Lapannkòt: fòs pou levanjil la

X NAN Pannkòt laJezi te pwomèt disip li yo: “Gade, mwen voye sou nou sa Papa m te pwomèt la. Men, nou dwe rete nan vil la jiskaske nou jwenn fòs ki soti anwo a.” (Lik 24,29). Lik repete pwomès Jezi a: «Epi lè li te avèk yo nan manje a, li kòmande yo pou yo pa kite Jerizalèm, men pou yo tann pwomès Papa a, ke nou - se konsa li te di - te tande nan men mwen; paske Jan te batize nan dlo, men nou pral resevwa batèm nan Lespri Sen an pa lontan apre jou sa yo » (Travay Apot yo 1,4-5).

Nan Travay Apot yo nou aprann ke disip yo te resevwa kado te pwomèt la nan jou Pannkòt la paske - yo te batize nan Sentespri a, ki te ba yo pouvwa a nan Bondye. "Yo tout te ranpli ak Sentespri a epi yo te kòmanse preche nan lòt lang jan Lespri Bondye a te di yo pou yo pale." (Travay Apot yo 2,4).

Jwif yo tradisyonèlman asosye Lapannkòt ak transfè lalwa Moyiz la ak kontra ki te pase ak pèp Izrayèl la sou mòn Sinayi a. Mèsi a Nouvo Testaman an, nou gen yon konpreyansyon pi konplè jodi a. Nou konekte Lapannkòt avèk Sentespri a ak kontra Bondye te fè avèk moun ki soti nan tout nasyon ki fè pati legliz li a.

Rele yo dwe temwen

Nan Pannkòt nou sonje ke Bondye te rele nou kòm nouvo pèp li a: “Men, nou se yon jenerasyon chwazi, yon prètriz wayal, yon pèp sen, yon pèp ki posede, pou nou ta dwe pwoklame favè moun ki te rele nou nan fènwa a nan bèl bagay. limyè »(1. Pyè 2,9).

Ki objektif apèl nou an? Poukisa Bondye deziyen nou kòm yon pèp pou nou posede? Pou pwoklame favè li yo. Poukisa li ban nou Sentespri a? Pou vin temwen Jezikri: "N ap resevwa pouvwa Sentespri a ki pral vin sou nou, epi n ap temwen m nan Jerizalèm, nan tout Jide ak Samari ak nan dènye bout latè a" (Travay Apot yo). 1,8). Lespri Sen an ban nou pouvwa pou nou preche levanjil la, pou nou pwoklame bon nouvèl la ke moun yo nan wayòm Bondye a grasa favè Bondye ak mizèrikòd ak sa Kris la fè pou nou.

Bondye te fè yon kontra, yon akò, avèk nou. Bondye pwomèt nou lavi etènèl, kote Sentespri a reprezante yon atant inaliénable pou delivrans nou (sa a se yon dwa ki gen kondisyon ki poko rive vre). Pwomès Bondye a se pati li nan akò a. Li karakterize pa favè, mizèrikòd ak Sentespri a. Nou te rele epi doue ak Sentespri a - isit la ak kounye a pati nou an kòmanse - pou nou kapab temwaye mizèrikòd Bondye a ki te vin jwenn nou nan Jezikri, Sovè nou an. Sa a se misyon legliz la, objektif li, ak objektif chak manm legliz Bondye a, kò Kris la, yo rele.

Legliz la gen responsablite pou l preche levanjil la e pou l anseye moun yo konsènan redanmsyon ki te achte pou nou grasa sakrifis Kris la: “Men sa ki ekri, Kris la pral soufri epi leve soti vivan nan lanmò sou twazyèm jou a; epi repantans sa a se preche nan non li pou padon peche pami tout pèp. Depi lavil Jerizalèm, nou temwen sa. ”(Lik 24,46-48). Sentespri a te bay apot yo ak kwayan yo nan Lapannkòt pou yo vin temwen pouvwa Jezikri.
Misyon legliz la se yon pati nan foto a ki fè nou klè nan jou Pannkòt la. Nan jou Pannkòt la nou selebre kòmansman dramatik Legliz Nouvo Testaman an. Nou panse tou ak akseptasyon espirityèl nou nan fanmi Bondye ak renouvèlman konstan, ansanm ak fòs ak kouraj Bondye ban nou grasa Lespri Sen an. Lapannkòt fè nou sonje ke Lespri Sen an gide Legliz la nan verite a epi li gide, enspire ak ekipe pèp Bondye a pou nou "ka tankou imaj Pitit li a, pou li ka premye pitit nan mitan anpil frè" (Women). 8,29) e ke li kanpe pou nou nan fòtèy Bondye a (vèsè 26). Menm jan an tou, Lapannkòt ka raple nou ke Legliz la konpoze ak tout moun sa yo kote Lespri Sen an abite. Chak ane Pannkòt fè nou sonje pou nou kenbe inite nan lespri grasa lyen lapè a (Efezyen yo. 4,3).

