Kris vivan nan ou!

KOUMAN Kris la nan ouRezirèksyon Jezikri se restorasyon lavi. Ki jan lavi retabli Jezi a afekte lavi w chak jou? Nan lèt Kolosyen yo, Pòl revele yon mistè ki ka ba w yon nouvo lavi: “Ou te aprann sa depi nan kòmansman monn nan, wi, sa ki te kache pou ou pou tout limanite: yon mistè ki te devwale kounye a. pou tout kretyen. Li se sou yon mirak enkonpreyansib ke Bondye gen nan magazen pou tout moun sou tè a. Ou menm ki fè pati Bondye yo gen dwa konprann mistè sa a. Li di: Kris la ap viv nan ou! Se konsa, nou gen yon esperans fèm ke Bondye ap ba nou yon pati nan glwa li." (Kolosyen 1,26-27 HFA).

Modèl la

Ki jan Jezi te fè eksperyans relasyon l ak Papa l pandan l t ap viv sou tè a? "Paske se nan li, nan li ak nan li tout bagay soti" (Women 11,36)! Sa a se egzakteman relasyon ki genyen ant Pitit la kòm Bondye-Lòm ak Papa l kòm Bondye. Soti nan papa a, atravè papa a, rive nan papa a! «Se poutèt sa Kris la te di Bondye lè li te vin sou latè: Ou pa t vle sakrifis oswa lòt kado. Men, ou ban mwen yon kò; li sipoze viktim nan. Ou pa renmen bèt pou boule nèt ak bèt pou peche. Se poutèt sa mwen te di: Mwen vin fè volonte w, Bondye mwen. Men sa li di sou mwen nan Liv ki Sentespri a (Ebre 10,5-7 HFA). Jezi te fè lavi li disponib pou Bondye san kondisyon pou tout sa ki ekri sou li nan Ansyen Testaman an te kapab pafè atravè li kòm yon moun. Ki sa ki te ede Jezi ofri lavi l kòm yon sakrifis vivan? Èske li ta ka fè sa sou pwòp inisyativ li? Jezi di: “Èske nou pa kwè mwen nan Papa a e Papa a nan mwen? Pawòl m'ap di nou yo, mwen pa pale poukont mwen. Men, Papa a ki rete nan mwen fè sa l' fè.'' (Jan 14,10). Inite nan Papa a ak Papa a nan li te pèmèt Jezi ofri lavi l kòm yon sakrifis vivan.

Lide ideyal la

Jou ou te aksepte Jezi kòm Redanmtè, Sovè ak Sovè ou, Jezi te pran fòm nan ou. Ou menm ak tout moun sou tè sa a ka gen lavi etènèl atravè Jezi. Pou ki sa Jezi te mouri pou tout moun? "Se poutèt sa Jezi te mouri pou tout moun pou moun ki rete la yo pa viv pou tèt yo ankò, men pou moun ki te mouri pou yo e ki te leve soti vivan nan lanmò."2. Korentyen 5,15).

Osi lontan ke Jezi rete ou atravè Sentespri a, ou gen yon sèl vokasyon, yon bi, ak yon bi: bay lavi ou ak tout pèsonalite ou san restriksyon ak san kondisyon pou Jezi. Jezi te kòmanse eritaj li a.

Poukisa ou ta dwe kite tèt ou konplètman absòbe pa Jezi? «Kounye a, frè m' yo, mwen mande nou grasa mizèrikòd Bondye a pou nou ofri kò nou an kòm yon sakrifis ki vivan, ki sen e ki fè Bondye plezi. Se pou sa a se adorasyon rezonab ou a" (Women 12,1).

