Nouvo idantite mwen

663 nouvo idantite mwenFèstival sans Lapannkòt la fè nou sonje ke premye legliz kretyen an te sele avèk Sentespri a. Sentespri a te bay kwayan yo depi lè sa a ak nou yon idantite vrèman nouvo. M ap pale de nouvo idantite sa a jodi a.

Gen kèk moun ki mande tèt yo: Èske mwen ka tande vwa Bondye, vwa Jezi, oswa temwayaj Sentespri a? Nou jwenn yon repons nan Women:

«Paske nou pa t resevwa yon lespri esklavaj pou nou pè ankò; men ou te resevwa yon lespri anfans nan ki nou kriye: Abba, papa renmen anpil! Lespri Bondye a li menm rann lespri lèzòm temwayaj ke nou se pitit Bondye. ”(Women 8,15-16).

Idantite mwen se sa ki mete m 'apa

Paske se pa tout moun ki konnen nou, li nesesè pou w gen yon kat idantite (ID) ki valab avèk ou. Li ba nou aksè a moun, peyi yo epi tou ak lajan ak machandiz yo. Nou jwenn idantite orijinal nou nan Jaden Edenn nan:

«Epi Bondye te kreye lòm nan imaj li, nan imaj Bondye li te kreye l; antanke gason ak fanm li te kreye yo »(1. mose 1,27 SLT).

Menm jan Bondye te kreye Adan, li te sanble ak li, li diferan ak inik. Idantite orijinal li make li kòm yon pitit Bondye. Se poutèt sa li te kapab di Bondye: Aba, papa cheri!

Men, nou konnen istwa premye zansèt nou yo, Adan ak Èv, nan mak pye nou te swiv yo. Premye Adan an ak apre l 'tout èt imen pèdi yon sèl sa a, idantite espirityèl nan twonpe a atizan konn fè, papa a nan manti, Satan. Kòm yon rezilta nan vòl idantite sa a, tout èt imen pèdi mak la defini ki distenge yo, ki gen pitit yo te. Adan, ak nou avè l ', pèdi pòtre ak Bondye, idantite espirityèl ak pèdi - lavi yo.

Se poutèt sa nou reyalize ke pinisyon an, lanmò, te aplike pou nou tou, ke Bondye te kòmande lè Adan ak nou, desandan li yo, dezobeyi vwa li. Peche ak efè li, lanmò, te vòlè nou nan idantite diven nou an.

«Ou menm tou, nou te mouri akoz peche nou yo ak peche nou yo, kote nou te deja mache nan fason monn sa a, anba gwo pwisans ki dirije nan lè a, sètadi lespri a, se sa ki Satan, ki travay nan tan sa a. Timoun dezobeyisans » (Efezyen 2,1).

Spirityèlman, vòl idantite sa a te gen yon enpak grav.

"Adan te gen 130 an, li te fè yon pitit gason, tankou li ak pwòp imaj li, li rele l 'Set" (1. mose 5,3).

Set te kreye apre papa l 'Adan, ki moun ki te tou pèdi pòtre ak Bondye. Malgre ke Adan ak Patriyach yo te vin granmoun anpil, yo tout te mouri ak moun ki te avèk yo jouk jòdi a. Tout lavi pèdi ak resanblans espirityèl Bondye a.

Eksperyans nouvo lavi nan imaj Bondye a

Se sèlman lè nou resevwa nouvo lavi nan lespri nou ke nou ap rkree ak transfòme nan imaj Bondye a. Lè nou fè sa, nou reprann idantite espirityèl Bondye te vle pou nou an.

"Pa bay manti yonn bay lòt, paske nou te dezabiye vye granmoun gason an ak aksyon li yo epi mete nouvo moun nan ki renouvle nan konesans nan imaj sila a ki te kreye l '" (Kolosyen). 3,9-10 SLT).

