Kriz viris Corona

583 coronavirus pandemicKèlkeswa sitiyasyon w ye, kèlkeswa jan bagay yo ka parèt fèb, Bondye mizèrikòd nou an rete fidèl e li se Sovè nou omniprezan ak renmen. Jan Pòl te ekri, anyen pa ka retire nou nan men Bondye oswa izole nou nan lanmou li: «Kisa ki ka separe nou ak Kris la ak lanmou li? Soufrans ak laperèz petèt? Pèsekisyon? Grangou? Povrete? Danje oswa lanmò vyolan? Nou vrèman trete jan sa deja dekri nan Sent ekriti yo: Paske nou fè pati ou, Seyè, yo pèsekite nou epi yo touye tout kote - yo touye nou tankou mouton! Men, toujou: nan mitan soufrans nou triyonfe sou tout bagay sa yo grasa Kris la, ki te renmen nou konsa. Paske mwen sèten: Ni lanmò, ni lavi, ni zanj ni demon, ni prezan, ni tan kap vini, ni okenn pouvwa, ni wo, ni ba, ni anyen nan lemonn pa ka separe nou ak lanmou Bondye ban nou nan Jezikri. , Seyè nou an, bay » (Women 8,35-39 HFA).

Lè w ap fè fas ak kriz kowonaviris la, se pou Jezi vin devan Lespri a. Sa a se yon tan fè konnen Krisyanis nou an, pa izole li. Li se yon moman pou fè l' sanble, pa kache l' nan yon kwen lakay nou. Nou ka bezwen izole tèt nou, men sa pa vle di nou dwe izole lòt moun nan Jezi ki abite nan nou. Kite panse l nan nou pandan n ap reyaji devan sitiyasyon an vin pi grav. Nan kèk semèn, kò kolektif Kris la pral sonje jan Jezi Kris te prezante tèt li san defo devan Bondye grasa Lespri etènèl la: “Se pa ti kras plis san Jezikri a ap renouvle nou anndan nou epi lave peche nou yo! Ranpli ak lespri etènèl Bondye a, li te ofri tèt li pou nou kòm yon sakrifis san defo bay Bondye. Se poutèt sa peche nou yo, ki finalman sèlman mennen nan lanmò, yo padone epi konsyans nou pirifye. Koulye a, nou lib pou nou sèvi Bondye vivan an" (Ebre 9,14 HFA). Nan mitan bezwen nou an, ann kontinye sèvi Bondye vivan an.

Ki jan nou ka fè sa? Ki jan nou ka sèvi lòt moun pandan n ap eseye pratike distans sosyal ak pran swen tèt nou? Lè li an sekirite ak pèmèt, ede lòt moun. Si sèvis legliz yo anile pou moman sa a, pa wè sa kòm yon fen nan ansanm legliz la. Rele lòt moun ak yon mo ankourajman. Koute, santi tèt ou. Ri ansanm lè opòtinite a prezante tèt li. Fè yon dyagram nechèl epi mete l an aksyon. Ede lòt moun santi epi fè pati legliz lokal nou an. Nan fason sa a, nou ede tèt nou tou pou nou santi nou fè pati legliz la. «Lwanj pou Bondye, Papa Jezikri, Seyè nou an, Papa mizèrikòd la ak Bondye tout konsolasyon, ki konsole nou nan tout mizè nou yo, pou nou kapab konsole tou moun ki nan tout tray ak konsolasyon nou menm nou te konsole a. yo soti nan Bondye. Paske, menm jan soufrans Kris yo tonbe sou nou an kantite, se konsa Kris la ban nou anpil konsolasyon tou.2. Korentyen 1,3-5).

Ak tout aspè nan tèt ou sou zafè sa a, ann konsakre tan nan lapriyè. Priye pou levanjil la kontinye pote limyè bay moun ki bò kote w yo. Priye pou gouvènman nou yo ak pou tout moun ki gen otorite pou yo pran desizyon ki saj: «Priye espesyalman pou tout moun ki gen responsablite nan gouvènman an ak nan leta, pou nou ka viv anpè ak trankil, respekte Bondye e sensè anvè lòt moun. »(1. Timote 2,2).

Priye pou legliz la ke estrikti li yo ap rete finansyèman entak pandan kriz la. Pifò nan tout, lapriyè pou renmen an nan Jezi ap koule nan ou bay lòt moun ak lapriyè pou lòt moun ki kenbe nan bezwen an kounye a. Priye pou moun ki malad, moun ki nan lapenn yo ak moun ki poukont yo.

pa James Henderson