Rann tèt ou nèt bay Bondye se repons ou bay mizèrikòd Bondye. Yon sakrifis konsa vle di yon chanjman nan fòm nan tout antye. "Pa egalize tèt nou ak monn sa a, men chanje tèt nou lè nou renouvle lespri nou, pou nou ka egzamine sa ki volonte Bondye, sètadi sa ki bon, ki fè plezi ak ki pafè" (Women 1).2,2). Jak di nan lèt li a: "Paske, menm jan kò a san espri mouri, konsa tou lafwa san zèv yo mouri." 2,26). Lespri isit la vle di yon bagay tankou souf. Yon kò san souf mouri, yon kò vivan respire epi yon lafwa vivan respire. Ki sa ki bon travay? Jezi di: “Sa a se travay Bondye a, pou nou kwè nan moun li voye a.” (Jan 6,29). Bon zèv yo se zèv ki gen orijin yo nan lafwa Kris la ki abite nan ou epi ki eksprime atravè lavi ou. Pòl te di: “Mwen vivan, men kounye a se pa mwen menm, men Kris la ap viv nan mwen.” (Galat 2,20). Menm jan Jezi te viv ann inyon ak Bondye Papa a lè li te sou tè a, se konsa tou ou ta dwe viv nan relasyon sere ak Jezi!

Pwoblèm lan

Ideyal la pa toujou aplike nan m 'nan tout zòn nan lavi mwen. Se pa tout travay mwen ki gen orijin nan konfyans nan Bondye nan nannan Jezi. Rezon ki fè la ak kòz nou jwenn nan istwa a kreyasyon.

Bondye te kreye èt imen pou pran plezi nan yo epi eksprime lanmou li nan yo ak nan yo. Nan lanmou li, li te mete Adan ak Èv nan jaden Edenn nan e li te ba yo dominasyon sou jaden an ak tout sa ki te ladan l. Yo te viv nan paradi ak Bondye nan yon relasyon pwòch ak pèsonèl. Yo pa t 'konnen anyen nan "bon ak move" paske yo te kwè ak konfyans Bondye an premye. Lè sa a, Adan ak Èv te kwè manti sèpan an pou jwenn pwogrè nan lavi nan pwòp tèt yo. Akoz yo te tonbe, yo te mete yo deyò nan paradi. Yo te refize aksè a "pyebwa ki bay lavi a" (ki se Jezi). Malgre yo te viv fizikman, yo te mouri espirityèlman, yo te kite inite Bondye e yo te dwe deside pou tèt yo sa ki byen ak sa ki mal.

Bondye te òdone ke benediksyon ak madichon yo pral pase de jenerasyon an jenerasyon. Pòl te rekonèt dèt eritye sa a epi li ekri nan Women: "Se poutèt sa, menm jan peche te antre nan monn nan yon sèl moun (Adan) ak lanmò grasa peche, se konsa lanmò te rive sou tout moun paske yo tout te peche" (Women. 5,12).

Dezi a reyalize tèt mwen ak ap viv nan pwòp tèt mwen pwòp tèt mwen mwen te eritye de paran mwen. Nan lavi kominyon avèk Bondye nou resevwa lanmou, sekirite, rekonesans ak akseptasyon. San yo pa relasyon pèsonèl ak pwòch ak Jezi ak absans Sentespri a, yon defo rive ak mennen nan depandans.

Mwen anndan vid mwen te ranpli ak adiksyon diferan. Pou yon tan long nan lavi kretyen mwen an, mwen kwè ke Sentespri a te yon fòs. Mwen te itilize pouvwa sa a pou eseye simonte depandans mwen oswa viv yon lavi ki soti nan Bondye. Anfaz la te toujou sou tèt mwen. Mwen te vle simonte depandans mwen ak pwòp dezi mwen an. Sa a batay ak bon entansyon te jan rezilta.

Rekonèt lanmou Kris la

Kisa sa vle di pou w ranpli ak Lespri Bondye a? Mwen te aprann siyifikasyon nan lèt pou Efezyen yo. «Pou Papa a ka ba nou fòs dapre richès glwa li a, pou yo ka fòtifye pa Lespri li a nan nonm anndan an, pou Kris la ka rete nan kè nou grasa lafwa. Epi ou anrasinen e fonde nan lanmou, pou w ka konprann ak tout sen yo ki sa lajè ak longè ak wotè ak pwofondè, epi tou pou w ka rekonèt renmen Kris la, ki depase tout konesans, pou w kapab. rive vre jiskaske nou rive nan tout plenitid Bondye a » (Efezyen 3,17-19).

Kesyon mwen an se: Poukisa mwen bezwen Sentespri a? Pou konprann lanmou Kris la! Ki rezilta konesans sa a genyen sou lanmou Kris la, ki depase tout konesans? Lè mwen rekonèt lanmou enkonparab Kris la, mwen resevwa plenitid Bondye atravè Jezi ki rete nan mwen!