Paske nou swiv Jezi, verite a, pa gen okenn kesyon ke nou vle bay manti. De vèsè sa yo Se poutèt sa konfime ke nan rale soti nan ansyen nati imen an nou te kloure sou kwa ak Jezi ak abiye nan nati diven nan rezirèksyon Jezi a. Sentespri a rann temwayaj sou lespri nou ke nou te renouvle nan imaj Jezi. Yo rele nou ak sele avèk Sentespri a. Kòm yon nouvo kreyasyon nou deja ap viv tankou Kris la nan lespri imen nou yo ak, tankou l ', viv soti filyasyon Bondye a. Nouvo idantite nou an se nan verite renouvle ak verite a di nou ki moun nou reyèlman nan kè. Pitit gason ak pitit fi Bondye renmen anpil ansanm ak Jezi, premye pitit gason an.

Renesans nou vire konpreyansyon imen tèt anba. Renesans sa a te deja okipe Nikodèm nan panse li e li te ankouraje Jezi poze kesyon. Nan lespri nou nou pann tankou yon cheni ak Lè sa a, tankou yon kokon tèt anba sou yon bwat an bwa. Nou fè eksperyans ki jan po fin vye granmoun nou vin inoporten ak twò sere. Kòm yon cheni imen, poupe ak kokon, nou se yon bagay tankou yon chanm natirèl chanje: nan li nou transfòme soti nan yon cheni nan yon papiyon delika oswa nan nati imen nan nati diven, ak idantite diven.

Sa a se egzakteman sa k ap pase nan delivre nou nan Jezi. Li se yon kòmansman fre. Ansyen an pa ka mete nan lòd; li ka sèlman ranplase antyèman. Fin vye granmoun lan disparèt nèt epi nouvo a vini. Nou fèt ankò nan imaj espirityèl Bondye a. Sa a se yon mirak ke nou fè eksperyans ak selebre ak Jezi:

"Paske Kris la se lavi mwen epi lanmò se benefis mwen an" (Filipyen 1,21).

Pòl devlope panse sa a nan lèt Korentyen yo:

«Si yon moun nan Kris la, li se yon nouvo kreyati; ansyen an te pase, gade, nouvo a te vini." (2. Korentyen 5,1).

Nouvèl sa a rekonfòte ak espwa jan nou kounye a an sekirite nan Jezi. Kòm yon rezime de sa ki te pase, nou li:

«Paske nou te mouri lè Kris la te mouri, e tout bon lavi nou kache ansanm ak Kris la nan Bondye. Lè Kris la, ki se lavi ou, pral vin konnen nan tout lemonn, y'a wè tou ke ou pataje glwa li avè l '" (Kolosyen 3,3-4 NLB).

Nou se ansanm ak Kris la, se konsa pale, anvlòp nan Bondye ak kache nan li.

"Men, moun ki rete kole ak Senyè a se yon sèl lespri avè l '" (1. Korentyen 6,17).

Li se yon gwo kè kontan tande pawòl sa yo soti nan bouch Bondye. Yo ban nou ankourajman kontinyèl, konfò, ak lapè ke nou pa ka jwenn nenpòt lòt kote. Pawòl sa yo pwoklame bon nouvèl la. Li fè lavi nou tèlman presye paske verite a rezime sa ki eksprime nouvo idantite nou an.

«Epi nou rekonèt e kwè lanmou Bondye genyen pou nou an: Bondye se lanmou; epi nenpòt moun ki rete nan renmen rete nan Bondye ak Bondye nan li (1. John 4,16).

Resevwa bon konprann nan Sentespri a

Bondye jenere. Lanati li montre ke li se yon moun ki bay kè kontan e li ban nou kado rich:

“Men, nou pale de sajès Bondye a, ki kache nan mistè a, ke Bondye te predestine anvan tout tan pou glwa nou an; Li te vini, jan sa ekri (Izayi 64,3): Sa okenn je pa wè, okenn zòrèy pa tande, ak sa ki pa antre nan kè moun, sa Bondye prepare pou moun ki renmen l. Men, Bondye te fè nou konnen sa grasa Lespri a. paske Lespri Bondye a sonde tout bagay, ak pwofondè Bondye.1. Korentyen 2,7; 9-10).

