LAVAY


Kilè Jezi pral vini ankò?

Èske w ta renmen Jezi retounen byento? Espwa pou fini mizè ak mechanste nou wè bò kote nou an e ke Bondye pral inogirasyon nan yon tan jan Ezayi te pwofetize: «Pa gen mechanste oswa mal sou tout mòn ki sen mwen an; paske peyi a plen konesans Seyè a menm jan dlo kouvri lanmè a? (Se yon 11,9). Ekriven Nouvo Testaman an te viv ann atandan dezyèm vini Jezi a pou l te ka fè yo soti nan ...

Kòlè Bondye

Nan Bib la, li ekri: "Bondye se renmen" (1. Joh 4,8). Li te deside fè sa ki byen nan sèvi ak renmen moun. Men, Bib la montre kòlè Bondye tou. Men, ki jan yon moun ki pi renmen gen yon bagay tou fè ak kòlè? Lanmou ak kòlè pa mityèlman eksklizif. Se poutèt sa, nou ka espere ke lanmou, dezi a fè byen gen ladan tou kòlè oswa rezistans nan nenpòt bagay ki blese ak destriktif. Bondye...

Èske gen yon pinisyon p'ap janm fini an?

Èske w te janm gen rezon pouw pini yon timoun dezobeyi? Èske w te janm deklare ke pinisyon an pa ta janm fini? Mwen gen kèk kesyon pou nou tout ki gen timoun. Isit la vini premye kesyon an: Èske pitit ou a te dezobeyi ou? Oke, pran kèk tan yo panse, si ou pa sèten. Oke, si ou reponn wi tankou tout lòt paran yo, nou vini nan dezyèm kesyon an: ...

Pè tribinal ki sot pase a?

Lè nou konprann ke nou viv, trese ak nan Kris la (Travay 17,28), nan Sila a ki te kreye tout bagay ak rachte tout bagay epi ki renmen nou san kondisyon, nou ka mete tout laperèz ak enkyetid sou kote nou kanpe ak Bondye epi kòmanse vrèman gen sètitid nan renmen l 'ak pouvwa gide nan repoze nou. lavi. Levanjil la se yon bon nouvèl. Vreman vre, li pa sèlman pou kèk moun, men pou tout ...

Dezyèm ap vini Kris la

Jan li te pwomèt la, Jezikri pral tounen sou tè a pou l jije ak dirije tout pèp nan wayòm Bondye a. Dezyèm vini li nan pouvwa ak laglwa pral vizib. Evènman sa a inogire rezirèksyon ak rekonpans sen yo. (Jan 14,3; epifani 1,7; Matye 24,30; 1. Tesalonik 4,15-17; Revelasyon 22,12) Èske Kris la ap retounen? Ki sa ou panse ki ta pi gwo evènman ki ta ka rive sou sèn nan mond lan? ...

Tan kap vini an

Pa gen anyen ki vann osi byen ke pwofesi. Se vre. Yon legliz oswa yon ministè ka gen yon teyoloji estipid, yon tèt etranj, ak règleman strik san sans, men yo te gen kèk kat mond, yon pè sizo, ak yon pil nan jounal, ansanm ak yon predikatè ki ka rezonab byen eksprime tèt li, lè sa a. li sanble, moun ap voye ba ou bokit nan lajan. Moun yo pè pou enkoni an epi yo konnen ...

Mercy pou tout moun

Lè nan jou lapenn, sou 14. Nan dat 2001 septanm , moun ki te rasanble nan legliz atravè Amerik ak lòt peyi yo te vin tande pawòl rekonfò, ankourajman, ak espwa. Sepandan, kontrèman ak entansyon yo pou pote espwa nan nasyon an nan lapenn, yon kantite lidè legliz konsèvatif kretyen yo te gaye inadvèrtans yon mesaj de dezespwa, dekourajman ak laperèz. Savwa pou moun ki te pre atak la ...

Insight nan letènite

Li raple m 'nan sèn ki sòti nan yon fim Sci-Fi lè mwen te aprann nan dekouvèt la nan yon planèt tankou Latè yo rele Proxima Centauri. Sa a sitiye nan yon òbit nan etwal la wouj fiks Proxima Centauri. Sepandan, li se fasil ke nou pral dekouvri lavi ekstraterès (a yon distans de 40 billions kilomèt!). Sepandan, moun ap kontinye mande tèt yo si wi ou non li se moun ki tankou lavi deyò nan nou an ...

