Lavi a vide nan Kris la

189 lavi a vide nan Kris laJodi a mwen ta renmen ankouraje w pou koute konsèy Pòl te bay legliz Filip la. Li te mande l pou l fè yon bagay e mwen pral montre w kisa sa te ye epi mande ou pou deside fè menm bagay la.

Jezi te konplètman Bondye ak konplètman moun. Gen yon lòt ekriti ki pale de pèt divinite li nan Filipyen.

«Paske dispozisyon sa a nan nou, ki te tou nan Jezikri, ki, lè li te nan fòm Bondye, pa t kenbe fèm tankou yon vòlè yo dwe tankou Bondye; men li te vide tèt li, li te pran fòm yon sèvitè e li te fè tankou moun, li envante tankou yon moun nan aparans li, li imilye tèt li epi li te vin obeyisan jiska lanmò, menm lanmò sou kwa a. Se poutèt sa Bondye te leve l anlè tout foul moun, li ba li yon non ki pi wo pase tout non, pou nan non Jezi tout jenou moun ki nan syèl la ak sou tè a ak anba tè a koube epi tout lang ka konfese ke Jezi. Kris la se Seyè a, pou tout bèl pouvwa Bondye a," (Filipyen. 2,5-11).

Mwen ta renmen ogmante de bagay sa yo ak vèsè sa yo:

1. Sa Pòl di sou nati Jezi.
2. Poukisa li di sa.

Èske w gen detèmine poukisa li te temwaye sou nati Jezi, nou menm tou nou gen desizyon nou an pou ane a ap vini an. Sepandan, siyifikasyon vèsè 6-7 te fasil pou entèprete kòm siyifikasyon ke Jezi te bay divinite li an antye oswa an pati yon jan kanmenm. Men, Pòl pa t 'di sa. Ann analize vèsè sa yo e wè sa li vrèman di.

Li te nan fòm Bondye a

Kesyon: Ki sa li vle di pa figi a nan Bondye?

Vèsè 6-7 se vèsè yo sèlman nan NT ki gen mo grèk la ki Pòl pou
Yo itilize "jètak", men grèk la gen mo kat fwa.
Richter 8,18 Li di Zebak ak Salmouna: Ki jan mesye nou te touye yo nan Tabò a te ye? Yo te di: Yo te tankou ou, yo chak bèl tankou pitit wa yo.
 
Travay 4,16 "Li te kanpe la epi mwen pa t 'rekonèt aparans li, yon figi te devan je m', mwen tande yon vwa chuchote:"
Ezayi 44,13 “Silve a lonje liy lan, li trase l ak plim la, li travay li ak kouto pou koupe l epi li trase l ak yon konpa; epi li fè li sanble ak yon nonm, tankou bèlte yon moun, pou li ta dwe rete nan yon kay."

Danyèl 3,19 «Lè sa a, Nèbikadneza te vin fache anpil, e figi l te chanje, li te vin tounen Sadrak, Mezak ak Abèdnego. Li te bay lòd pou recho a dwe fè sèt fwa pi cho pase sa yo te konn fè.
Pòl vle di [fòm tèm nan] sa vle di laglwa ak majeste Kris la. Li te genyen laglwa ak majeste ak tout ensiy nan divinite.

Pou egal a Bondye

Pi bon itilizasyon konparab egalite yo jwenn nan Jan. Joh. 5,18 "Se poutèt sa jwif yo te eseye touye l 'pi plis toujou, paske li non sèlman kase jou repo a, men tou, li te rele Bondye pwòp Papa l', konsa li te fè tèt li egal ak Bondye."

Se konsa, Pòl te panse ak yon Kris ki te esansyèlman egal a Bondye. Nan lòt mo, Pòl te di ke Jezi te gen majeste a plen nan Bondye e li te nan lanati l 'Bondye. Sou yon nivo imen, sa ta dwe ekivalan a ki di ke yon moun te gen aparans nan yon manm nan fanmi wa a ak te reyèlman yon manm nan fanmi wa a.

Nou konnen tout moun ki konpòte yo tankou yon manm nan fanmi wa a, men se pa, e nou li sou sèten manm nan fanmi wa ki pa konpòte yo tankou yon manm nan fanmi wa a. Jezi te gen tou de "aparans nan" ak nati a nan divinite.

kenbe tankou yon vòl

Nan lòt mo, yon bagay ke ou ka itilize pou benefis pwòp ou yo. Li trè fasil pou moun ki privilejye yo sèvi ak estati yo pou benefis pèsonèl. Yo trete preferansyèlman. Pòl di ke menm si li te Bondye nan fòm ak nan sans, Jezi, kòm yon moun, yo pa t 'pran avantaj de sa a reyalite. Vèsè 7-8 montre ke atitid li te dyametralman opoze.

