Li vrèman akonpli

KOUMAN li vrèman fèJezi te fè yon deklarasyon enstriksyon sou Ekriti yo bay yon gwoup dirijan Juif ki te pèsekite l: “Se Ekriti yo ki montre m” (Jan. 5,39 NGÜ). Ane apre, verite sa a te konfime pa yon zanj Senyè a nan yon pwoklamasyon: "Paske mesaj pwofetik Lespri Bondye a bay se mesaj Jezi a" (Revelasyon 1).9,10 NGÜ).

Malerezman, lidè yo jwif yo nan moman an nan Jezi te inyore verite a nan tou de ekri nan Liv ak idantite a nan Jezi kòm Pitit Bondye a. Olye de sa, rituèl relijye nan tanp lan nan lavil Jerizalèm yo te nan mitan nan enterè yo paske yo te vin pwòp benefis yo. Se konsa, yo pèdi devan je Bondye pèp Izrayèl la ak pa t 'kapab wè pwogrè nan pwofesi yo nan moun nan ak ministè nan Jezi, Mesi a te pwomèt la.

Tanp lan nan Jerizalèm te reyèlman bèl. Istoryen juif la ak etidyan Flavius ​​Josephus te ekri: «Fasad an mab blan briyan dekore avèk lò ak bote tranble. Yo te tande pwofesi Jezi a ki ta dwe tanp sa a manyifik, sant lan nan adore anba ansyen kontra a, yo ta detwi konplètman. Yon destriksyon ki te siyale plan Bondye pou sali pou tout limanite ap fèt nan tan apwopriye san tanp sa a. Ki sa ki sezi wè ak sa ki yon chòk ki te lakòz moun.

Li evidan, Jezi pa t twò enpresyone ak tanp Jerizalèm nan pou yon bon rezon. Li te konnen ke glwa Bondye a pa ka depase pa okenn batiman lèzòm fè, kèlkeswa jan li gwo. Jezi te fè disip li yo konnen yo t ap ranplase tanp lan. Tanp lan pa t sèvi ankò pou objektif li te bati a. Jezi te esplike: “Èske Ekriti yo pa di: Kay mwen an ta dwe yon kay lapriyè pou tout pèp? Men, ou fè yon twou pou vòlè ladan l '" (Mak 11,17 NGÜ).

Li tou sa Levanjil Matye a rapòte sou sa: «Jezi te kite tanp lan, li t apral ale. Se konsa, disip li yo pwoche bò kote l ', yo fè l' konnen bèl tanp lan. Tout bagay sa yo enpresyone ou, pa vre? Jezi di. Men, mwen asire nou: pa gen okenn wòch ki rete isit la sou lòt la; tout bagay pral detwi" (Matye 24,1-2, Lik 21,6 NGÜ).

Te gen de evènman kote Jezi te predi destriksyon Jerizalèm ak tanp lan. Premye evènman an te antre triyonf li nan Jerizalèm, kote moun yo mete rad yo sou planche a devan l. Se te yon jès pou adore pèsonalite wo nivo.

Remake sa Lik rapòte: “Lè Jezi pwoche bò kote vil la e li wè l te kouche devan l, li te kriye sou li, li di: Si sèlman ou te rekonèt jodi a kisa ki t ap pote lapè pou ou! Men koulye a, li kache pou ou, ou pa wè li. Yon lè pral rive pou ou lè lènmi ou yo pral leve yon miray bò kote ou, yo pral sènen ou ak anmède ou soti nan tout kote. Y'ap detwi ou, y'ap kraze tout pitit ou yo ki rete nan ou, yo p'ap kite wòch nan tout vil la, paske ou pa t' rekonèt tan Bondye te rankontre ou.'' (Lik 1).9,41-44 NGÜ).

Dezyèm evènman an, kote Jezi te anonse destriksyon Jerizalèm nan, te fèt lè yo te mennen Jezi nan tout vil la nan plas krisifiksyon an. Nan lari yo ki gen anpil moun, tou de lènmi l 'yo ak pasyone l' yo. Jezi pwofetize kisa ki ta rive nan vil la ak tanp lan ak figi moun kòm yon konsekans destriksyon Women an.