Milenè a

Milenyòm lan se peryòd tan ki dekri nan liv Revelasyon an, kote moun ki kretyen yo pral wa avèk Jezi Kris. Apre milenè a, lè Kris la te bat tout lènmi yo ak soumise tout bagay, li pral bay wayòm nan bay Bondye Papa a, epi syèl la ak tè a pral vin nouvo. Gen kèk tradisyon kretyen ki entèprete milenè a kòm mil ane anvan oswa apre Kris la;

Jij la nan syèl la

Lè nou konprann ke nou viv, trese ak nan Kris la, nan Sila a ki te kreye tout bagay ak rachte tout bagay epi ki renmen nou san kondisyon (Travay 1).2,32; Kol 1,19-20; Joh 3,16-17), nou ka mete sou kote tout laperèz ak enkyetid sou "kote nou ye ak Bondye" epi kòmanse vrèman repoze nan sètitid nan lanmou li ak pouvwa dirije nan lavi nou. Sa se bon nouvèl levanjil la, e an reyalite li pa sèlman pou kèk moun,...

Siy fwa yo

Levanjil la vle di "bon nouvèl". Pandan plizyè ane, levanjil la pa t bon pou mwen, paske mwen te anseye anpil nan lavi mwen ke nou ap viv nan kèk jou ki sot pase yo. Mwen kwè ke "nan fen mond lan" ta vini nan yon kèk ane, men si mwen te aji kòmsadwa, mwen ta epaye nan gwo tribilasyon an. Sa a jan de vi mond ka depandans, se konsa ke yon moun gen tandans fè tout bagay nan mond lan ...

Ki sa ki Matye 24 di sou "fen an"

Enpòtan pou evite misinterpretations se premye nan tout wè Matye 24 nan yon kontèks ki pi gwo nan chapit anvan yo. Ou ka sezi aprann ke istwa a nan Matye 24 se deja nan 16 la. Chapit, vèsè XNX, kòmanse. Se la li di someman: "Depi lè Jezi te kòmanse montre disip li yo ki jan pou yo ale nan lavil Jerizalèm ak soufri anpil nan men chèf fanmi yo ak chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo ...

Rezirèksyon an ak retounen nan Jezi Kris la

Nan Travay Apot yo 1,9 Yo di nou: "Epi lè li te di sa, yo te vizib li leve, epi yon nwaj te wete l 'nan je yo." Nan pwen sa a mwen ta renmen poze yon kesyon senp: Poukisa? Poukisa yo te pran Jezi konsa? Men, anvan nou rive nan sa, nou li twa vèsè ki vin apre yo: “Epi lè yo gade l monte nan syèl la, gade, te gen de gason an rad blan kanpe bò kote yo. Yo di: Nou menm moun...

Èske n ap viv nan dènye jou yo?

Ou konnen levanjil la se bon nouvèl. Men, ou reyèlman wè li kòm bon nouvèl? Menm jan ak anpil nan ou, pou pifò nan lavi mwen mwen te anseye ke nou ap viv nan dènye jou yo. Sa te ban mwen yon vizyon mondyal ki te gade bagay yo nan yon pèspektiv ke fen nan mond lan jan nou konnen li jodi a ta vini nan jis yon kèk ane kout. Men, si mwen konpòte kòmsadwa mwen ta anvan an ...

Doktrin chache fidèl yo

Kèk kretyen, "doktrin chache fidèl" ke yo konte ak sa ki rive legliz la lè Jezi retounen - lè li rive "dezyèm vini", jan yo rele anjeneral li. Ansèyman an di ke kwayan eksperyans yon kalite Asansyon; ke yo pral mete nan direksyon pou Kris la, nenpòt lè lè li retounen nan tout bèl pouvwa. Esansyèlman, kwayan yo nan chache fidèl sèvi kòm yon pasaj sèl: «Paske nou di ou ak yon ...

Jijman ki sot pase a [jijman etènèl]

Nan fen epòk la, Bondye pral rasanble tout moun ki vivan yo ak moun ki mouri yo devan twòn Kris la ki nan syèl la pou jijman. Moun ki jis yo pral resevwa glwa etènèl, mechan yo pral kondane nan letan dife a. Nan Kris la, Senyè a fè dispozisyon ki gras ak jis pou tout moun, enkli moun ki pa t parèt yo te kwè nan levanjil la lè yo te mouri. (Matye 25,31-32; Travay 24,15; Jan 5,28-29; Revelasyon 20,11: 15; 1. Timote 2,3-6; 2. Pyè 3,9;...

