Fen a se kòmansman an nouvo

KM nan fen a se kòmansman an nouvoSi pa t gen avni, Pòl ekri, li ta yon moun fou pou nou kwè nan Kris la (1. Korentyen 15,19). Pwofesi se yon pati esansyèl e trè ankourajan nan lafwa kretyen an. Pwofesi Bib la anonse yon bagay ki gen espwa ekstraòdinè. Nou ka tire anpil fòs ak kouraj nan men li si nou konsantre sou mesaj debaz li yo, pa sou detay ki ka diskite sou.

Objektif pwofesi a

Pwofesi se pa yon fen nan tèt li - li atikile yon verite ki pi wo. Sa vle di ke Bondye rekonsilye limanite ak tèt li, Bondye; ke li padonnen nou peche yo; ke li fè nou ankò zanmi Bondye. Reyalite sa a pwoklame pwofesi. Pwofesi egziste pa sèlman predi evènman men refere a Bondye. Li di nou ki Bondye, ki sa li ye, kisa li fè ak sa li espere nan nou. Pwofesi apèl sou nonm pou reyalize rekonsilyasyon avèk Bondye atravè lafwa nan Jezikri.

Anpil pwofesi espesifik yo te akonpli nan tan Ansyen Testaman, e nou espere plis yo rive vre. Men, konsantre nan tout pwofesi se yon bagay konplètman diferan: Salvation - padon peche yo ak lavi etènèl ki vini nan Jezikri. Pwofesi montre nou ke Bondye se chèf listwa (Danyèl 4,14); li ranfòse lafwa nou nan Kris la (Jan 14,29) epi li ban nou espwa pou lavni (2. Tesalonik 4,13-18).

Youn nan bagay Moyiz ak pwofèt yo te ekri konsènan Kris la se ke li t ap touye l e li t ap resisite4,27 u. 46). Yo te predi tou evènman apre rezirèksyon Jezi a, tankou predikasyon levanjil la (v. 47).

Pwofesi montre nou jwenn delivrans nan Kris la. Si nou pa konprann sa, tout pwofesi pa itil nou. Se sèlman atravè Kris la nou ka antre nan wayòm ki pap janm fini (Danyèl 7,13-14 ak 27).

Bib la pwoklame Dezyèm Vini Kris la ak Jijman Dènye a, li pwoklame pinisyon etènèl ak rekonpans. Nan fè sa, li montre moun ki redanmsyon nesesè e, an menm tan, ke redanmsyon se sèten pou vini. Pwofesi di nou ke Bondye ap rann nou responsab (Jid 14-15), ke li vle nou rachte (2 Pt.3,9) e ke li te deja rachte nou (1. John 2,1-2). Li asire nou ke tout sa ki mal yo pral konkeri, ke tout enjistis ak soufrans pral fini (1. Korentyen 15,25; Revelasyon 21,4).

Pwofesi fòtifye kwayan an: li di l ke efò li yo pa anven. Nou pral sove anba pèsekisyon, nou pral jistifye ak rekonpans. Pwofesi fè nou sonje lanmou ak fidelite Bondye epi li ede nou rete fidèl anvè li (2. Pyè 3,10-15; 1. John 3,2-3). Lè pwofesi fè nou sonje tout trezò materyèl yo ka gate, li ankouraje nou pou nou pran swen bagay Bondye toujou envizib yo ak relasyon etènèl nou avèk li.

Zakari fè referans ak pwofesi kòm yon apèl pou repantans (Zakari 1,3-4). Bondye avèti sou pinisyon, men li espere repantans. Jan sa montre nan istwa Jonas la, Bondye pare pou l retire anons li yo lè moun yo tounen vin jwenn li. Objektif pwofesi a se pou nou konvèti nan Bondye ki gen yon bèl avni pou nou; pa satisfè pikotman nou, dekouvri "sekrè".