Kretyen yo selebre jou sa a nan chonje Sentespri a, ke yo te resevwa ansanm nan diferan moman. Legliz la se pa senpleman yon kote kote yo anseye prensip lavi an sante ak vètye; li egziste nan objektif pou pwoklame favè Jezikri epi li mete aksan sou ankò: «Men, nou se yon jenerasyon chwazi, yon prètriz wayal, yon pèp ki sen, yon pèp pou byen nou dwe pwoklame favè moun ki rele nou an. fènwa nan limyè bèl bagay li yo »(1. Pyè 2,9).

Pandan ke nou tout vle vin moun ki chanje espirityèlman, se pa sèl objektif nou genyen. Kretyen yo gen yon misyon - yon misyon ki gen pouvwa nan Sentespri a. Li enspire nou pou nou pwoklame Senyè Jezikri e pou nou pote mesaj rekonsilyasyon an atravè lafwa nan non li toupatou sou latè.

Lapannkòt se rezilta yon lavi Sentespri a ap dirije - yon lavi ki temwaye jistis, pouvwa, ak mizèrikòd Jezikri. Yon lavi kretyen fidèl se yon temwayaj levanjil la. Yon lavi konsa pwouve, li revele verite a, ke Bondye ap travay nan nou. Li se yon temwayaj mache, pale sou levanjil la.

Yon rekòt espirityèl

Pannkòt te orijinèlman yon festival rekòt. Legliz la angaje nan yon rekòt espirityèl jodi a tou. Fwi oswa rezilta komisyon Legliz la se gaye levanjil la ak pwoklamasyon sali lèzòm grasa Jezi. Lè yo te Samari, Jezi di disip li yo: "Leve je nou, gade jaden yo: yo deja mi pou rekòt la." Jezi te deja pale de yon rekòt espirityèl kote moun yo resevwa lavi etènèl: "Moun ki rekòlte resevwa rekonpans e li ranmase fwi pou lavi etènèl, pou moun ki simen ak moun ki rekòlte yo kontan" (Jan). 4,35-36).

Nan yon lòt okazyon, Jezi wè foul moun yo e li di disip li yo: “Rekòt la anpil, men travayè yo pa gen anpil. Se poutèt sa, mande Mèt rekòt la pou l voye ouvriye nan rekòt li. ”(Matye 9,37-38). Se sa Pannkòt ta dwe enspire nou fè. Nou ta dwe remèsye Bondye lè nou ede nou wè moun ki bò kote nou yo pare pou rekòt espirityèl la. Nou ta dwe mande plis travayè paske nou vle plis moun patisipe nan benediksyon espirityèl Bondye yo. Nou vle pèp Bondye a pwoklame byenfè moun ki te sove nou yo.

Jezi te di: “Manje mwen, se pou m fè volonte moun ki voye m nan e pou m fini travay li a” (Jan. 4,34). Sa te lavi li, manje li, enèji li. Li se sous lavi nou. Li se pen nou, pen lavi etènèl la. Nouriti espirityèl nou se fè volonte l, travay li, ki se levanjil la. Nou dwe suiv tras Jezi e nou dwe montre fason l viv pandan l ap viv nan nou. Nou ta dwe pèmèt li reyalize objektif li nan lavi nou ak viv nan kredi li.

