Kris la nan ou

Ki lavi ki la pou pèdi e kiyès ki pou genyen?

Pòl pa t 'pale nan yon fason powetik oswa metafò lè li te di ke "Jezikri se nan ou". Ki sa li reyèlman vle di pa sa a se ke Jezikri vrèman ak pratikman rete nan kwayan yo. Menm jan ak Korentyen yo, nou bezwen konnen reyalite sa a sou tèt nou. Kris la se pa sèlman deyò nan nou, yon moun ki ede nan bezwen, men li rete nan nou, ap viv nan ak avèk nou tout tan tout tan an.


Tradiksyon Bib "Luther 2017"

 

"Mwen vle ba ou yon nouvo kè ak yon nouvo lespri nan ou, epi mwen vle wete kè wòch la nan kò ou epi ba ou yon kè nan chè" (Ezekiel 3).6,26).


“Mwen chita oswa mwen leve, se konsa ou konnen li; ou konprann panse mwen depi byen lwen. Mwen mache oswa bay manti, konsa ou bò kote m 'ak wè tout fason mwen. Paske, gade, pa gen yon mo nan lang mwen ke ou, Seyè, pa konnen tout bagay. Ou antoure m 'sou tout kote epi kenbe men ou sou mwen. Konesans sa a twò bèl e twò gwo pou mwen, mwen pa ka konprann li » (Sòm 13).9,2-6).


"Nenpòt moun ki manje vyann mwen epi ki bwè san mwen rete nan mwen e mwen nan li." (Johannes 6,56).


«Lespri laverite lemonn pa ka resevwa paske li pa ni wè ni konnen li. Ou konnen l paske li rete avèk ou epi l ap nan ou. ”(Jan 14,17).


"Lè jou sa a, n'a konnen mwen nan Papa m', nou nan mwen e mwen nan nou." (Jan 14,20).


«Jezi reponn li: Moun ki renmen m' ap kenbe pawòl mwen an. e papa m ap renmen l, e n ap vin jwenn li epi n ap pase nwit la avè l.” (Jan 14,23).


«Rete nan mwen e mwen nan ou. Menm jan branch lan pa ka donnen poukont li si li pa respekte pye rezen an, se konsa nou menm tou nou pa kapab si nou pa respekte mwen.» (Jan 15,4).


"Mwen nan yo e ou menm nan mwen, pou yo ka fè yon sèl pafètman ak mond lan ka konnen ou te voye m 'e renmen yo menm jan ou renmen mwen an" (Jan 17,23).


“Epi mwen fè yo konnen non w, e m ap fè l konnen, pou lanmou w renmen m nan ka nan yo e mwen nan yo.” (Jan 17,26).


"Si Kris la nan nou, kò a mouri poutèt peche, men Lespri Bondye a se lavi grasa jistis." (Women 8,10).


"Se poutèt sa, mwen ka vante tèt mwen nan Kris Jezi ke mwen sèvi Bondye" (Women 15,17).


"Eske nou pa konnen nou se tanp Bondye a e ke Lespri Bondye a rete nan nou?" (1. Korentyen 3,16).


“Men, grasa favè Bondye a, mwen se sa mwen ye a. Epi, favè li nan mwen pa te anven, men mwen te travay pi plis pase yo tout; men se pa mwen menm, men favè Bondye ki avè m '»(1. Korentyen 15,10).


"Paske Bondye, ki te di: Limyè pral klere soti nan fènwa a, li te bay yon ekla klere nan kè nou, pou limyè a ka leve pou konesans nan glwa Bondye a nan figi Jezi Kris la."2. Korentyen 4,6).


"Men, nou gen trezò sa a nan veso an tè, yon fason pou gwo pouvwa a ka soti nan Bondye e pa soti nan nou."2. Korentyen 4,7)


«Nou menm ki vivan yo, nou mouri pou tout tan poutèt Jezi, pou lavi Jezi a kapab parèt tou nan kò mòtèl nou an. Koulye a, lanmò gen pouvwa nan nou, men lavi a nan ou.2. Korentyen 4,11-12).


"N'ap mande yon prèv ke Kris la pale nan mwen, ki pa fèb pou nou, men ki pisan nan mitan nou."2. Korentyen 15,3).


«Mande tèt ou si ou gen lafwa; tcheke tèt ou! Oswa èske nou pa rekonèt nan tèt nou ke Jezikri nan nou? (2. Korentyen 15,5).


“Men, lè Bondye te fè plezi, ki te fè m apa nan kò manman m e ki te rele m nan gras li a, 16 li te revele Pitit li a nan mwen, pou m te preche l nan bon nouvèl la nan mitan moun lòt nasyon yo, mwen pa t diskite tèt mwen anvan. lachè ak san » (Galat 1,15-16).


«Mwen viv, men kounye a se pa mwen menm, men Kris la ap viv nan mwen. Paske, sa m ap viv kounye a nan kò a, m ap viv nan lafwa nan Pitit Bondye a, ki te renmen m e ki te lage tèt li pou mwen. 2,20).


"Pitit mwen yo, mwen pral fè pitit ankò nan doulè nan tranche jiskaske Kris la pran fòm nan nou!" (Galat 4,19).


"Grasa li, nou menm tou, n'a bati yon kote pou Bondye nan Lespri Bondye a." (Efezyen yo 2,22).


«Pou Kris la kapab rete nan kè nou grasa lafwa. Epi nou anrasinen e nou fonde nan lanmou » (Efezyen 3,17).


"Bondye te vle fè yo konnen ki bèl richès mistè sa a genyen nan mitan pèp yo, sètadi Kris la nan nou, esperans laglwa." (Kolosyen 1,27).


"Paske nan li tout plenitid Bondye a abite kòporèl, 10 e nou reyalize grasa li, ki se chèf tout pouvwa ak otorite" (Kolosyen 2,9-10).


"Pa gen yon grèk oswa yon jwif ankò, ki pa sikonsi oswa ki pa sikonsi, ki pa grèk, ki pa gen yon moun Syth, yon esklav, yon moun k ap pretann, men tout bagay ak nan Kris la." (Kolosyen 3,11).


«Sa ou te tande depi nan kòmansman an ap rete nan ou. Si sa nou te tande depi nan konmansman an rete nan nou, n'a rete nan Pitit la ak nan Papa a tou.1. John 2,24).


«Epi wenksyon ou te resevwa nan men li a rete nan ou, epi ou pa bezwen pèsonn anseye ou; Men, jan li te chwazi nou pou nou an moutre nou tout bagay, se konsa tou se verite a, se pa yon manti.1. John 2,27).


«Epi nenpòt moun ki obeyi kòmandman l yo, li rete nan Bondye e Bondye nan li. Se poutèt sa nou rekonèt li rete nan nou: grasa Lespri li ban nou an.1. John 3,24).


«Pitit mwen yo, nou se moun Bondye e nou genyen batay la; paske moun ki nan nou an gen plis pouvwa pase moun ki nan monn nan.1. John 4,4).


«Lè l vini, pou l kapab fè lwanj pami sen l yo e pou l ka parèt mèveye nan mitan tout moun ki kwè nan jou sa a; paske sa nou te temwaye w la, se ou menm ki kwè.2. Tesalonik 1,10).