave seremoni an. Jezi te fè seremoni sa yo e li te ranplase yo ak yon bagay ki pi bon - li menm.Domestik yo te ekreme ti diven epi yo te pote l bay mèt la, ki te di nonm marye a: «Tout moun bay bon diven an dabò e, lè yo sou, mwens. ; Men, ou kenbe bon diven an jouk koulye a.» (Johannes 2,10).

Poukisa ou panse Jan anrejistre mo sa yo? Kòm konsèy pou bankè nan lavni oswa pou montre ke Jezi ka fè bon diven? Non, mwen vle di paske nan siyifikasyon senbolik yo. Diven an se yon senbòl nan san koule l 'yo, ki pote sou padon an nan tout kilpabilite nan limanite. Ablisyon seremoni yo te sèlman yon lonbraj nan pi bon an ki te vini. Jezi te pote yon bagay nouvo ak pi bon.

Netwayaj nan tanp lan

Pou apwofondi sijè sa a, Jan di nou pi ba a ki jan Jezi te chase komèsan yo soti nan lakou tanp lan. Li mete istwa a tounen nan kontèks Jidayis la: "Pak Juif yo te rive, e Jezi te monte Jerizalèm" (Jan. 2,13). Jezi te jwenn moun nan tanp lan ki t'ap vann bèt e ki t'ap fè echanj lajan. Yo te bèt ki te ofri kòm ofrann pa kwayan pou padon peche yo ak lajan ki te itilize pou peye taks tanp lan. Jezi mare yon senp fleo e li chase tout moun deyò.

Li se etone ke yon moun te kapab chase soti tout dilè yo. Mwen sipoze komèsan yo te konnen yo pa t 'fè pati isit la e ke anpil nan moun ki komen yo pa t vle yo isit la tou. Jezi te senpleman mete an pratik sa moun te deja santi e komèsan yo te konnen ke yo te pi plis pase nimewo yo. Josephus Flavius ​​​​dekri lòt tantativ pa lidè jwif yo chanje koutim tanp; nan ka sa yo yon rèl konsa leve nan mitan pèp la ke efò yo te sispann. Jezi pa t gen anyen kont moun ki t ap vann bèt pou yo fè sakrifis oswa pou yo te chanje lajan pou sakrifis pou tanp. Li pa di anyen sou frè echanj yo chaje pou li. Sa li te denonse se te tou senpleman kote yo te chwazi pou li a: «Li fè yon bato ak kòd, li mete yo tout soti nan tanp lan ansanm ak mouton yo ak bèf yo, li vide lajan an bay moun k ap fè chanjman yo, li voye tab yo tonbe sou tab yo, li pale ak moun pijon yo te vann: Pote sa ale epi pa fè kay papa m nan yon magazen!" (Johannes 2,15-16). Yo te fè yon biznis pwofitab grasa lafwa.

Chèf Juif lafwa yo pa t arete Jezi, yo te konnen pèp la te dakò ak sa l te fè a, men yo te mande l kisa ki te ba l dwa pou l aji konsa: «Ki kalite siy w ap montre nou ke ou gen dwa? pou fe sa?? Jezi reponn yo, li di yo: Detwi tanp sa a, epi nan twa jou m'a leve l'." (Jan 2,18-19).

Jezi pa t 'eksplike yo poukisa tanp lan pa plas la pou sa a kalite aktivite. Jezi te pale de pwòp kò l ', ki chèf jwif yo pa t' konnen. Pa gen dout yo te panse repons li te ridikil, men yo pa arete l 'kounye a. Rezirèksyon Jezi a montre li te otorize pou netwaye tanp lan, e pawòl li yo te deja montre destriksyon iminan li a.

«Lè sa a, jwif yo di: Tanp sa a te bati nan karannsis ane, èske w ap remonte l nan twa jou? Men, li te pale de tanp kò li a. Lè l te leve soti vivan pami mò yo, disip li yo vin chonje li te di sa a, e yo te kwè nan ekriti yo ak nan pawòl Jezi te di a. 2,20-22).

Jezi te mete fen nan sakrifis tanp lan ak rituèl netwayaj yo, e dirijan jwif yo te ede l san yo pa t vle detwi l fizikman. Nan twa jou, sepandan, tout bagay soti nan dlo nan diven ak diven nan san l 'yo ta dwe senbolik transfòme - seremoni an mouri te vin tounen pòsyon final lafwa. Mwen leve glas mwen nan tout bèl pouvwa Jezi, nan Peyi Wa ki nan Bondye.

pa Joseph Tkach