Mesaj Legliz Bonè

Liv Travay la plen ak diskou evanjelis. Mesaj la repete anpil fwa e li konsantre sou Jezikri kòm Sovè, Senyè, Jij ak Wa. Menm Kònèy, yon kòmandan women, te konnen mesaj la. Pyè di li: "Ou konnen mesaj ki sove Bondye te pwoklame pèp Izrayèl la: li te pote lapè nan Jezikri, e Kris la se Seyè sou tout bagay!" (Travay Apot yo 10,36 HFA). Pyè te fè rezime mesaj la, ki te deja tèlman komen ke Kònèy te konnen li tou: “Ou konnen sa ki rive nan tout Jide, kòmanse ak Galile apre batèm Jan te preche a, ki jan Bondye te wenn Jezi, moun Nazarèt la ak Lespri Sen an ak fòs; li t'ap mache byen, li t'ap geri tout moun ki te gen pouvwa dyab la, paske Bondye te avèk li. Epi nou se temwen tout sa li te fè nan peyi jwif la ak nan Jerizalèm » (Travay 10:37-39).

Pyè te kontinye preche levanjil la lè l te mansyone Krisifiksyon ak rezirèksyon Jezi a, epi answit li te rezime misyon legliz la: “Li te kòmande nou pou nou preche pèp la e pou nou temwaye ke Bondye te chwazi li pou jije yo, moun ki vivan yo ak moun yo. mouri. Tout pwofèt yo te temwaye sou li: tout moun ki kwè nan li yo dwe resevwa padon pou peche yo grasa non li.» (Travay 10:42-43).
Se konsa, nou preche sou sali, favè, ak Jezikri. Wi sètènman! Se pi gwo benediksyon nou te janm resevwa. Verite delivrans nou an enteresan, e nou vle pataje li ak èt imen parèy nou yo pou yo menm tou yo ka jwi menm benediksyon yo! Lè legliz la te pèsekite paske yo t ap preche mesaj Jezi a, yo te priye pou yo te gen kran pou yo te ka preche plis toujou! “Lè yo te lapriyè, kote yo te rasanble a tranble; epi yo tout te ranpli ak Sentespri a e yo te pale pawòl Bondye a avèk kran... ak anpil pouvwa, apot yo te temwaye rezirèksyon Senyè Jezi a, e yo tout te gen anpil favè. 4,31.33). Sentespri a te ba yo pou yo te kapab preche Kris la.

Pou chak kretyen

Lespri a pa t bay apot yo jis oswa legliz ki fèk etabli an antye. Sentespri a bay chak kretyen ki kwè nan Jezi. Nou chak ta dwe yon temwayaj vivan pou Jezikri paske esperans nou nan Kris la byen fonde, paske nou chak gen opòtinite pou bay yon repons ankourajan ak esperans nou. Apre yo te kalonnen Etyèn ak kout wòch poutèt li t ap preche sou Jezikri, yon gwo pèsekisyon te vin ak yon enpak menm pi gwo sou premye legliz la. Tout moun eksepte apot yo te kouri kite Jerizalèm (Acts of the Apostles 8,1). Tout kote yo te ale, yo te pale pawòl la epi yo te “preche levanjil Senyè Jezi a” ( Travay Apot yo 11,19-20).

Lik pentire yon foto anpil gason ak fanm kretyen ki te kouri kite Jerizalèm paske yo te kwè nan Jezikri. Yo pa ta ka fèmen bouch yo, menm si lavi yo te menase! Li pa t 'gen pwoblèm si yo te ansyen yo oswa moun laik - chak nan yo te rann temwayaj yo nan Jezi Kris la. Pandan yo t ap mache, yo te mande yo poukisa yo te kite Jerizalèm. Pa gen dout yo te di tout moun ki te mande.

Sa a se fwi Sentespri a; sa a se sezon rekòt la espirityèl ki te limen pa fèt Lapannkòt. Moun sa yo te pare pou bay yon repons! Se te yon moman enteresan e menm antouzyasm ta dwe gouvènen nan legliz la jodi a. Menm Lespri Sen an te dirije disip yo e menm Lespri a te dirije legliz la jodi a. Ou ka mande pou odas la menm yo dwe yon temwen nan Jezi Kris la!

pa Joseph Tkach