Tanpri, li sa Lik rapòte: “Yon gwo foul moun te swiv Jezi, ansanm ak anpil fi ki te plenyen byen fò e ki te kriye pou li. Men, Jezi vire bò kote yo, li di yo: Nou menm, medam Jerizalèm, pa kriye pou mwen! Kriye pou tèt ou ak pou pitit ou! Paske pral rive yon lè moun pral di: Ala bon sa bon medam ki esteril e ki pa janm fè pitit! Lè sa a, y'a di mòn yo: Tonbe sou nou! Ak nan mòn yo: antere nou!" (Lik 23,27-30 NGÜ).

Soti nan istwa a, nou konnen pwofesi Jezi a te rive vre sou 40 ane apre anons li. Nan lane XN Chr .. Te gen yon soulèvman nan jwif yo kont Women yo ak nan ane a n. Chr .. Tanp yo te kraze, gwo pati nan lavil Jerizalèm te detwi ak moun yo te soufri anpil. Tout bagay te rive jan Jezi te predi nan gwo tristès.

Lè Jezi te di sou kwa a, "Li fini," li pa t 'sèlman refere li a fini travay rekonsilyasyon li a nan redanmsyon an, men li te deklare tou ke ansyen alyans lan (fason pèp Izrayèl la nan lavi ak adorasyon dapre lalwa Moyiz la) te. objektif Bondye te ba li a te akonpli. Avèk lanmò Jezi, rezirèksyon, Asansyon, ak voye Sentespri a, Bondye nan Kris la ak atravè Sentespri a te konplete travay la pou rekonsilye tout limanite ak tèt li. Kounye a, sa pwofèt Jeremi te predi a rive: “Gade, lè a ap vini, se sa Seyè a di, lè m pral fè yon nouvo alyans ak moun Izrayèl yo ak moun Jida yo, pa jan alyans mwen te fè ak zansèt yo. , Lè m te pran men yo pou m te mennen yo soti kite peyi Lejip la, mwen te fè yon alyans ke yo pa t respekte, byenke mwen te mèt yo imedyatman, se sa Seyè a di; Men sa Seyè a di ankò: Men kontra mwen pral fè ak pèp Izrayèl la apre tan sa a: M'ap mete lalwa mwen an nan kè yo, m'ap ekri nan tèt yo, yo pral pèp mwen an, m'ap Bondye yo. . Epi, ni yonn p ap anseye lòt pou yo di: “Konnen Senyè a,” men yo tout ta dwe konnen m, ni piti kou gran, Senyè a di; paske m ap padonnen yo pou mechanste yo e m p ap janm sonje peche yo te fè a.” (Jeremi 31,31-34).

Avèk mo "Li fè a," Jezi te pwoklame bon nouvèl la sou etablisman Nouvo Kontra a. Fin vye granmoun lan te pase, nouvo a te vin. Peche te kloure sou kwa a ak favè Bondye a rive nou nan zak redanmtè Kris la nan rekonsilyasyon, ki pèmèt travay Sentespri a pwofon travay nan renouvle kè nou ak lespri nou. Chanjman sa a pèmèt nou patisipe nan nati imen renouvle pa Jezikri. Ki sa ki te te pwomèt ak demontre anba ansyen kontra a te rive vre nan Kris la nan Nouvo Kontra a.

Jan apot Pòl te anseye a, Kris la (Nouvo Alyans pèrsonifye a) te jwenn pou nou sa lalwa Moyiz la (ansyen alyans lan) pa t kapab e li pa dwe fè. «Ki konklizyon nou ta dwe tire kounye a nan sa a? Moun ki pa fè pati pèp jwif la te deklare jis pa Bondye san yo pa te eseye fè sa. Yo te resevwa jistis ki baze sou lafwa. Yon lòt bò, pèp Izrayèl la, nan tout efò li yo pou akonpli lalwa a e konsa rive jistis, pa reyalize objektif lalwa a. Poukisa? Paske fondasyon yo te bati sou yo pa t kwè; yo te santi yo te kapab reyalize objektif la atravè pwòp reyalizasyon yo. Obstak yo te rankontre se te "obstak la" (Women 9,30-32 NGÜ).

Farizyen yo nan tan Jezi a ak kwayan yo ki te soti nan Jidayis te enfliyanse pa fyète ak peche grasa atitid legal yo nan tan Apot Pòl la. Yo te sipoze ke grasa pwòp efò relijye yo, yo ta ka rive jwenn sa sèlman Bondye li menm pa gras, nan ak atravè Jezi, kapab fè pou nou. Ansyen alyans yo (sou baz jistis travay) pratik se te yon koripsyon ki te lakòz pouvwa peche a. Sètènman pa t manke favè ak lafwa nan ansyen alyans lan, men jan Bondye te deja konnen, pèp Izrayèl la t ap vire do bay favè sa a.

