Sentespri a: Li rete nan nou!

645 lespri sen l ap viv nan nouÈske pafwa ou santi ke Bondye absan nan lavi ou? Sentespri a ka chanje sa pou ou. Ekriven Nouvo Testaman yo te ensiste ke kretyen ki te viv nan epòk yo te fè eksperyans prezans vivan Bondye. Men èske li la pou nou jodi a? Si se konsa, ki jan li prezan? Repons lan se ke jodi a, menm jan nan kòmansman an ak premye kretyen yo, Bondye ap viv nan nou nan Sentespri a. Èske nou fè eksperyans lespri Bondye ki abite nan nou an? Si se pa sa, ki jan nou ka chanje sa?

Gordon D. Fee, nan liv li a “Presans otonòm Bondye a”, rakonte remak yon elèv sou nati ak aktivite Sentespri a: “Bondye Papa a fè bon sans pou mwen. Elèv la di: Mwen ka konprann Pitit Bondye a, men Sentespri a se yon flou gri, oblong pou mwen. Pèspektiv sa yo enkonplè yo dwe an pati nan lefèt ke Sentespri a se jis sa - Lespri Bondye. Kòm Jezi te di, li se tankou van an epi yo pa ka wè.

Pa gen mak pye

Yon savan kretyen te di: "Sentespri a pa kite okenn anprent nan sab la". Piske li se envizib nan sans nou yo, li fasil neglije epi li fasil konpwann. Yon lòt bò, konesans nou sou Jezi Kris la sou yon tè ki pi fèm. Paske Sovè nou an te yon moun, Bondye te viv nan mitan nou nan kò moun, Jezi gen yon figi pou nou. Bondye Pitit la te bay Bondye Papa a tou yon "fas". Jezi te ensiste pou moun ki te wè l yo ta dwe wè Papa a tou: “Mwen la avèk ou depi lontan, epi ou pa konnen m, Filip? Moun ki wè mwen wè papa a. Lè sa a, ki jan ou di: Montre nou Papa a? (Jan 14,9). Tou de Papa ak Pitit abite nan kretyen jodi a ki ranpli ak Lespri a. Yo prezan nan kretyen grasa Sentespri a. Pou rezon sa a, sètènman nou ta renmen aprann plis sou lespri a epi fè eksperyans li nan yon fason pèsonèl. Se grasa Lespri a ke kwayan yo fè eksperyans pwoksimite Bondye a epi yo gen pouvwa pou sèvi ak lanmou li.

Konsole nou an

Pou apot yo, Sentespri a se konseye oswa konsolatè. Li se yon moun ki rele pou ede nan moman bezwen oswa feblès. «Menm jan lespri a ede feblès nou yo tou. Paske nou pa konnen kisa pou nou priye, jan sa dwe fèt la, men Lespri a li menm ap entèvni pou nou ak yon soupi envizib. ”(Women 8,26).

Pòl te di moun ki te dirije pa Sentespri a se pèp Bondye a. Anplis de sa, yo se pitit gason ak pitit fi Bondye ki gen dwa rele l 'papa yo. Lè yo ranpli ak Lespri a, pèp Bondye a ka viv nan libète espirityèl. Ou pa esklav nati peche ankò epi w ap viv yon nouvo lavi enspirasyon ak inite ak Bondye. «Men, nou pa chènèl, men nou espirityèl, paske Lespri Bondye a rete nan nou. Men, nenpòt moun ki pa gen Lespri Kris la, se pa pou li" (Women 8,9). Sa a se chanjman radikal Lespri Sen an ap fè nan moun pandan y ap konvèti.

Se poutèt sa, volonte w yo dirije soti nan mond sa a nan Bondye. Pòl te pale de transfòmasyon sa a: “Men, lè bonte ak lanmou lèzòm Bondye Sovè nou an te parèt, li te sove nou - pa poutèt zèv nou t ap fè nan jistis, men dapre mizèrikòd li a - grasa benyen rejenerasyon an. ak renouvèlman nan Sentespri a» (Tit 3,4-5). Prezans Sentespri a se reyalite ki defini konvèsyon an. San lide; pa gen okenn konvèsyon; pa gen okenn renesans espirityèl. Piske Bondye se Papa a, Pitit la, ak Sentespri a, Lespri Kris la se tou senpleman yon fason diferan pou gen rapò ak Sentespri a. Yon lòt bò, si yon moun konvèti toutbonvre, Kris la ap viv nan li grasa Lespri Sen an. Moun sa yo se pou Bondye paske li fè yo pou li ak lespri l.