Jezi te separe tèt li

Ki sa li te manke soti sou? Repons lan se: pa gen anyen. Li te konplètman Bondye. Bondye pa ka sispann yo te Bondye, pa menm pou yon ti tan. Li te bay anyen nan atribi yo diven oswa pouvwa li te gen. Li te fè mirak. Li te kapab li panse. Li te itilize pouvwa li. Ak nan transfigurasyon a li te montre tout bèl pouvwa l 'yo.

Ki sa ki Pòl vle di isit la ka wè nan yon lòt vèsè nan ki li itilize menm mo a pou "esplike".
1. Kor. 9,15 «Men, mwen pa t sèvi ak yo [dwa sa yo]; Mwen pa t ekri sa a pou kenbe l konsa avè m. Mwen ta pito mouri pase fè yon moun kraze t'ap nonmen non mwen!"

"Li te bay tout privilèj li yo" (GN1997), "li pa ensiste sou privilèj li yo. Non, li renonse li »(Hope for All-Translator). Kòm yon imen, Jezi pa t 'sèvi ak nati divin li oswa pouvwa pou pwòp benefis li. Li te itilize yo pou preche levanjil la, pou fòme disip yo, elatriye - men pa janm fè lavi li pi fasil. Nan lòt mo, li pa te itilize fòs li pou pwòp benefis li.

  • Tès la lou nan dezè a.
  • Lè li te rele pa gen okenn dife soti nan syèl la detwi lavil frwa.
  • Krisifiksyon an. (Li te di ke li te kapab rele lame zanj nan defans li.)

Li te bay volontèman tout benefis ke li te ka jwi tankou Bondye pou patisipe totalman nan limanite nou. Se pou nou li ankò vèsè yo X-NAN, epi wè ki jan klè pwen sa a se kounye a.

Filip. 2,5-8 «Pou dispozisyon sa a se nan nou, ki te tou nan Jezi Kris la, 6 ki, lè li te nan fòm Bondye, pa t kenbe fèm tankou yon vòlè yo dwe tankou Bondye; 7 Men, li te vide tèt li, li te pran fòm yon sèvitè e li te fè tankou moun, e nan aparans li te envante tankou yon moun, 8 li te imilye tèt li epi li te vin obeyisan nan lanmò, menm nan lanmò sou kwa a."

Lè sa a, Pòl fini ak remak la ke Bondye finalman egzalte Kris la pi wo a tout èt imen. Filip. 2,9
«Se poutèt sa Bondye leve l 'pi wo a tout mas yo ak ba l' yon non ki pi wo a tout non. Se konsa, ki nan non Jezi tout jenou yo nan moun ki nan syèl la ak sou latè ak anba tè a ak tout lang konfese ke Jezikri se Seyè, pou tout bèl pouvwa a, Bondye Papa a. »

Se konsa, gen twa nivo:

  • Dwa ak privilèj Kris la tankou Bondye.

  • Chwa li yo pa egzèse dwa sa yo, men pito yo dwe yon domestik.

  • Ogmantasyon final li kòm yon rezilta nan sa a fòm.

Privilèj - Sèvis - Ogmante

Kounye a pi gwo kesyon an se poukisa vèsè sa yo nan Filipyen? Premyèman, nou bezwen sonje ke Filipyen yo se yon lèt ekri nan yon legliz espesyal nan yon moman espesyal pou rezon espesifik. Se poutèt sa, sa Pòl te di nan 2,5-11 di gen pou wè ak objektif tout lèt la.

Objektif lèt la

Premyèman, nou ta dwe sonje ke lè Pòl te premye vizite Filip epi li te kòmanse legliz la la, yo te arete li (Travay 1 Desanm.6,11-40). Sepandan, relasyon li ak Legliz la te trè cho depi nan kòmansman an. Filipyen 1,3-5 "Mwen di Bondye mèsi chak fwa mwen panse ak ou, 4 lè m' toujou lapriyè ak kè kontan nan chak nan lapriyè m' pou nou tout 5 paske ou ansanm nan bon nouvèl la depi premye jou a jouk koulye a."

Li ekri lèt sa a soti nan prizon nan lavil Wòm. Filipyen 1,7 "Li jis pou mwen panse sa a sou nou tout, paske mwen pote nou nan kè m ', nou tout ki pataje avè m' nan favè Bondye a, ni nan chenn mwen yo, ni nan defann ak afime Levanjil la."
 
Men, li se ni deprime ni wont, men pito kè kontan.
Phil. 2,1718 “Men, menmsi yo ta vide m tankou yon libasyon sou sakrifis la ak sèvis prèt nan konfyans nou an, mwen kontan e m ap rejwi avèk nou tout; 18 Konsa tou, nou menm tou, se pou nou kontan, se pou nou rejwi ansanm avè m '!