Se poutèt sa, Nouvo Kontra a te planifye depi nan konmansman an kòm pwogrè nan ansyen kontra a. Yon akonplisman fèt nan moun nan Jezi ak nan ministè li yo ak nan Sentespri a. Li sove limanite nan fyète ak pouvwa a nan peche ak kreye yon pwofondè nouvo sou relasyon ak tout moun atravè mond lan. Yon relasyon ki mennen nan lavi etènèl nan prezans Bondye a trinite.

Yo nan lòd yo montre gwo enpòtans nan sa ki te pase sou kwa a nan Zo bwa Tèt la, yon ti tan apre Jezi te kriye, "Li se fè", lavil Jerizalèm lan te souke pa yon tranbleman tè. Egzistans imen chanje fondamantalman epi mennen nan pwogrè nan pwofesi yo konsènan destriksyon nan lavil Jerizalèm ak tanp lan kòm byen ke etablisman an nan Nouvo Kontra a:

  • Rido a nan tanp lan, ki anpeche aksè a apa pou Bondye nan sen, chire nan tèt anba nan mwatye.
  • Graves louvri. Anpil sen mouri yo te leve.
  • Jezi te rekonèt pa telespektatè yo kòm Pitit Bondye a.
  • Lig la fin vye granmoun te fè plas pou Nouvo Kontra a.

Lè Jezi t'ap rele byen fò mo yo "Li se akonpli", li te deklare nan fen prezans Bondye a nan yon tanp moun yo te fè, nan "ki pi apa pou Bondye a". Nan lèt li yo bay Korentyen yo, Pòl te ekri ke Bondye kounye a ap viv nan yon tanp ki pa fizik, ki gen fòm pa Sentespri a:

«Èske nou pa konnen nou se tanp Bondye a e lespri Bondye a rete nan mitan nou? Nenpòt moun ki detwi tanp Bondye a, li detwi tèt li paske li pote jijman Bondye sou tèt li. Paske tanp Bondye a se yon bagay ki apa pou Bondye, epi nou se tanp sa a ki sen. ”(1 Kor. 3,16-17, 2. Korentyen 6,16 NGÜ).

Men sa apot Pòl te di : « Vin jwenn li ! Li se wòch vivan sa a moun te deklare initil, men ke Bondye li menm te chwazi e ki nan je l 'yo gen yon valè inestimable. Se pou nou mete nou tankou wòch vivan nan kay Bondye bati a epi ki ranpli ak Lespri li a. Kite w leve nan yon prètriz ki sen pou w ka ofri sakrifis bay Bondye travay Lespri li a - sakrifis li jwi paske yo baze sou travay Jezikri a. “Men, nou se pèp Bondye chwazi a; ou se yon prètriz wayal, yon nasyon sen, yon pèp ki fè pati pou li sèlman e ki gen manda pou pwoklame gwo zèv li yo - zèv moun ki te rele ou soti nan fènwa nan limyè bèl bagay li "(1. Petr. 2,4-5 ak 9 NGÜ).

Anplis, tout tan nou an ke yo te apa ak sanktifye jan nou ap viv anba Nouvo Kontra a, ki vle di ke atravè Sentespri a nou patisipe nan ministè kontinyèl li ak Jezi. Kèlkeswa si nou travay nan travay nou yo nan travay nou yo oswa angaje nou nan tan rezèv nou an, nou se sitwayen nan syèl la, wayòm Bondye a. Nou ap viv nan lavi nouvo nan Kris la epi yo pral swa viv jiskaske lanmò nou an oswa jiskaske Jezi retounen.

Chè moun, lòd la fin vye granmoun pa egziste ankò. Nan Kris la, nou se yon nouvo bèt, Bondye te rele ak ekipe ak Sentespri a. Avèk Jezi, nou nan misyon pou nou viv epi pataje bon nouvèl la. Se pou nou angaje nou nan travay papa nou an! Atravè Sentespri a nan patisipasyon an nan lavi a nan Jezi, nou se youn ak konekte.

pa Joseph Tkach


pdfLi vrèman akonpli