Egzijans de baz: Atansyon

Ki jan nou ka konprann pwofesi biblik yo? Se sèlman avèk anpil prekosyon. Byen siyifikasyon pwofesi "fanatik" te diskredite levanjil la avèk fo prediksyon ak dogmatism egare. Poutèt abi pwofesi sa yo, gen kèk moun ki pase rizib nan Bib la, yo menm tou yo pase mizè sou Kris la menm. Paske preskripsyon move ka febli kwayans, nou dwe fè atansyon.

Nou pa ta dwe bezwen prediksyon sansasyonalis seryezman fè efò pou kwasans espirityèl ak yon fason kretyen nan lavi yo. Konnen fwa ak lòt detay (menm si yo vire soti yo dwe kòrèk) pa gen okenn garanti nan delivre yo. Pou nou, konsantre a ta dwe sou Kris la, pa sou avantaj yo ak dezavantaj, si wi ou non sa a oswa ki pouvwa lemonn petèt yo dwe entèprete kòm "bèt la".

Pwofesi vle di ke nou mete anfaz twò piti sou levanjil la. Man dwe repanti epi kwè nan Kris la, si retou Kris la se iminan oswa ou pa, si pral gen yon milenè oswa ou pa, si Amerik la adrese nan pwofesi Bib la oswa ou pa.

Poukisa pwofesi tèlman difisil pou entèprete? Petèt rezon ki pi enpòtan an se ke li souvan pale nan alegori yo. Lektè orijinal yo ka konnen sa ki te vle di pa senbòl yo; depi nou ap viv nan yon kilti diferan ak tan, entèpretasyon an se pi plis pwoblèm pou nou.

Yon egzanp langaj senbolik: 18èm sòm lan. Nan fòm powetik li dekri kijan Bondye sove David anba lènmi l yo (vèsè 1). Pou sa David itilize divès senbòl: chape soti nan domèn mò (4-6), tranbleman tè (8), siy nan syèl la (10-14), menm yon sekou nan detrès nan lanmè (16-17). Bagay sa yo pa t 'rive aktyèlman, men yo itilize senbolikman ak powetikman nan yon sans figire yo nan lòd yo visualized sèten reyalite, yo nan lòd yo fè yo "vizib". Se konsa, pwofesi.

Ezayi 40,3: 4 pale de lefèt ke mòn yo desann, wout yo fè menm - sa a pa vle di literalman. Lik 3,4-6 endike ke pwofesi sa a te akonpli grasa Jan Batis. Se pa t sou mòn ak wout ditou.

Joel 3,1-2 predi ke Lespri Bondye a pral vide "sou tout moun"; Dapre Pyè, sa te deja akonpli ak kèk douzèn moun nan jou Pannkòt la ( Travay Apot yo 2,16-17). Rèv ak vizyon Joel te pwofetize yo detaye nan deskripsyon fizik yo. Men, Pyè pa mande pou akonpli egzak siy ekstèn yo nan kontablite - e nou pa ta dwe fè. Lè n ap fè fas ak imaj, nou pa atann pou tout detay nan pwofesi a parèt mo.

Reyalite sa yo enfliyanse fason moun yo entèprete pwofesi biblik yo. Yon lektè ka prefere yon entèpretasyon literal, lòt la yon figire, e li ka enposib pou pwouve ki kòrèk. Sa fòse nou konsantre sou foto an jeneral, pa detay yo. Nou gade nan vè lèt, pa nan yon loup.

Pa gen okenn konsansis kretyen nan plizyè domèn enpòtan nan pwofesi yo. Se konsa, z. Egzanp sou chache fidèl la, gwo pwoblèm, Millennium, entèmedyè leta ak lanfè opinyon byen diferan. Opinyon endividyèl la se pa tèlman enpòtan isit la. Malgre ke yo se yon pati enpòtan nan plan an diven ak pou Bondye, li se pa esansyèl ke nou jwenn tout repons yo dwa isit la - sitou pa si yo plante dezakò ant nou menm ak rebèl. Atitid nou an pi enpòtan pase dogmatism nan pwen endividyèl yo.

