Benediksyon Jezi

NAN Jezi benediksyon

Souvan lè m vwayaje, yo mande m pou m pale nan sèvis legliz Grace Communion International, nan konferans, ak nan reyinyon konsèy la. Pafwa yo mande m pou m bay benediksyon final la. Mwen souvan tonbe sou benediksyon Arawon an, ke li te ofri bay pitit Izrayèl yo (nan ane a apre yo fin kouri soti nan peyi Lejip ak byen lontan anvan yo antre nan Latè pwomiz la) nan dezè a. Nan epòk sa a, Bondye te anseye pèp Izrayèl la kijan pou yo respekte lalwa. Pèp la te enstabilite e pito pasif (apre tou, yo te esklav tout lavi yo!). Petèt yo te panse: “Bondye te fè nou soti kite peyi Lejip atravè Lanmè Wouj la e li te ban nou lalwa li a. Men kounye a nou isit la e nou toujou ap mache nan dezè a. Ki sa ki ap vini an?" Men, Bondye pa t reponn yo lè l te revele yo an detay plan li konsènan yo. Olye de sa, li te ankouraje yo pou yo gade l avèk lafwa:

Seyè a pale ak Moyiz, li di l' konsa: -Di Arawon ak pitit gason l' yo, w'a di yo: Men sa n'a di pèp Izrayèl la lè n'a beni yo: Seyè a beni nou, l'ap pwoteje nou. Seyè a fè figi l' klere sou nou, li gen pitye pou nou. Seyè a leve figi l' ba ou, li ba ou lapè (4. mose 6,22).

Mwen wè ki jan Aawon kanpe ak bra byen file devan timoun renmen anpil Bondye a ak pale benediksyon sa a. Ala yon onè li dwe te pou li ba yo benediksyon Senyè a. Kòm ou konnen, Arawon te premye gran prèt la nan branch fanmi Levi a:

Men, Arawon te mete apa pou l mete bagay ki pi sen yo, li menm ak pitit gason l yo pou tout tan, pou l te ofri bèt pou yo touye devan Seyè a, pou l te sèvi ak pou l beni l nan non Senyè a pou tout tan (1.Kh. 2).3,13).

Bay yon benediksyon se te yon zak pou fè lwanj reverential nan ki Bondye te fè yo dwe ankouraje pèp li a - isit la pandan Egzòd la jòb ki vrèman difisil nan peyi Lejip nan Latè pwomèt. Benediksyon prèt sa a te refere a non Bondye ak benediksyon, pou pèp li a ka viv nan asirans favè ak pwovidans Senyè a.

Malgre ke benediksyon sa a premye nan tout aplike nan yon moun fin itilize ak dekouraje sou vwayaj yo nan dezè a, mwen rekonèt relasyon yo avèk nou jodi a. Gen kèk fwa lè nou gade ensèten nan tan kap vini an nan sans de pèdi wout san vi. Lè sa a, nou bezwen mo ankourajan pou raple nou ke Bondye beni nou e li kontinye ap gaye men pwoteksyon li sou nou. Nou dwe sonje ke li vire figi l 'sou nou, ke li se pitye epi li ban nou lapè l' yo. Pi wo pase tout, nou pa dwe bliye ke li te renmen li voye nou pitit gason Jezi Kris la - gwo gran prèt la ak dènye, ki li menm li akonpli benediksyon nan Arawon.

Semèn Sent (ke yo rele tou Semèn Pasyon) kòmanse nan apeprè yon semèn ak Dimanch Palmis (sonje antre triyonfan Jezi nan Jerizalèm), ki te swiv pa Jedi Sant (nan memwa Dènye Soupe), Vandredi Sen (jou souvni ki montre nou an). Bonte Bondye anvè nou ki te revele nan pi gwo nan tout sakrifis) ak Samdi Sen (sonje antèman Jezi a). Lè sa a, vini uityèm jou a, ki klere sou tout bagay - Dimanch Pak, kote nou selebre rezirèksyon gran prèt nou an Jezi, Pitit Bondye a (Ebr. 4,14). Epòk sa a nan ane a fè nou sonje ke nou jwenn benediksyon pou tout tan "ak tout benediksyon espirityèl ki nan syèl la grasa Kris la" (Efe. 1,3).

