Eksperyans reyèl libète

Xn eksperyans reyèl libèteNan okenn moman nan listwa, monn oksidantal la te jwi yon nivo estanda wo lavi ke anpil moun jodi a pran pou akòde. Nou ap viv nan yon tan lè teknoloji se konsa avanse ke nou ka rete an kontak ak moun yo renmen atravè mond lan, lè l sèvi avèk smartphones. Nou ka toujou gen kontak dirèk ak manm fanmi oswa zanmi via telefòn, imèl, WhatsApp, Facebook, oswa menm apèl videyo.

Imajine ki jan ou ta santi w si tout bagay sa yo te reyalize teknikman ou te rete poukont ou nan yon ti selil ki pa gen okenn kontak ak mond andeyò a? Sa a se ka a ak prizonye ki fèmen akle nan selil prizon yo. Nan Etazini yo, gen sa yo rele prizon Supermax, ki fèt espesyalman pou kriminèl yo ki pi danjere, ki moun ki yo te arete nan selil sèl. Yo pase èdtan 23 nan selil la epi pase yon èdtan deyò. Menm deyò, prizonye sa yo deplase nan yon gwo kaj pou respire lè fre. Ki sa ou ta di si ou te aprann ke limanite se nan yon prizon konsa epi pa gen okenn fason pou sòti?

Prizon sa a pa nan kò fizik la men nan lespri a. Lespri nou yo te fèmen e yo te refize aksè a konesans ak relasyon ak vrè Kreyatè Bondye a. Malgre tout sistèm kwayans nou yo, koutim, tradisyon ak konesans pwofàn, nou rete nan prizon. Petèt teknoloji a mete nou menm pi fon nan enkaserasyon klè. Nou pa gen okenn fason pou nou libere tèt nou. Detansyon sa a kite nou soufri gwo solitid mantal ak estrès malgre patisipasyon nou nan sosyete a. Nou ka sèlman chape soti nan prizon nou an lè yon moun louvri kadna yo mantal ak libere kaptivite nou yo soti nan peche. Gen yon sèl moun ki kenbe kle sa yo chato ki bloke wout la nan libète - Jezi Kris la.

Se sèlman kontak ak Jezikri ki ka pave wout la pou nou fè eksperyans ak reyalize objektif nou nan lavi. Nan Levanjil Lik la nou li sou epòk Jezi te antre nan yon sinagòg e li te anonse ke yon ansyen pwofesi sou yon Mesi k ap vini t ap akonpli pa li (Izayi 6).1,1-2). Jezi te pwoklame tèt li kòm moun ki te voye pou geri moun ki kase yo, ki te libere prizonye yo, ki te ouvri je avèg espirityèl yo, epi ki te delivre moun ki t ap maltrete yo anba men moun k ap peze yo: “Lespri Senyè a sou mwen, paske li te chwazi m e li te voye l vin jwenn mwen. preche levanjil bay pòv yo, preche prizonye yo pou yo ka lib, pou avèg yo pou yo wè, pou yo lage moun ki kase yo nan libète yo, pou yo anonse ane favè Bondye a » (Lik). 4,18-19). Jezi di tèt li: "Li se chemen an, verite a ak lavi a" (Jan 14,6).

Vrè libète pa vini nan richès, pouvwa, estati ak t'ap nonmen non. Liberasyon vini lè lespri nou louvri pou objektif vre egzistans nou an. Lè verite sa a revele epi reyalize nan pwofondè nanm nou, nou goute vre libète. "Lè sa a, Jezi di jwif ki te kwè nan li yo: Si nou respekte pawòl mwen an, nou pral vrèman disip mwen, n'a konnen verite a, e laverite a pral libere nou." 8,31-32).

Ki sa nou libere lè nou goute vre libète? Nou libere anba konsekans peche. Peche mennen nan lanmò etènèl. Ak peche, nou menm tou nou pote chay kilpabilite a. Limanite ap chèche plizyè fason pou libere anba kilpabilite peche ki kreye vid nan kè nou. Kèlkeswa jan ou rich ak privilejye, vid nan kè ou rete. Prezans legliz chak semèn, pelerinaj, travay charite, ak sèvis kominotè ak sipò ka bay soulajman tanporè, men anile a rete. Se san Kris la koule sou kwa a, lanmò ak rezirèksyon Jezi ki libere nou anba salè peche a. "Nan li (Jezi) nou jwenn redanmsyon grasa san li a, padon pou peche yo, dapre richès gras li a, li ban nou an abondans nan tout sajès ak pridans" (Efezyen yo). 1,7-8).

Sa a se favè Bondye ke ou resevwa lè ou aksepte Jezikri kòm Seyè pèsonèl ou, Sovè ak Sovè. Tout peche ou yo padonnen. Chay la ak vid la ke ou te pote ale disparèt epi ou kòmanse yon transfòme, chanje lavi ak yon dirèk ak kontak sere avèk Kreyatè ou ak Bondye. Jezi louvri pòt prizon espirityèl ou a. Pòt libète lavi ou louvri. Ou libere de dezi egoyis ou ki pote ou mizè ak soufrans. Anpil nan yo se esklav emosyonèl nan dezi egoyis. Lè ou resevwa Jezikri, gen yon transfòmasyon nan kè ou ki se priyorite ou pou fè Bondye plezi.

«Se konsa, pa kite peche domine nan kò mòtèl ou a, epi pa obeyi dezi li yo. Epitou, pa lage manm nou bay peche kòm zam enjistis, men lage tèt nou bay Bondye kòm moun ki te mouri e ki vivan kounye a, ak manm nou bay Bondye kòm zam ki jis. Paske, peche p'ap domine sou nou, paske nou pa anba lalwa, men anba favè Bondye a" (Women 6,12-14).

Nou kòmanse konprann ki sa yon lavi ranpli se lè Bondye vin sant nou yo ak mande nanm nou yo gen Jezi kòm yon zanmi ak konpayon konstan. Nou resevwa bon konprann ak klè ki ale pi lwen pase panse moun. Nou kòmanse gade bagay sa yo soti nan yon pèspektiv diven ki pwofondeman pwofon. Yon fòm kòmanse nan ki nou yo pa gen okenn ankò esklav nan dezi, Evaris, jalouzi, rayi, malpwòpte ak dejwe ki pote soufrans endeksabl. Genyen tou yon lage nan fado, laperèz, enkyetid, ensekirite ak desepsyon.
Se pou Jezi lage pòt prizon ou jodi a. Li peye pri pou sali ou ak san li. Vini epi jwi yon lavi renouvle nan Jezi. Aksepte li kòm Seyè ou, Sovè ak Sovè ak eksperyans vre libète.

pa Devaraj Ramoo