Menm lè li te ekri lèt sa a, yo te kontinye gen anpil zele nan sipò yo. Filip. 4,15-18 «Nou menm, Filipyen, nou konnen tou, nan kòmansman [pwoklamasyon an] Levanjil la, lè m te kite Masedwan, pa gen okenn legliz ki te patisipe avè m nan kont revni ak depans, esepte nou menm sèlman; 16 Wi, yon fwa ak de fwa menm nan Tesalonik ou te voye m 'yon bagay pou satisfè bezwen mwen yo. 17 Se pa sa mwen mande pou kado a, men mwen mande pou fwi a abondan pou kont ou. 18 Mwen gen tout bagay, mwen gen anpil; Yo pran swen m nèt depi lè m te resevwa kado w la nan men Epafrodit, yon sakrifis bèl, ki fè Bondye plezi."

Kidonk, ton nan lèt la vle di relasyon sere, yon kominote kretyen fò nan renmen ak yon volonte sèvi ak soufri pou Levanjil la. Men, gen tou siy ke pa tout bagay se jan li ta dwe.
Phil. 1,27 "Sèlman mennen lavi nou diy pou levanjil Kris la, pou ke kit mwen vin wè nou oswa mwen absan, mwen tande nan men nou ke nou kanpe fèm nan yon sèl lespri ak goumen youn ak lòt pou lafwa nan levanjil la."
"Plon lavi ou" - grèk. Politewithe vle di ranpli obligasyon li yo kòm yon sitwayen nan kominote a.

Pòl te enkyete, paske li wè ke nan Filip la yon fwa konsa atitid evidan nan kominote a ak renmen gen kèk tansyon. Enkonvenyans entèn menase lanmou, inite ak kominote kominote a.
Filipyen 2,14 "Fè tout bagay san yo pa bougonnen oswa ezitasyon."

Filip. 4,2-3 «Mwen egzòte Evodia e mwen egzòte Sintike pou l fè yon sèl lide nan Seyè a.
3 Apre sa, mwen mande ou tou, domestik fidèl mwen an, pran swen moun ki te goumen avè m 'pou sa a, ansanm ak Clemens ak lòt anplwaye mwen yo, ki gen non yo nan liv lavi. »

Nan ti bout tan, kominote a nan kwayan te gen pwoblèm lè kèk te vin egoyis ak awogan.
Filip. 2,1-4 «Si kounye a gen yon rekòmandasyon nan Kris la, gen ankourajman nan renmen, gen kominyon nan lespri a, gen chalè ak mizèrikòd, 2 Lè sa a, lajwa m 'fè nèt lè mwen gen yon sèl lide, gen menm renmen an, yonninimman. epi yo sonje yon sèl bagay la. 3 Pa fè anyen nan egoyis oswa nan anbisyon vani, men avèk imilite youn respekte lòt plis pase tèt li.

Nou wè pwoblèm sa yo isit la:
1. Gen eklatman.
2. Gen lit pouvwa.
3. Ou se anbisye.
4. Yo vante tèt yo lè yo ensiste sou pwòp fason yo.
5. Sa montre yon egzajere wo-evalyasyon pwòp tèt ou.
 
Yo prensipalman konsène ak pwòp enterè yo.

Li fasil tonbe nan tout anviwònman sa yo. Mwen te wè yo nan mwen ak lòt moun sou ane yo. Li se tou tèlman fasil avèg tèt li ke atitid sa yo se sa ki mal pou yon kretyen. Vèsè yo 5-11 fondamantalman gade nan egzanp lan nan Jezi, kite lè a soti nan tout awogans ak tout egoyis ki ka tèlman fasil atake nou.

Pòl di: ou panse ke ou pi bon pase lòt moun ak merite respè ak onè nan legliz la? Konsidere ki jan gwo ak pwisan Kris la reyèlman te. Pòl di: Ou pa vle soumèt bay lòt moun, ou pa vle sèvi san yo pa rekonesans, ou se énervé paske lòt moun wè ou jan yo bay? Konsidere kisa Kris te dispoze fè san.

"Nan ekselan entèvyou William Hendrick nan liv Sòti [entèvyou nan sòti a] li rapòte
sou yon etid li te fè sou moun ki kite legliz la. Yon anpil moun ki 'kwasans legliz' kanpe nan devan pòt legliz la epi mande moun yo poukisa yo te vini. Nan fason sa a ou te vle eseye satisfè 'bezwen konnen' nan moun yo ou te vle reyalize. Men, kèk, si genyen, yo kanpe nan pòt la dèyè mande poukisa yo ap kite. Sa a se sa Hendricks te fè, ak rezilta yo nan etid l 'yo vo lekti.