Lespri lavi plen

Ki jan nou ka gen pouvwa ak prezans Sentespri a nan lavi nou epi konnen ke Lespri Bondye a ap viv nan nou? Ekriven Nouvo Testaman yo, espesyalman Pòl, te di ke kalifikasyon vini kòm yon rezilta nan repons yon moun nan yon apèl. Apèl la se aksepte favè Bondye a nan Jezikri, abandone ansyen fason panse, epi kòmanse viv nan Lespri Bondye a.

Kidonk, nou ta dwe ankouraje nou pou nou gide nou, pou nou mache nan lespri nou e pou nou viv dapre lespri nou. Ki jan yo fè sa yo tabli nan prensip nan liv Nouvo Testaman yo. Apot Pòl te ensiste ke kretyen yo dwe renouvle nan lespri ak nan lespri yo e ke yon nouvo fwi dwe grandi: “Men fwi lespri a se lanmou, lajwa, lapè, pasyans, bonte, bonte, fidelite, lisans, chastete; kont tout bagay sa yo pa gen okenn lalwa" (Galat 5,22-23).

Konprann nan kontèks Nouvo Testaman an, kalite sa yo pi plis pase konsèp oswa bon panse. Yo reflete vrè pouvwa espirityèl la nan kwayan yo jan Sentespri a bay li. Fòs sa a ap tann pou itilize nan tout sikonstans.

Lè bèl kalite yo mete an pratik, yo vin fwi oswa prèv ke Sentespri a ap travay nan nou. Fason pou ou vin gen pouvwa pa Lespri a se mande Bondye pou prezans vètye nan Lespri Bondye a ak Lè sa a, dwe gide pa li.

Lè Lespri a gide pèp Bondye a, Lespri a tou ranfòse lavi legliz la ak enstitisyon li yo atravè kwayan endividyèl ki ap viv selon Lespri a. Sa vle di, nou ta dwe pran prekosyon pou nou pa konfonn aspè lavi legliz la - tankou pwogram, seremoni, oswa kwayans - ak aktivite dinamik Sentespri a nan lavi moun yo.

Renmen kwayan yo

Prèv ki pi enpòtan oswa kalite travay Sentespri a nan kwayan yo se lanmou. Bon jan kalite sa a defini sans nan ki moun Bondye se - epi li idantifye kwayan Lespri Bondye-dirije. Se lanmou sa a ke apot Pòl ak lòt pwofesè Nouvo Testaman yo te toujou pran swen an premye plas. Yo te vle konnen si lavi kretyen endividyèl yo ranfòse ak transfòme atravè renmen Sentespri a.
Kado espirityèl, adorasyon, ak ansèyman enspire yo te e yo enpòtan pou legliz la. Pou Pòl, sepandan, travay dinamik nan renmen Sentespri a nan kwayan nan Kris la te gen anpil enpòtans.

  • Pòl te di ke si li te kapab pale nan lang ki pi divès kalite nan mond lan, wi, menm nan lang zanj yo, men li te manke renmen, li ta dwe yon klòch k ap sonnen poukont li oswa yon gong k ap boum.1. Korentyen 13,1).
  • Li vin konprann ke si li te gen enspirasyon pwofetik, si li te konnen tout sekrè selès yo, te gen tout konesans e menm te gen yon lafwa ki ta ka deplase mòn men li te oblije viv san renmen, Lè sa a, li pa t ap vo anyen (v. 2). Pa menm yon magazen konesans biblik, ortodoksi teyolojik, oswa kwayans solid pa t kapab ranplase kalifikasyon grasa renmen Lespri a.
  • Pòl te ka menm di: Si m te bay pòv tout sa m genyen epi m te pran lanmò nan flanm dife, men lavi m pa t renmen, m pa t ap jwenn anyen (v. 3). Pa menm fè bon zèv pou dedomajman pou pwòp yo pa ta dwe konfonn ak travay Sentespri a nan renmen.

Vrè kretyen

Li esansyèl pou kwayan yo gen prezans aktif nan Sentespri a epi reponn a Lespri Bondye a. Pòl ensiste ke vrè pèp Bondye a - vrè kretyen - se moun ki te renouvle, ki te fèt ankò, epi chanje pou reflete lanmou Bondye nan lavi yo. Gen yon sèl fason transfòmasyon sa a ka pran plas nan nou. Li se nan lavi ki te dirije ak viv pa renmen an nan Sentespri a endwelling. Bondye Sentespri a se prezans pèsonèl Bondye nan kè ou ak lespri ou.

pa Paul Kroll!