Petèt nou ka konpare pwofesi a yon vwayaj. Nou pa bezwen konnen egzakteman ki kote objektif nou se, ki jan ak nan ki vitès nou rive la. Sa nou bezwen pi wo a se mete konfyans nou nan "gid vwayaj" nou an, Jezi Kris la. Li se sèl moun ki konnen wout la, epi san li nou pèdi wout la. Se pou nou bwa l '- li pran swen nan detay yo. Avèk sa yo prezantasyon ak rezèvasyon nan tèt ou, kounye a nou vle konsidere kèk doktrin kretyen debaz ki fè fas ak lavni an.

Retounen nan Kris la

Gwo evènman kle ki pral detèmine ansèyman nou sou lavni an se dezyèm vini Kris la. Gen yon akò prèske konplè ke li pral retounen. Jezi te anonse disip li yo li t ap "vini ankò" (Jan 14,3). An menm tan, li avèti disip yo pou yo pa pèdi tan yo ap kalkile dat yo4,36). Li kritike moun ki kwè tan an pre5,1-13), men tou moun ki kwè nan yon reta long (Matye 24,45-51). Moral: fòk nou toujou prepare pou sa, fòk nou toujou pare, se responsablite nou.

Zanj yo te anonse disip yo: Menm jan Jezi te ale nan syèl la, li pral tounen ankò (Travay Apot yo. 1,11). Li pral "revele tèt li ... soti nan syèl la ak zanj ki gen pouvwa li nan flanm dife" (2. Tesalonik 1,7-8yèm). Pòl rele li "aparisyon glwa gwo Bondye a ak Sovè nou an, Jezikri" (Tit). 2,13). Pyè pale tou de lefèt ke "Jezi Kris la revele" (1. Pyè 1,7; gade tou vèsè 13), menm jan an tou Jan (1. John 2,28). Menm jan an tou nan Lèt Ebre yo: Jezi pral parèt "pou yon dezyèm fwa" bay "moun k ap tann li pou delivrans" (9,28). Gen pale de yon "kòmand" ki byen fò, "vwa arkanj la", "twonpèt Bondye a" (2. Tesalonik 4,16). Dezyèm vini an pral vin klè, yo pral vizib ak tande, yo pral ékivok.

Li pral akonpaye pa de lòt evènman: rezirèksyon an ak jijman an. Pòl te ekri ke mò yo nan Kris la pral leve soti vivan lè Senyè a vini, e ke an menm tan kwayan ki vivan yo pral leve nan lè a al kontre Senyè a ki desann.2. Tesalonik 4,16-17). "Paske twonpèt la pral sonnen," ekri Pòl, "epi moun ki mouri yo pral leve vivan enkoruptibl, epi nou pral chanje" (1. Korentyen 15,52). Nou sibi yon transfòmasyon - nou vin "glwa", vanyan sòlda, enkoruptibl, imòtèl ak espirityèl (vv. 42-44).

Matye 24,31 sanble dekri sa a nan yon pèspektiv diferan: "Epi li [Kris] pral voye zanj li yo ak twonpèt klere, epi yo pral rasanble moun Bondye chwazi yo nan kat van yo, soti nan yon bout nan syèl la nan lòt la." Nan parabòl move zèb la, Jezi di nan fen epòk la li pral “voye zanj li yo, e y ap ranmase nan wayòm li an tout sa ki lakòz apostazi, ak tout moun ki fè sa ki mal epi ki pral jete yo nan gwo founo dife a”. (Matye 13,40-42).

"Paske Pitit Gason Lòm nan ap vini nan laglwa Papa l ak zanj li yo, epi lè sa a l ap rekonpanse tout moun dapre sa li fè" (Matye 1).6,27). Nan parabòl sèvitè fidèl la, dezyèm vini Senyè a (Matye 24,45-51) ak nan parabòl talan yo te konfye yo (Matye 25,14-30) tou tribinal la.