Lavi Jezi

Rezirèksyon Jezikri a se yon gwo enpòtans pou chak kretyen, tout bon pou chak moun. Sa ki te pase lè sa a gen yon gwo enpak sou lavi m jodi a. "Paske, si nou te rekonsilye ak Bondye grasa lanmò Pitit li a, lè nou te ènmi toujou, alòske n ap sove grasa lavi l, kounye a nou rekonsilye" (Women). 5,10). Premye reyalite a se sa: mwen rekonsilye ak Bondye Papa a grasa sakrifis Jezikri a. Dezyèm youn nan ke mwen te neglije depi lontan se sa a: Li rachte m 'nan lavi li.

Jezi te di: “Men, mwen vin ba yo lavi, lavi nan tout plenitid li.” (Jan 10,10 soti nan NGÜ). Ki moun ki bezwen lavi? Se sèlman yon moun ki mouri bezwen lavi. “Nou menm tou nou te mouri akoz peche nou yo ak peche nou yo.” (Efezyen 2,1). Soti nan pwennvi Bondye, pwoblèm nan se pa sèlman ke nou se pechè e bezwen padon. Pwoblèm nou an pi gwo anpil, nou mouri e nou bezwen lavi Jezikri.

Lavi nan paradi

Èske ou pè ke ou pa kapab ankò ki moun ou te paske ou te bay lavi ou san kondisyon ak san restriksyon bay Jezi? Jis anvan li te oblije soufri epi mouri, Jezi te di disip li yo ke li pa t ap kite yo òfelen: “Pwal gen yon ti tan anvan monn nan p ap wè m ankò. Men, ou wè m ', paske mwen vivan epi ou ta dwe viv tou. Jou sa a, n'a konnen mwen nan Papa m', nou menm ki nan mwen e mwen menm mwen nan nou.» (Jan 14,20).

Menm jan Jezi ap viv nan ou epi travay atravè ou, ou menm tou ou ap viv nan Jezi ak travay! Yo viv nan kominyon ak inite ak Bondye, jan Pòl te rekonèt: "Paske nan li nou viv, trese ak nou ye" (Travay 1).7,28). Reyalizasyon pwòp tèt ou nan tèt li se yon manti.

Yon ti tan anvan lanmò li, Jezi te deklare akonplisman eta paradi a: "Kòm ou menm, Papa, nan mwen e mwen nan ou, se konsa yo menm tou yo ta dwe nan nou, pou mond lan ka kwè ou te voye m '" (Jan. 17,21). Lè w fè youn ak Bondye Papa a, Jezi ak grasa Lespri Sen an se vrè lavi. Jezi se chemen an, verite a ak lavi a!

Depi mwen reyalize sa, mwen te pote tout pwoblèm mwen yo, depandans mwen ak tout feblès mwen bay Jezi epi mwen di: «Mwen pa ka fè li, mwen pa kapab jwenn sa yo soti nan lavi mwen pou kont mwen. Nan inyon avèk ou Jezi ak nan ou mwen kapab simonte depandans mwen an. Mwen vle ou pran plas yo epi mwen mande ou rezoud dèt la éréditèr nan endepandans nan lavi mwen.

Yon vèsè prensipal nan Kolosyen yo "Kris nan ou, espwa nan tout bèl pouvwa", (Kolosyen 1,27) di sa ki annapre yo sou ou: Si ou, chè lektè, te konvèti nan Bondye, Bondye kreye yon nouvo nesans nan ou. Yo te resevwa yon nouvo lavi, lavi Jezikri. Kè wòch li a te ranplase ak kè vivan li (Ezekiel 11,19). Jezi ap viv nan ou atravè Lespri a epi ou ap viv, trese ak nan Jezi Kris la. Inite ak Bondye se yon lavi akonpli ki pral dire pou tout letènite!

Di Bondye mèsi ankò e ankò pou viv nan ou menm ak pou kite l 'akonpli ou. Gras ak rekonesans ou, sa a reyalite enpòtan ap pran fòm nan ou pi plis ak plis!

pa Pablo Nauer