Avèk ki kò moun mouri yo pral resisite?

Se espwa tout kretyen yo pou kwayan yo pral resisite nan lavi imòtèl lè Kris la parèt. Se poutèt sa, li pa ta dwe sipriz ke lè apot Pòl te tande ke kèk manm nan Legliz Korentyen an nye rezirèksyon an, mank konpreyansyon yo nan 1. Lèt pou Korentyen yo, chapit 15, rejte avèk fòs. Premyèman, Pòl te repete mesaj levanjil yo menm yo te di a: Kris la te ...

De bankè

Deskripsyon ki pi komen nan syèl la, chita sou yon nwaj, mete yon chemiz de nwi, ak jwe yon gita gen ti kras fè ak fason ekriti yo dekri syèl la. Nan contrast, Bib la dekri syèl la kòm yon gwo festival, tankou yon foto nan fòma super-gwo. Gen bon plat manje ak bon diven nan gwo konpayi. Li se resepsyon an maryaj pi gwo nan tout tan tout tan ak selebre maryaj la nan Kris la ak ...

Fen a se kòmansman an nouvo

Si pa t gen avni, se sa Pòl ekri, li ta yon moun fou pou nou kwè nan Kris la (1 Kor. 15,19). Pwofesi se yon pati esansyèl e trè ankourajan nan lafwa kretyen an. Pwofesi Bib la anonse yon bagay ki gen espwa ekstraòdinè. Nou ka tire anpil fòs ak kouraj nan men li si nou konsantre sou mesaj prensipal li yo, pa sou detay ki ka diskite sou. Siyifikasyon ak objektif pwofesi Pwofesi se pa yon fen nan tèt li - li atikile ...

Laza ak moun rich la - yon istwa nan enkredilite

Èske w te janm tande ke moun ki mouri tankou infidèl pa kapab jwenn yo pa Bondye? Li se yon doktrin mechanste ak destriktif, prèv ki se yon sèl vèsè nan parabòl la nan nonm rich la ak pòv Laza. Tankou tout pasaj biblik, parabòl sa a kanpe tou nan yon kontèks espesifik epi yo ka sèlman konprann li kòrèkteman nan kontèks sa a. Li toujou move pou gen yon doktrin sou yon sèl vèsè ...

Yon pòsyon tè inimajinabl

Èske ou te janm vle yon moun ta frape nan pòt ou epi di ou ke yon tonton rich ou pa janm tande pale de ta te mouri ak kite ou yon fòtin gwo? Lide a ke lajan sòti nan okenn kote se enteresan, yon rèv nan anpil moun ak yon site nan anpil liv ak fim. Ki sa ou ta fè ak richès newfound ou a? Ki enfliyans li ta genyen sou lavi ou? Èske li ...

Poukisa gen pwofesi?

Ap toujou gen yon moun ki di li se yon pwofèt oswa ki kwè ke yo ka kalkile dat retounen Jezi a. Dènyèman, mwen te wè yon kont yon raben ki te di ke yo te kapab konekte pwofesi Nostradamus ak Tora a. Yon lòt moun te predi Jezi t ap retounen nan Pannkòt 2019 pral pran plas. Anpil moun ki renmen pwofesi eseye konekte dènye nouvèl la ak Bib la ...

Mwen pral retounen epi rete pou tout tan!

“Se vre m prale e m ap prepare yon plas pou nou, men se vre tou m ap vini ankò e m ap mennen nou vin jwenn mwen pou nou menm tou nou ka kote m ye a (Jan 1).4,3). Èske w te janm gen yon gwo anvi pou yon bagay ki ta pral rive? Tout kretyen, menm sa yo ki nan premye syèk la, te anvi retounen Kris la, men nan epòk sa yo ak laj yo te eksprime sa nan yon senp lapriyè Arameyen: "Maranatha," ki vle di ...

Vini nan Seyè a

Nan opinyon ou, ki sa ki ta pi gwo evènman an ki ta ka rive sou sèn nan lemonn? Yon lòt gè mondyal? Dekouvèt la nan yon gerizon pou yon maladi terib? Lapè nan lemonn, yon fwa pou tout? Petèt kontak ak entèlijans ekstraterès? Pou dè milyon de kretyen, repons lan nan kesyon sa a se senp: pi gwo evènman an ki pral janm rive se dezyèm vini an nan Jezi Kris la. Mesaj santral Bib la tout mesaj ...