Vrè adorasyon an

NAN vrè adorasyon anKonfli prensipal ki genyen ant Juif ak Samariten nan epòk Jezi a se kote Bondye ta dwe adore. Piske Samariten yo pa t gen patisipasyon nan tanp Jerizalèm ankò, yo te panse Mòn Garyzim se te bon kote pou yo adore Bondye e non pa Jerizalèm. Lè tanp lan t ap konstwi, gen kèk Samariten ki te ofri Juif yo pou yo ede yo rebati tanp yo, e Zowobabèl te rejte yo sevè. Samariten yo te reponn lè yo plenyen ak wa peyi Pès la e yo te sispann travay (Esra [espas]] 4). Lè Juif yo te rebati miray lavil Jerizalèm yo, gouvènè Samari a te menase pou l pran aksyon militè kont Juif yo. Finalman, Samariten yo te bati pwòp tanp pa yo sou mòn Garizim, ki Juif yo te bati nan ane 128 anvan epòk nou an. Chr Detwi. Byenke fondasyon de relijyon ou yo se te lwa Moyiz la, yo te ènmi anmè.

Jezi nan Samari

Pifò Juif te evite Samari, men Jezi te ale nan peyi sa a ak disip li yo. Li te fatige, li chita bò yon pi toupre vil Sika a, li voye disip li yo nan vil la al achte manje (Jan. 4,3-8yèm). Yon dam Samari te vini epi Jezi te pale avè l. Li te etone ke li t ap pale ak yon fanm Samariten, e disip li yo, nan vire, ke li t ap pale ak yon fanm (vv. 9 ak 27). Jezi te swaf dlo men li pa t gen anyen avè l pou l te tire dlo a - men li te fè. Fanm nan te touche lè yon Juif aktyèlman te gen entansyon bwè nan veso dlo yon fanm Samariten an. Pifò jwif yo te konsidere yon veso sa a pa pwòp dapre rit yo. "Jezi reponn li: Si ou konnen don Bondye a e ki moun ki moun ki di ou: ban m' yon bagay pou m' bwè, w'a mande l' epi l'a ba ou dlo vivan." 4,10).

Jezi te itilize yon jwèt sou mo. Ekspresyon "dlo vivan" anjeneral te vle di dlo k ap koule, k ap koule. Madanm nan te konnen byen se sèl dlo ki te nan Sika a se sa ki te nan pi a e pa t gen dlo k ap koule toupre. Se konsa, li mande Jezi de kisa l t ap pale. «Jezi reponn li: Moun ki bwè dlo sa a ap swaf ankò. Men, moun ki bwè nan dlo mwen ba li a p'ap swaf pou letènite, men dlo mwen pral ba li a ap tounen yon sous dlo nan li k'ap koule nan lavi ki p'ap janm fini an. 4,13-14).

Èske fanm nan te pare pou aksepte verite espirityèl la nan yon lènmi konfyans nan Bondye? Li ta bwè dlo jwif yo? Li te kapab konprann ke li pa ta janm swaf ak yon sous konsa e li pa ta dwe travay di konsa ankò. Enpèfeksyon nan verite ke li te pale a, Jezi te tounen vin jwenn pwoblèm fondamantal fanm lan. Li te sijere ke li rele mari l 'ak tounen vin avè l'. Malgre ke li te deja konnen li pa te gen okenn mari, li toujou mande, petèt kòm yon siy otorite espirityèl l 'yo.

Vrè adorasyon an

Apre li fin aprann Jezi se yon pwofèt, Samariten an te fè fas ak yon konfli ki te genyen ant Samariten yo ak Juif yo sou ki bon kote pou yo adore Bondye. "Zansèt nou yo te adore sou mòn sa a, e nou di se Jerizalèm kote moun ta dwe adore" (Jan. 4,20).

«Jezi di li: Kwè mwen, fanm, lè a pral rive kote ou p ap adore Papa a ni sou mòn sa a, ni nan Jerizalèm. Ou pa konnen sa w ap adore; men nou konnen sa n ap adore; paske delivrans soti nan jwif yo. Men, lè a ap rive, e kounye a, vrè adoratè yo pral adore Papa a nan lespri ak nan verite; paske Papa a vle adoratè sa yo tou. Bondye se Lespri, e moun ki adore l yo dwe adore l nan lespri ak nan verite. ”(Jan 4,21-24).

Èske Jezi te toudenkou chanje sijè a? Non, pa nesesèman. Levanjil Jan an ban nou plis endikasyon: "Pawòl mwen te di nou yo se lespri, yo se lavi." 6,63). "Mwen se chemen an ak verite a ak lavi a" (Jan 14,6). Jezi te revele yon gwo verite espirityèl bay Samaritenn etranj sa a.

Men, fi a pa t byen konnen sa pou l panse de sa e li di: “Mwen konnen Mesi a ap vini, yo rele Kris la. Lè li vini, li pral di nou tout bagay. Jezi di li: Se mwen menm ki pale avè w” (vv. 25-26).

Oto-revelasyon li "Se mwen" (Mesi a) - te trè etranj. Li klè, Jezi te santi l byen e li te kapab pale aklè de sa pou l konfime sa l t ap di l la kòrèk. Madanm lan kite krich dlo a, li ale lakay li nan vil la pou l rakonte tout moun sou Jezi. epi li te konvenk pèp la pou yo tcheke sa pou tèt yo, e anpil nan yo te vin kwè. “Men, anpil nan Samariten ki te soti nan vil sa a te kwè nan li poutèt pawòl fanm ki te temwaye a: Li te di m tout sa m te fè. Lè Samariten yo vin jwenn li, yo mande l' pou l' rete avèk yo. Li rete la de jou. E anpil lòt te kwè poutèt pawòl li a” (v. 39-41).

Adore jodi a

Bondye se lespri, e relasyon nou avèk li se espirityèl. Konsantre nan adorasyon nou an se plis sou Jezi ak relasyon nou avèk li. Li se sous dlo vivan ke nou bezwen pou lavi etènèl nou an. Li mande konsantman nou ke nou bezwen yo epi mande l 'pasè swaf nou an. Pou fè l 'yon lòt fason, nan metafò a nan Revelasyon, nou dwe admèt ke nou pòv, avèg ak toutouni, mande Jezi pou richès espirityèl, vi ak rad.

Ou priye nan lespri ak nan verite a lè w ap chèche avèk Jezi sa ou bezwen. Vrè devosyon ak adorasyon Bondye a pa karakterize pa aparisyon deyò, men pa atitid ou anvè Jezikri, e sa vle di tande pawòl Jezi yo ak vini pa l 'bay Papa espirityèl ou.

pa Joseph Tkach