Pè tribinal ki sot pase a?

NAN pè nan dènye tribinal laLè nou konprann ke nou viv, trese, ak nan Kris la (Travay 17,28), nan Sila a ki te kreye tout bagay ak rachte tout bagay epi ki renmen nou san kondisyon, nou ka mete tout laperèz ak enkyetid sou kote nou kanpe ak Bondye a, epi kòmanse vrèman nan sètitid lanmou li ak pouvwa dirije nan. repoze lavi nou.

Levanjil la se yon bon nouvèl. Vrèmanvre, se yon bon nouvèl non sèlman pou kèk moun, men pou tout moun: "Li (Jezi) li menm se ekspyasyon pou peche nou yo, non sèlman pou peche nou yo, men tou pou peche yo nan lemonn antye" (1. John 2,2).

Li tris, men vre, anpil kretyen kwayan yo pè pou jijman final la. Petèt ou menm tou. Anfèt, lè nou onèt youn ak lòt, nou tout konnen ke nan plizyè fason nou pa satisfè jistis pafè Bondye a. Men, bagay ki pi enpòtan nou ka sonje sou tribinal la se idantite jij la. Jij la prezidan nan tribinal final la se pa lòt pase Jezikri, Sovè nou ak Sovè!

Kòm ou konnen, liv Revelasyon an gen anpil bagay pou di sou dènye jijman an. Kèk nan bagay sa yo ka fè pè lè nou panse ak peche nou yo. Men, Revelasyon gen anpil bagay pou di sou jij la. "Jezi Kris la, ki se temwen fidèl la, premye pitit mò yo ak chèf wa yo sou tè a! Li menm ki renmen nou e ki delivre nou anba peche nou yo ak san li" (Revelasyon). 1,5). Jezi se yon jij ki tèlman renmen pechè yo li jije yo, li te mouri pou yo e li te kanpe pou yo nan plas yo ak pou yo! Plis pase sa, li leve soti vivan nan lanmò pou li e li mennen l nan lavi ak nan prezans Papa a ki renmen l menm jan ak Jezi. Sa ranpli nou ak soulajman ak lajwa. Piske Jezi li menm se jij la, pa gen okenn rezon pou nou pè jijman an.

Bondye renmen pechè yo, tankou ou menm, tèlman Papa a voye Pitit la kanpe pou kòz lèzòm epi atire tout moun, enkli ou menm, vin jwenn li nan transfòme lespri nou ak kè nou atravè Lespri Sen an. "Mwen menm (Jezi), lè m ap leve soti sou tè a, m ap atire tout moun vin jwenn mwen" (Jan 1).2,32), Bondye pa eseye jwenn bagay nan ou ki mal pou kenbe ou soti nan wayòm li an. Non, li sensèman vle ou nan wayòm li an epi li pap janm sispann rale ou nan direksyon sa a.

Remake ki jan Jezi defini lavi etènèl nan pasaj sa a nan Levanjil Jan an: "Sa a se lavi etènèl, pou yo konnen ou, ki moun ou se sèl vrè Dye a ak ki moun ou voye a, Jezikri" (Jan 1).7,3).

Li pa difisil oswa konplike konnen Jezi. Pa gen okenn jès men sekrè pou dechifre oswa pezeul pou rezoud. Jezi te senpleman di: “Vin jwenn mwen, nou tout ki trakase e ki chaje ak chay, e m ap ba nou soufrans” (Matye). 11,28).

Se jis sou nou tounen vin jwenn li. Li te fè tou sa li te mande pou fè ou merite. Li deja padone w pou tout peche w yo. Jan apot Pòl te ekri: “Bondye montre lanmou li pou nou, paske Kris la te mouri pou nou lè nou te pechè toujou” (Women. 5,8). Bondye pa tann jiskaske nou bon ase pou padone nou epi fè nou pwòp pitit li - Li deja genyen.

Lè nou tounen vin jwenn Bondye epi mete konfyans nou nan Jezi Kris, nou antre nan yon nouvo lavi. Sentespri a abite nan nou epi li kòmanse grate sou epè kouch peche nou yo - abitid peche, atitid, ak panse - li vire nou anndan deyò nan imaj Kris la.

Sa ka pafwa fè mal, men li libere ak entérésan tou. Atravè sa a nou grandi nan lafwa ak aprann konnen ak renmen Redanmtè nou an pi plis ak plis ankò. E plis nou konnen sou Sovè nou an, ki se jij nou tou, mwens nou gen krentif pou jijman an.

Lè nou konnen Jezi, nou mete konfyans nou nan Jezi epi yo ka repoze nan konfyans plen nan delivre nou an. Li pa sou ki jan bon nou ye; sa pa t janm pwen an. Li te toujou sou jan li bon. Sa a bon nouvèl - pi bon nouvèl la nenpòt moun ka tande!

pa Joseph Tkach