Grace nan soufrans ak lanmò

Pandan m ap ekri liy sa yo, m ap prepare pou m asiste antèman tonton m nan. Li te santi trè mal pou yon ti tan. Fraz popilè Benjamin Franklin la popilè: "Sèlman de bagay nan mond sa a ki sèten pou nou: lanmò ak taks." Mwen te deja pèdi anpil moun enpòtan nan lavi mwen; enkli papa m. Mwen toujou sonje mwen te vizite l nan lopital la. Li te nan gwo doulè e mwen pa t 'kapab sipòte wè l' nan soufrans sa yo. Se te dènye fwa mwen te wè l vivan. Mwen toujou tris jodi a ke mwen pa gen yon papa ankò ke mwen ka rele epi pase tan avèk yo nan Jou Papa a. Menm si sa, mwen di Bondye mèsi pou favè nou resevwa nan men li atravè lanmò. Soti nan li bonte ak mizèrikòd Bondye vin aksesib a tout moun ak tout bèt vivan. Lè Adan ak Èv te peche, Bondye te anpeche yo manje pyebwa ki bay lavi a. Li te vle li mouri, men poukisa? Repons lan se: Si yo te kontinye manje nan pyebwa ki bay lavi a menm si yo te peche, yo t ap viv pou tout tan nan peche ak maladi. Si, tankou papa m, yo te gen siwoz nan fwa a, yo ta viv pou tout tan nan doulè ak maladi. Si yo te gen kansè yo ta soufri de li pou tout tan san espwa paske kansè pa ta touye yo. Bondye te ban nou lanmò pa gras pou nou ka yon jou chape anba soufrans sou tè a. Lanmò pa t yon pinisyon pou peche, men se yon kado ki mennen nan lavi reyèl.

“Men, Bondye tèlman gen mizèrikòd e li tèlman renmen nou, li ban nou ki te mouri akòz peche nou yo yon nouvo lavi ansanm ak Kris la lè li te fè l leve soti vivan nan lanmò. Li te sèlman grasa Bondye ke ou te sove! Paske li fè nou leve soti vivan nan lanmò ansanm ak Kris la, e kounye a nou fè pati wayòm li an ki nan syèl la ansanm ak Jezi."(Efezyen yo. 2,4-6 NLB).

Jezi te vini sou tè a kòm yon moun pou libere moun anba prizon lanmò. Pandan li te antre nan kavo a, li te mete ansanm ak tout moun ki te janm viv e ki te mouri epi ki ta janm mouri. Sepandan, se te plan li ke li ta leve soti nan kavo a ak tout moun. Pòl dekri li jan sa a: "Si kounye a ou te leve soti vivan ansanm ak Kris la, chèche sa ki anwo a, kote Kris la ye, chita adwat Bondye" (Kolosyen). 3,1).

Antidot pou peche

Yo di nou lè nou peche, soufrans monn nan vin pi mal. Bondye diminye lavi moun yo, li di nan Jenèz: «Lè sa a, Seyè a di: Lespri mwen pa ta dwe dirije sou moun pou tout tan, paske moun yo se chè tou. Mwen vle ba li yon sanven ane kòm yon lavi "(1. mose 6,3). Nan Sòm yo, yo rapòte ki jan Moyiz te plenyen plizyè ane annapre konsènan kondisyon lèzòm te genyen: “Ou kòlè anpil sou lavi nou. Petèt nou viv swasanndizan, petèt menm katreven - men menm pi bon ane yo se yon efò ak yon chay! Ala vit tout bagay fini epi nou pa la ankò » (Sòm 90,9: 120f; GN). Peche a ogmante e lavi lòm te diminye soti nan ane, jan sa ekri nan Jenèz la, nan yon laj pi ba. Peche se tankou kansè. Sèl fason efikas pou fè fas ak li se detwi li. Lanmò se konsekans peche. Se poutèt sa Jezi te pran peche nou yo sou tèt li nan lanmò, li te detwi peche nou yo sou kwa sa a. Atravè lanmò li nou fè eksperyans antidot nan peche, lanmou li kòm favè lavi a. Pike lanmò a pa la ankò paske Jezi te mouri epi leve soti vivan nan lanmò.

