Vini non, Seyè Jezi

KA vini, Seyè JeziLavi nan mond sa a ranpli nou ak anpil enkyetid. Gen pwoblèm toupatou, se pou li ak dwòg, nan imigrasyon moun lòt nasyon oswa akòz diskisyon politik. Genyen tou povrete, maladi iremedyabl ak rechofman mondyal la. Gen pònografi timoun, trafik moun ak vyolans abitrè. Pwopagasyon zam nikleyè, lagè ak atak teworis yo enkyete. Gen pa sanble yo gen yon solisyon a sa a sòf si Jezi vini tounen trè byento. Se pa etonan, lè sa a, ke kretyen long ak priye pou Jezi 'dezyèm vini: "Vini, Jezi, vini!"

Kretyen yo mete konfyans yo nan retou Jezi te pwomèt la e yo atann yo akonplisman pwofesi sa a. Entèpretasyon pwofesi biblik yo vin yon bagay konplike paske yo te akonpli nan yon fason ke yon moun pa t ap atann. Menm pwofèt yo pa t konnen kisa pou yo fè. Pa egzanp, yo pa t gen okenn lide ki jan Mesi a t ap fèt antanke yon ti bebe e li t ap vin yon moun ak Bondye (1. Pyè 1,10-12). Ki jan Jezi, antanke Senyè ak Sovè nou an, ta dwe kapab soufri ak mouri pou peche nou yo epi toujou rete Bondye? Se sèlman lè li te vrèman rive ke li te kapab konprann. Men, menm lè sa a, prèt yo, dirèktè lalwa ak farizyen yo pa t konprann. Olye yo aksepte Jezi ak bra louvri, yo chèche touye l.

Li ka kaptivan pou espekile sou fason pwofesi pral rive vre alavni. Men, fikse delivre nou pa entèpretasyon sa yo pa ni saj ni saj, espesyalman konsènan fen tan yo. Ane apre ane, pwofèt yo te pwoklame tèt yo te predi yon dat espesifik pou retounen Kris la, men jiskaprezan yo tout te mal. Poukisa se sa? Paske Bib la te toujou di nou ke nou pa ka konnen lè, lè, oswa jou pou bagay sa yo (Travay 1,7; Matye 24,36; Mak 13,32). Youn tande nan mitan kretyen yo: «Sitiyasyon an nan mond lan ap vin pi mal! Nou sètènman ap viv kounye a nan dènye jou yo ». Panse sa yo te akonpaye kretyen yo atravè syèk yo. Yo tout te santi yo t ap viv nan dènye jou yo - e etranj ase, yo te gen rezon. "Dènye jou yo" te kòmanse avèk nesans Jezi. Se poutèt sa kretyen yo ap viv nan fen tan yo depi premye vini Jezi. Lè Pòl te di Timote ke "move tan ap vini nan dènye jou yo" (2. Timote 3,1), li pa t ap pale de yon tan oswa yon jou espesifik nan tan kap vini an. Pòl te ajoute ke nan kèk jou ki sot pase yo moun t ap panse trè byen de tèt yo e yo t ap visye, brital, blasfeme, engra, pa padone, elatriye. Apre sa, li te avèti: "Evite moun sa yo" (2. Timote 3,2-5). Li evidan ke moun sa yo te dwe egziste nan lè sa a. Pou ki lòt rezon Pòl t ap enstwi legliz la pou l rete lwen yo? Nan Matye 24,6-7 Yo di nou ke nasyon pral leve kont lòt e ke pral gen anpil lagè. Sa a pa gen anyen nouvo. Ki lè te gen yon tan kote pa te gen lagè nan mond lan? Tan yo te toujou move epi li jis kontinye vin pi mal, pa pi bon. Nou mande ki jan move bagay li gen pou vin anvan Kris la retounen. M pa konnen.

Men sa Pòl te ekri: “Men, ak moun ki mechan ak moun k ap twonpe moun, plis l ap vin pi long, se pi mal.” (2. Timote 3,13). Menm jan sa vin pi mal, Pòl kontinye: "Men, ou rete ak sa ou te aprann ak sa yo konfye ou."2. Timote 3,14).

Nan lòt mo, kèlkeswa jan sa vin mal, nou ta dwe kontinye kenbe lafwa nan Kris la. Nou ta dwe fè sa nou te aprann nan ekriti yo atravè Sentespri a. Nan mitan pwofesi biblik la, Bondye toujou di moun yo pa bezwen pè. "Pa pè!" (Danyèl 10,12.19). Move bagay pral rive, men Bondye dirije tout bagay. Jezi te di: “Mwen te pale avèk nou pou nou ka gen lapè nan mwen. Ou pè nan mond lan; men pran kouraj, mwen venk lemonn" (Jan 16,33).

Gen de fason pou w gade mo "Vini, Jezi, vini". Youn eksprime anvi retounen Kris la. Dezyèm nan, demann lapriyè nou an, nan liv Revelasyon an "Amèn, wi, vini, Seyè Jezi!" (Revelasyon 22,20).

«Mwen konfye kè m 'ak pran apatman mwen an. Ede m rekonèt ou pi byen. Ban mwen lapè nan mond chaotic sa a ».

Ann pran plis tan pou nou viv nan yon relasyon pèsonèl ak Kris! Lè sa a, nou pa bezwen enkyete sou fen nan mond lan.

pa Barbara Dahlgren


pdfVini non, Seyè Jezi