Sali a nan lemonn antye

Nan epòk Jezi te fèt Betleyèm, sa gen plis pase 2000 an, te gen yon mesye ki te gen respè ki te rele Simeyon ki t ap viv Jerizalèm. Lespri Sen an te revele Simeyon ke li pa t ap mouri jiskaske li te wè Kris Senyè a. Yon jou, Lespri Sen an te mennen Simeyon nan tanp lan - menm jou paran yo te mennen ti bebe Jezi pou li ranpli egzijans Tora a. Lè Simeyon wè ti bebe a, li pran Jezi nan bra l, li fè lwanj Bondye epi li di: Mèt, kounye a ou kite sèvitè w la ale ak kè poze, jan ou te di a; paske je m 'te wè Sovè w la, moun ou te pare devan tout pèp la, yon limyè pou klere moun lòt nasyon yo ak pou fè lwanj pèp ou a Izrayèl (Lik). 2,29-32).

Simeyon te fè lwanj Bondye pou sa dirèktè lalwa yo, farizyen yo, gran prèt yo ak pwofesè lalwa yo pa t 'kapab konprann: Mesi Izrayèl la te vini non sèlman pou delivre pèp Izrayèl la, men tou pou delivre tout pèp sou latè. Ezayi te pwofetize sa depi lontan: Li pa ase pou w vin sèvitè m pou w fè tribi Jakòb yo leve, pou w fè pèp Izrayèl la tounen tounen, men mwen menm tou, mwen fè w tounen limyè nasyon yo, pou w ka sove m. bout tè a (Izayi 49,6). Bondye te rele Izrayelit yo deyò nan mitan pèp yo, li mete yo apa pa yon alyans kòm pwòp pèp li a. Men, li pa t jis fè li pou li; finalman li te fè li pou delivre tout pèp yo. Lè Jezi te fèt, yon zanj parèt devan yon gwoup bèje ki t ap veye twoupo yo nan mitan lannwit.

Glwa Senyè a te klere sou li epi zanj lan te di:
Pa pè! Gade, m ap pote nou bon nouvèl yon gwo lajwa, ki pral pou tout moun; Paske jodi a, Sovè a fèt pou nou, ki se Kris la, Seyè a, nan vil David la. Epi sa se yon siy: ou pral jwenn timoun nan vlope nan kouchèt ak kouche nan yon bèso. Menm lè a, te gen ak zanj lan foul lame ki nan syèl la, ki t'ap fè lwanj Bondye epi ki di: Glwa pou Bondye ki anwo nan syèl la, ak kè poze sou tè a pou moun ki gen bon volonte (Lik). 2,10-14).

Lè li te dekri nan ki pwen sa Bondye te fè grasa Jezikri, Pòl te ekri: Paske, Bondye te fè plezi pou tout abondans te rete nan li e pou grasa li li te rekonsilye tout bagay ak tèt li, kit se sou tè a oswa nan syèl la, grasa li lapè. te fè pa san li sou kwa a (Kolosyen 1,19-20). Menm jan Simeyon te di konsènan ti bebe Jezi a nan tanp lan: Grasa pwòp Pitit Bondye a, delivrans te vini sou lemonn antye, pou tout pechè yo, pou tout lènmi Bondye yo.

Pòl te ekri legliz la nan lavil Wòm:
Paske Kris la te mouri pou nou mechan menm lè nou te fèb toujou. Prèske pèsonn mouri poutèt yon moun ki jis; pou dedomajman pou bonte li ka riske lavi l '. Men, Bondye montre lanmou li pou nou nan lefèt ke Kris la te mouri pou nou lè nou te toujou pechè. Konbyen plis n ap sove anba kòlè grasa li, kounye a ke nou te jis grasa san li! Paske, si nou te rekonsilye ak Bondye grasa lanmò Pitit li a lè nou te ènmi toujou, alòske n ap sove grasa lavi l kounye a lè nou rekonsilye (Women). 5,6-10). Malgre pèp Izrayèl la pa t kenbe alyans Bondye te fè avèk yo a, e malgre tout peche moun lòt nasyon yo, Bondye te reyalize atravè Jezi tout sa ki nesesè pou delivrans monn nan.

Jezi se Mesi a pwofetize, reprezantan an pafè a nan pèp la alyans, epi tankou sa limyè a pou moun lòt nasyon yo, Youn nan a ki toulède pèp Izrayèl la ak tout pèp yo te sove anba peche epi pote nan fanmi an nan Bondye. Se poutèt sa Nwèl se yon tan pou selebre pi gwo kado Bondye a pou mond lan, kado yon sèl ak sèl Pitit Gason li a, Seyè nou ak Sovè Jezikri.

pa Joseph Tkach


pdfSali a nan lemonn antye