Lè Senyè a vini, Pòl ekri, li pral “pote nan limyè” “sa ki kache nan fènwa epi li pral fè aspirasyon kè yo manifeste. Lè sa a, Bondye va fè tout moun fè lwanj yo."1. Korentyen 4,5). Natirèlman, Bondye deja konnen tout moun, e konsa jijman an te fèt lontan anvan dezyèm vini Kris la. Men, Lè sa a, li pral "fè piblik" la pou premye fwa ak anonse tout moun. Ke nou resevwa yon nouvo lavi e ke nou jwenn rekonpans se yon ankourajman fòmidab. Nan fen “chapit rezirèksyon an” Pòl di: “Men, mèsi pou Bondye, ki ban nou viktwa pa mwayen Jezi Kris, Seyè nou an! Se poutèt sa, frè m yo, se pou nou fèm, enpèrtab e toujou ogmante nan travay Seyè a, paske nou konnen travay nou pa anven nan Seyè a.1. Korentyen 15,57-58).

Dènye jou yo

Pou pwovoke enterè, pwofesè pwofesi renmen mande, "Èske n ap viv nan dènye jou yo?" Repons ki kòrèk la se "wi" - e li kòrèk pou 2000 ane. Pyè site yon pwofesi konsènan dènye jou yo epi li aplike l nan epòk pa l (Tra 2,16-17), menm jan an tou otè lèt pou Ebre yo (Ebre 1,2). Dènye jou yo te pase pi lontan pase kèk moun panse. Lagè ak difikilte te anvayi limanite pou milenè. Èske li pral vin pi mal? Pwobableman. Bagay yo ta ka vin pi bon apre sa, epi apre sa vin pi mal ankò. Oswa li vin pi bon pou kèk moun ak vin pi mal pou lòt moun an menm tan. Pandan tout listwa, "endèks mizè" la te deplase monte ak desann, e konsa li pral pwobableman kontinye.

Tan e ankò, sepandan, pou kèk kretyen li te kapab evidamman "pa tounen move ase". Yo prèske swaf gwo tribilasyon an ki dekri kòm tan ki pi terib nan bezwen ki pral janm genyen nan mond lan4,21). Yo kaptive pa antikristyanism, "bèt la", "nonm peche a" ak lòt lènmi Bondye. Nan chak evènman terib yo regilyèman wè yon siy ke Kris la pral retounen.

Se vre Jezi te predi yon tan terib tribilasyon (oswa: gwo tribilasyon) (Matye 2).4,21), men pifò nan sa li te predi yo te deja akonpli lè syèj Jerizalèm nan ane 70 la. Jezi avèti disip li yo sou bagay yo ta dwe toujou fè eksperyans pou tèt yo; z. B. ke li ta nesesè pou moun Jide yo kouri al nan mòn yo (v. 16).

Jezi te predi tan nan bezwen konstan jiskaske li retounen. Li te di: "Nan monn nan ou gen detrès," li te di (Jan 16,33, tradiksyon kantite). Anpil nan disip li yo te sakrifye lavi yo pou lafwa yo nan Jezi. Eprèv yo fè pati lavi kretyen an; Bondye pa pwoteje nou kont tout pwoblèm nou yo4,22; 2. Timote 3,12; 1. Pyè 4,12). Menm lè sa a, nan tan apostolik yo, antikristyanism yo te nan travay (1. John 2,18 u 22; 2. Jan 7).

Èske yon gwo tribilasyon prevwa pou lavni an? Anpil kretyen kwè sa, e petèt yo gen rezon. Men plizyè milyon kretyen atravè mond lan deja pèsekite. Anpil moun mouri. Pou chak nan yo, detrès la pa ka jwenn nenpòt ki pi mal pase sa li deja ye. Pou de milenèr fwa terib te vini sou kretyen yo ankò e ankò. Petèt menm gwo tribilasyon an dire pi lontan pase anpil moun panse.