Li ta trè trajik si nou ta eseye diminye verite sa a ak bon konprann imen. Ki bèl bagay Jezi te fè pou nou, nou pa ta dwe janm diminye ak diminye ak imilite konpwann. Se nou ki pou aksepte avèk rekonesans ak konpreyansyon kado Bondye a avèk bon konprann diven epi pou nou transmèt eksperyans sa a bay lòt moun. Jezi te achte nou chè ak sakrifis li a. Avèk nouvo idantite li te ban nou pwòp jistis li ak sentete, abiye tankou yon rad.

"Li, Bondye, te fè aranjman pou nou nan Jezikri, ki te vin sajès nou, gras a Bondye, jistis nou an, sanktifikasyon ak redanmsyon" (1. Korentyen 1,30 Zurich Bib)

Mo tankou: nou delivre, jistifye, ak sanktifye ka fasil pase nan bouch nou. Men, li difisil pou nou delivre, pou nou aksepte jistis ak sentete, jan sa dekri nan vèsè nou li a, pèsonèlman e san ezitasyon. Se konsa, nou di: Wi, nan kou, nan Kris la, ak pa sa nou vle di ke sa a se sou kèk dwat devan Bondye byen lwen oswa sentete, men ki pa gen okenn efè dirèk, pa gen okenn referans dirèk nan lavi prezan nou an.

Tanpri, reflechi sou ki jan ou pral jis lè Jezi te vin jis pou ou. Ak ki jan ou apa pou Bondye lè Jezi te vin sentete ou. Nou gen kalite sa yo paske Jezi se lavi nou.

Nou te kloure sou kwa, antere l 'ak leve soti vivan nan nouvo lavi ak Jezi. Se poutèt sa Bondye rele nou delivre, mache dwat devan Bondye ak apa pou Bondye. Li itilize li pou dekri ke nou, idantite nou. Sa a ale pi lwen pase jis gen yon nouvo ID nan men ou epi yo te yon pati nan fanmi ou. Li se tou konprann pou lide nou yo dwe yon sèl avè l ', pou nou se tankou l', resanblans li. Bondye wè nou menm jan nou ye, jis ak sen. Ankò, Bondye Papa a wè nou tankou Jezi tankou Pitit li, pitit fi li.

Kisa Jezi te di:

Jezi di ou: Mwen te pran tout prekosyon yo pou toujou genyen ou avèk mwen nan wayòm mwen an. Ou geri nan blesi mwen yo. Ou jwenn padon pou tout tan. Mwen benyen ou ak favè mwen. Se konsa, ou pa viv ankò pou tèt ou, men pou mwen ak avè m 'kòm yon pati nan kreyasyon nouvo mwen an. Se vre, ou toujou ap renouvle lè li rive reyèlman konnen m ', men nan fon ou pa ta ka plus pase ou ye kounye a. Mwen kontan ke ou dirije panse ou sou bagay sa yo ki anwo a, kote ou leve soti vivan ak deplase avè m '.

Ou te kreye eksprime lavi diven mwen an. Se nouvo lavi ou san danje kache nan mwen. Mwen te ekipe ou ak tout bagay ou bezwen pou lavi ak tranble nan mwen. Avèk jantiyès mwen ak bonte nan kè mwen te pèmèt ou pataje nan resanblans diven mwen an. Depi ou te fèt soti nan mwen, ke yo te viv mwen nan ou. Koute jan lespri mwen temwaye ou de vrè idantite ou.

repons mwen an:

Mèsi anpil, Jezi, pou bon nouvèl mwen tande a. Ou padonnen tout peche m 'yo. Ou fè m 'nouvo anndan kou deyò. Ou ban mwen yon nouvo idantite ak aksè dirèk nan domèn ou. Ou ban mwen yon pati nan lavi ou pou mwen ka viv tout bon nan ou. Mwen remèsye ou ke mwen ka konsantre panse mwen sou verite a. Mwen remèsye ou ke mwen ap viv nan yon fason ke ekspresyon nan renmen ou vin pi plis ak plis vizib nan mwen. Ou deja ban m 'yon lavi nan syèl la ak yon espwa nan syèl la nan lavi jodi a. Mèsi anpil, Jezi.

pa Toni Püntener