Pitit Gason Lòm nan egzalte

635 pitit gason moun nan leveJesus erwähnte im Gespräch mit Nikodemus eine interessante Parallele zwischen einer Schlange in der Wüste und sich selbst: «Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben» (Johannes 3,14-15).

Was meint Jesus damit? Jesus greift auf eine Geschichte aus dem Alten Testament zurück, die von dem Volk Israel handelt. Die Israeliten befanden sich in der Wüste und hatten das verheissene Land noch nicht betreten. Sie waren ungeduldig und beschwerten sich: «Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise» (4. Moyiz 21,4-5).

Welche Bedeutung hatte das Manna? «Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus» (1. Korentyen 10,3-4).

Jezikri se wòch la, bwason espirityèl la, e ki manje espirityèl yo te manje? Se laman, pen an, Bondye lage nan tout kan Izrayèl la. Sa ki te li? Jezi senbolize laman an, se li ki vrè pen ki soti nan syèl la. Izrayelit yo te meprize pen nan syèl la, e ki sa k te pase?

Giftige Reptilien kamen, sie bissen zu und viele vom Volk starben. Gott weist Mose an, eine bronzene Schlange anzufertigen und sie auf einer Stange zu befestigen. «Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben» (4. Moyiz 21,9).

Izrayelit yo pa t engra e yo te avèg devan sa Bondye t ap fè pou yo. Yo te bliye ke li te sove yo anba esklavaj nan peyi Lejip atravè kalamite mirak e li te ba yo manje.
Sèl espwa nou se nan dispozisyon ki soti nan Bondye, pa nan yon bagay nou fè, men nan yon sèl leve sou kwa a. Tèm "egzalte" a se yon ekspresyon pou krisifiksyon Jezi e se sèl remèd pou kondisyon tout limanite ak pou pèp Izrayèl la ki pa kontan.

Sèpan an kwiv te jis yon senbòl ki te fè gerizon fizik posib pou kèk Izrayelit e ki te lonje dwèt sou Youn final la, Jezikri, ki ofri gerizon espirityèl pou tout limanite. Sèl espwa nou genyen pou nou chape anba lanmò depann de atansyon sou desten Bondye te fè a. Nou dwe gade epi kwè nan Pitit Gason Lòm nan, ki te leve, si nou vle sove anba lanmò epi bay lavi etènèl. Sa a se mesaj levanjil la anrejistre nan istwa a nan pèp Izrayèl la pèdi wout nan dezè a.

Si ou, chè lektè, sèpan an te mòde ou, gade Pitit Bondye a ki leve sou kwa a, kwè nan li, epi w ap resevwa lavi etènèl.

pa Barry Robinson