Devwa kretyen nou yo rete menm jan, si tribilasyon an tou pre oswa lwen, oswa si li deja kòmanse. Espekilasyon sou lavni an pa ede nou vin pi tankou Kris la, e lè yo itilize kòm yon levye pou fòse moun repanti, li viktim abize. Ki moun ki spéculations sou detrès la, sèvi ak tan li seryezman.

Milenè a

Revelasyon 20 pale de yon rèy milenèr nan Kris la ak pèp Bondye a. Kèk kretyen konprann sa a literalman kòm yon Peyi Wa ki dire yon mil ane epi li se etabli pa Kris la sou retou li. Lòt kretyen wè "mil ane yo" senbolik, kòm yon senbòl pou Peyi Wa ki nan Kris la nan legliz la, anvan retounen li.

Nimewo a mil ka itilize senbolik nan Bib la 7,9; Sòm 50,10), epi pa gen okenn prèv ki montre li dwe pran literalman nan Revelasyon. Revelasyon an ekri nan yon stil ki ekstraòdinè rich nan imaj. Okenn lòt liv nan Bib la pa pale de yon wayòm tanporè ki pral etabli nan dezyèm vini Kris la. Vèsè tankou Danyèl 2,44 okontrè, menm sijere ke anpi a pral p'ap janm fini an san okenn kriz 1000 ane pita.

Si gen yon wayòm milenè apre Kris la retounen, mechan yo pral leve soti vivan epi yo pral jije mil ane apre moun ki jis yo (Revelasyon 20,5: 2). Sepandan, parabòl Jezi yo pa sijere yon espas konsa nan tan (Matye 5,31-46; Jan 5,28-29). Milenè a pa fè pati levanjil Kris la. Pòl ekri ke moun ki jis yo ak mechan yo pral resisite nan menm jou a (2. Tesalonik 1,6-10).

Plis plis kesyon endividyèl sou sijè sa a te kapab diskite, men sa pa nesesè isit la. Pou chak nan opinyon yo te site yo ka jwenn nan ekri nan Liv yo. Ki sa ki moun ki ka kwè tou nan tèm de Milenè, yon bagay se sèten: Nan kèk pwen, mansyone nan peryòd Revelasyon 20 vini nan yon fen, epi ou swiv yon lòt sièl ak yon lòt latè, p'ap janm fini an, bèl pouvwa, pi gwo, pi bon ak pi long pase milenè a. Se poutèt sa, lè nou panse a mond lan bèl bagay nan demen, nou ka prefere konsantre sou etènèl la, Peyi Wa pafè, pa yon faz tanporè. Nou gen yon letènite pou gade pou pi devan!

Yon letènite nan kè kontan

Ki jan sa pral ye - letènite? Nou konnen sèlman an pati (1. Korentyen 13,9; 1. John 3,2) paske tout mo ak panse nou yo baze sou monn jodi a. Jezi te montre rekonpans etènèl nou an nan plizyè fason: Li pral tankou jwenn trezò oswa gen anpil byen, oswa kòmande dirije yon wayòm oswa asiste yon resepsyon maryaj. Sa yo se sèlman deskripsyon apwoksimatif kòm pa gen anyen tankou li. Letènite nou ak Bondye pral pi bèl pase pawòl yo ta ka di.

Men sa David di: “Devan ou, gen abondans ak benediksyon sou bò dwat ou pou tout tan” (Sòm 1).6,11). Pi bon pati letènite a pral viv ak Bondye; yo dwe tankou li; pou wè li pou sa li vrèman ye; konnen epi rekonèt li pi byen (1. John 3,2). Sa a se objektif final nou ak sans Bondye vle pou nou, epi li pral satisfè nou epi ba nou lajwa etènèl.

E nan XNUMS ane, ak dè dizèn de milyon devan nou, nou pral gade tounen sou lavi nou jodi a ak souri nan enkyetid yo nou te gen, ak sezi nan ki jan byen vit Bondye te fè travay li lè nou te mòtèl. Li te sèlman kòmansman an ak pa pral gen fen.

pa Michael Morrison


pdfFen a se kòmansman an nouvo