Akoz lanmò ak rezirèksyon Kris la, nou espere rezirèksyon disip li yo avèk konfyans. "Paske, menm jan yo tout mouri nan Adan, konsa nan Kris la yo tout pral vin vivan" (1. Korentyen 15,22). Viv sa a gen bèl efè: «Epi Bondye ap siye tout dlo nan je w, p ap gen lanmò ankò, ni p ap gen lapenn, ni rèl, ni doulè; paske premye a pase" (Revelasyon 21,4). Apre rezirèksyon an, pap gen lanmò ankò! Poutèt espwa sa a Pòl te ekri Tesalonisyen yo pou yo pa gen lapenn tankou moun ki pa gen espwa: “Men, nou pa vle, frè m’ yo, kite nou nan fènwa sou moun ki dòmi yo, pou nou ka rete. pa tris tankou lòt moun ki pa gen espwa. Paske, si nou kwè ke Jezi te mouri ak leve soti vivan ankò, Bondye ap mennen tou moun ki te tonbe nan dòmi avèk li grasa Jezi. Paske, men sa nou di nou ak yon pawòl Senyè a: Nou menm ki vivan epi ki rete jouk lè Seyè a va vini, nou p'ap vin anvan moun ki te dòmi."1. Tes 4,13-15).

Lage nan doulè

Pandan ke nou kriye pèt la nan manm fanmi renmen anpil ak zanmi paske nou manke yo, nou gen espwa ke nou pral wè yo ankò nan syèl la. Se tankou di orevwa nan yon zanmi ki ale aletranje pou yon tan long. Lanmò se pa fen an. Li se favè Bondye ki libere nou soti nan doulè. Lè Jezi retounen, pa gen ni lanmò, ni doulè, ni tristès. Nou ka di Bondye mèsi pou favè lanmò lè yon moun ou renmen mouri. Men, ki sa ki sou moun ki gen soufri pou yon tan trè lontan anvan yo te raple nan kay la p'ap janm fini an? Poukisa yo pa yo te pèmèt yo fè eksperyans gen pitye a nan lanmò? Èske Bondye kite l? Natirèlman pa! Li p'ap janm kite oswa bay moute. Soufrans se yon favè Bondye tou. Jezi, ki se Bondye, soufri doulè a ​​pou yo te moun pou trant ane - ak tout limit li yo ak tout tribilasyon. Soufrans ki pi mal la li te soufri te lanmò li sou kwa a.

Pataje nan lavi Jezi

Anpil kretyen pa konnen soufrans se yon benediksyon. Doulè ak soufrans se favè, paske grasa yo nou patisipe nan lavi douloure Jezi a: «Koulye a, mwen kontan nan soufrans mwen soufri pou nou yo, epi nan kò mwen an, mwen remèt kò li sa ki manke nan soufrans Kris la. sa se legliz la »(Kolosyen 1,24).

Pyè te konprann wòl soufrans jwe nan lavi kretyen yo: “Kounye a, Kris la te soufri nan kò a, arm nou ak menm lespri a; paske nenpòt moun ki soufri nan kò a, li sispann peche.1. Pyè 4,1). Konsiderasyon Pòl sou soufrans te sanble ak pwennvi Pyè. Pòl wè soufrans pou sa li ye: yon favè pou rejwi. «Lwanj pou Bondye, Papa Jezikri, Seyè nou an, Papa mizèrikòd ak Bondye tout konsolasyon, ki konsole nou nan tout tribilasyon nou yo, pou nou kapab konsole tou moun ki nan tout tribilasyon yo ak konsolasyon nou menm nou te konsole a. yo soti nan Bondye. Paske, menm jan soufrans Kris yo vin sou nou an kantite, se konsa Kris la ban nou anpil konsolasyon tou. Men, si nou gen tribilasyon, se pou konsolasyon ak delivre. Si nou gen konsolasyon, se pou konsolasyon nou an, ki montre li efikas lè nou andire avèk pasyans menm soufrans nou menm tou nou soufri "(2. Korentyen 1,3-6).

Li enpòtan pou w wè tout soufrans jan Pyè dekri li. Li raple nou ke nou patisipe nan soufrans Jezi lè nou fè eksperyans doulè ak soufrans san jistifikasyon «Paske se favè sa a lè yon moun andire mal epi li soufri enjistis devan Bondye poutèt konsyans. Pou ki kalite renome sa ye lè yo bat ou pou move zèv ak andire pasyans? Men, si ou soufri ak andire pou bon aksyon, sa se favè Bondye. Paske se sa nou rele pou nou fè, paske Kris la te soufri pou nou tou, e nou te kite yon egzanp pou nou swiv tras li.1. Pyè 2,19-21).

Nan doulè, soufrans ak lanmò nou kontan nan favè Bondye a. Menm jan ak Jòb, lè nou wè lòm, nou fè eksperyans maladi ak soufrans enjisifikableman, Bondye pa abandone nou, men li kanpe bò kote nou epi rejwi nan nou.

Si, nan soufrans ou, ou mande Bondye pou retire li nan men ou, lè sa a Bondye vle ou gen sèten nan konsolasyon li: "Kite favè mwen an sifi pou ou" (2. Korentyen 12,9). Se pou w vin yon konsolasyon pou lòt moun grasa konfò yo te fè eksperyans pou tèt yo.    

pa Takalani Musekwa