Wi, nou tout eksperyans fwa ensèten. Men, nou ka sonje jan Bondye beni nou nan Kris la. Tankou yon gwo larivyè Lefrat, ki gen dlo koule soti nan pi a nan peyi a, non Bondye a prepare wout la pou mond lan. Malgre ke nou pa konplètman reyalize direksyon sa a, nou awed pa sa ki aktyèlman devwale nou. Bondye vrèman ban nou benediksyon li. Semèn Sent la fè nou sonje sa.

Pandan pèp Izrayèl la te tande benediksyon prèt Arawon an e san dout te santi l ankouraje l, byento yo te bliye pwomès Bondye yo. Sa te an pati akòz limit, menm feblès, nan prètriz imen an. Menm pi bon prèt yo ak pi fidèl nan pèp Izrayèl la te jis mòtèl. Men, Bondye te vini ak yon bagay pi bon (yon pi bon granprèt). Lèt Ebre yo fè nou sonje Jezi, ki vivan pou tout tan, se granprèt pèmanan nou an:

Se poutèt sa, li ka sove pou tout tan tou moun ki vin jwenn Bondye grasa li, paske li toujou vivan pou kanpe pou yo. Yon granprèt konsa te apwopriye pou nou tou: yon moun ki sen, ki inosan e ki san sal, ki separe ak pechè yo e ki pi wo pase syèl la [...] (Ebr. 7, 25-26; Zurich Bible).

Imaj Arawon te gaye bra l sou pèp Izrayèl la nan benediksyon an fè nou referans ak yon gran prèt menm pi gwo, Jezi Kris. Benediksyon Jezi bay pèp Bondye a ale pi lwen pase benediksyon Arawon an (li pi laj, pi pwisan e li pi pèsonèl):

M'ap mete lwa m' yo nan lespri yo, m'ap ekri yo nan kè yo, m'ap Bondye yo e yo pral pèp mwen an. E pèsonn p'ap anseye parèy li a, ni pèsonn frè l' ak pawòl sa yo: Konnen Seyè a! Paske tout moun pral konnen mwen, depi pi piti a rive pi gwo. Paske mwen vle aji ak move aksyon yo avèk pitye e mwen vle pa sonje peche yo ankò (Ebr.8,10-12; Zurich Bib).

Jezi, Pitit Bondye a, pale yon benediksyon nan padon ki rekonsilye nou ak Bondye ak pote relasyon kase nou avèk li tounen nan balans. Li se yon benediksyon ki pote sou yon gwo chanjman nan kè nou ak lespri nou. Li etabli nou pou suiv pi entim ak kominyon avèk Toupisan an. Pa Pitit Bondye a, frè nou an, nou rekonèt Bondye kòm Papa nou. Atravè Sentespri l 'yo, nou vin pitit li renmen anpil.

Lè mwen reflechi sou Semèn Sent la, yon lòt rezon ki vin nan lide m 'poukisa benediksyon sa a gen gwo siyifikasyon pou nou. Lè Jezi te mouri sou kwa a, bra l 'yo te gaye soti. Lavi presye li a te sakrifye nou tankou yon benediksyon, yon benediksyon p'ap janm fini an repoze sou mond lan. Jezi te mande Papa a pou l padone nou nan tout peche nou yo, alò li te mouri pou viv.

Apre rezirèksyon l 'ak yon ti tan anvan l' asansyon, Jezi te bay yon lòt benediksyon:
Li fè yo soti jouk Betani, li leve men l', li beni yo, epi, pandan li t'ap beni yo, li separe ak yo, li moute nan syèl la. Men, yo adore l e yo tounen Jerizalèm ak anpil kè kontan (Lik 24,50-52).

Nan sans, Jezi te di disip li yo tou de lè sa a ak kounye a: «Mwen menm mwen beni ou ak kenbe ou, mwen kite figi m 'klere sou ou epi mwen gen pitye pou ou; Mwen leve figi m 'ba ou epi ba ou kè poze. »

Se pou nou kontinye viv anba benediksyon Senyè ak Redanmtè nou an, kèlkeswa ensètitid nou rankontre.

Avèk yon gade fidèl a Jezi, mwen salye ou,

Joseph Tkach
Prezidan GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfBenediksyon Jezi