Pandan m ap li kòmantè moun ki te kite yo, mwen te sezi (ansanm ak kèk kòmantè yon ti jan trè perspicaces ak douloure nan men kèk moun ki reflechi ki te kite) sa kèk moun te espere nan Legliz la. Yo te vle tout kalite bagay ki pa esansyèl nan legliz la; tankou yo te admire, resevwa 'karese' ak tann lòt moun satisfè tout bezwen yo ki pa gen okenn obligasyon nan pwòp yo nan satisfè bezwen yo nan lòt moun "(The Plain Truth, Jan 2000, 23).

Pòl montre Filipyen yo ak Kris la. Li ankouraje yo pou yo viv nan kominote kretyen an menm jan ak Kris la. Si yo te viv konsa, Bondye ap glorifye yo menm jan yo te fè Kris la.

Filip. 2,5-11
Lespri Bondye a nan nou, li menm tou li te nan Jezikri. 6 Bondye te tankou yon fanm ki gen krentif pou Bondye. Li pa tankou Bondye. 7 Men, li te di tèt li, li te pran fòm yon sèvitè e li te fè menm jan ak nonm lan, epi nan aparans deyò li tankou yon moun, 8 li te imilye tèt li epi li te vin obeyisan jiska lanmò, menm nan lanmò sou kwa a. 9 Se poutèt sa, Bondye te leve l 'anwo tout mas yo, li ba l' yon non ki pi wo a tout non, 10 pou ke nan non Jezi tout jenou yo nan moun ki nan syèl la ak sou latè ak anba tè a banza, 11 ak tout lang. konfese ke Jezikri se Seyè, pou tout bèl pouvwa Bondye Papa a. »

Pòl fè konnen pou akonpli obligasyon pèsonèl li antanke sitwayen wayòm selès la se pou l eksprime tèt li menm jan Jezi te fè l e pou l aksepte wòl yon sèvitè. Yon moun dwe bay tèt li non sèlman pou resevwa favè, men tou pou soufri (1,57.29-30). Filip. 1,29 "Pou sa ki konsène Kris la, nou resevwa favè non sèlman pou nou kwè nan li, men tou pou soufri poutèt li."
 
Youn dwe dispoze sèvi lòt moun (2,17) Yo dwe "vide" - gen yon atitid ak yon vi diferan de valè yo nan mond lan (3,18-19). Filip. 2,17 "Men, menmsi mwen ta vide tankou yon libasyon sou sèvis ofrann bèt la ak sèvis prèt nan konfyans nou an, mwen kontan, mwen kontan ak nou tout."
Filip. 3,18-19 “Paske anpil moun ap mache, jan mwen te di nou souvan, men kounye a tou di kriye, tankou ènmi kwa Kris la; 19 Lafen yo se destriksyon, Bondye yo a se vant, yo vante tèt yo pou yo wont, e lespri yo konsantre sou moun ki sou latè."

Ou dwe montre vre imilite pou w konprann ke nan Kris la vle di ke ou se yon sèvitè paske Kris te vini nan mond lan pa tankou yon Seyè, men kòm yon domestik. Inite vini lè nou sèvi Bondye pa sèvi youn ak lòt. .

Gen yon risk pou yo egoisteman konsène sou pwòp enterè yon sèl la nan depans nan lòt moun, menm jan tou devlope yon awogans sòti nan fyète nan estati yon sèl la, talan oswa reyalizasyon.

Solisyon a pwoblèm nan relasyon relasyon se nan yon atitid angajman enb ak lòt moun. Yon lespri sakrifis se yon ekspresyon nan lanmou pou lòt renmen eksplike nan Kris la, ki te "obeyi jiska lanmò, wi nan lanmò sou"!

Sèvitè reyèl yo abandone tèt yo .Pòl sèvi ak Kris la pou esplike sa. Li te gen tout dwa pa chwazi chemen an nan yon domestik, men li te kapab reklame estati lejitim l 'yo.

Pòl di nou ke pa gen plas pou yon relijyon byennèt ki pa pratike seryezman wòl li. Pa gen plas tou pou pyete ki pa degaje menm konplètman vide pou enterè lòt moun.

konklizyon

Nou ap viv nan yon sosyete domine pa egoyis, anprint ak "m 'premye" filozofi a ak ki gen fòm pa ideyal yo antrepriz nan efikasite ak siksè. Men, sa yo se pa valè yo nan legliz la jan sa defini nan Kris la ak Pòl. Kò Kris la dwe ankò vize pou imilite kretyen, inite ak di Bondye mèsi. Nou dwe sèvi lòt moun ak wè li kòm responsablite prensipal nou yo pafè renmen nan aksyon. Yon atitid Kris la, tankou imilite, pa mande dwa oswa pwoteksyon nan pwòp enterè yon moun, men li toujou pare pou sèvi.

pa Joseph Tkach