KOU BIBLIK


Bib la - Pawòl Bondye a?

XNK wk b Bib la

“Ekriti Sen yo se Pawòl Bondye enspire a, temwayaj fidèl Levanjil la, ak repwodiksyon vre e egzak revelasyon Bondye bay lèzòm. Nan respè sa a, Sent ekriti yo enfayib ak fondamantal pou Legliz la nan tout kesyon doktrinal ak lavi.2. Tim 3,15-17; 2. Pyè 1,20-21; Jan 17,17).

Otè a nan Ebre di sou wout la nan ki ...

Ki jan Bondye ye?

X NAN wk bs Bondye papa a

Selon ekri nan Liv, Bondye se yon diven yo te nan twa moun ki p'ap janm fini an, ki idantik men diferan - Papa, Pitit ak Sentespri. Li se sèl vrè Dye a, etènèl, chanje, puisan, omnisyan, omniprezant. Li se kreyatè syèl la ak latè, soutyen linivè a ak sous delivre pou moun. Malgre ke resan, li aji ...

Kiyès Jezi Kris?

018 wkg bs pitit gason Jezi Kris la

Bondye, Pitit la, se dezyèm moun ki nan Divinite a, papa a etènèlman papa. Li se pawòl Bondye a ak imaj Papa a - pa l 'ak pou li, Bondye te kreye tout bagay. Papa a te voye li kòm Jezikri, Bondye parèt nan kò a, pou l te ka delivre nou. Li te resevwa pa Sentespri a ak fèt nan Vyèj Mari a - ...

Ki sa ki se mesaj la nan Jezi Kris la?

NAN wkg bs levanjil la nan Jezi Kris la

Levanjil la se bon nouvèl sali a gras gras Bondye grasa lafwa nan Jezikri. Li se mesaj la ke Kris la te mouri pou peche nou yo, ke li te antere l ', ke dapre ekri nan Liv yo twazyèm jou a te leve soti vivan ak Lè sa a, parèt devan disip li yo. Levanjil la se bon nouvèl la ke nan travay sali Jezikri a nou antre nan wayòm Bondye ...

Ki moun ki oswa ki sa ki Sentespri a?

X NAN wks bs lespri sen

Sentespri a se moun nan twazyèm nan Divinite a ak ale etènèlman nan men Papa a nan Pitit la. Li se konsolè a te pwomèt pa Jezikri ke Bondye te voye bay tout moun ki kwè. Sentespri a viv nan nou, ini nou ak Papa a ak Pitit la, epi transfòme nou nan repantans ak viv apa, ak pa renouvèlman konstan konfòm ak imaj la nan Kris la. Sentespri a se ...

Ki sa peche ye?

KOUMAN POU KMANSE BS

Peche se anachi, yon eta rebelyon kont Bondye. Depi tan an lè peche te vin nan mond lan atravè Adan ak Èv, moun se anba jouk bèf ki te nan peche - yon jouk bèf ki ka sèlman pou wete nan men Jezi Kris la nan favè Bondye a. Eta peche nan limanite manifeste tèt li nan tandans nan pwoteje tèt li ak pwòp enterè pwòp tèt li sou Bondye ak volonte l '...

Ki sa batèm lan ye?

XNK wkg batèm b

Batèm dlo - yon siy repantans kwayan an, yon siy ke li aksepte Jezikri kòm Seyè ak Sovè - se patisipasyon nan lanmò ak rezirèksyon Jezikri. Batize "ak Sentespri a ak dife" refere a travay renouvèlman ak netwayaj Lespri Sen an. Legliz Bondye atravè lemond pratike batèm pa imèsyon (Matye 28,19;...

Ki sa ki legliz la?

023 wkg bs legliz

Legliz la, Kò Kris la, se kominote tout moun ki kwè nan Jezikri ak nan moun ki rete nan Sentespri a. Misyon Legliz la se preche levanjil la, anseye tout sa Kris te kòmande, batize ak bay mouton yo manje. Nan akonplisman misyon sa a, Legliz la, gide pa Sentespri a, sèvi ak Bib la kòm yon gid ak oryante tèt li ...

Ki moun ki oswa ki sa ki Satan?

XNK wk b satan

Zanj yo se èt lespri ki te kreye. Ou doue ak lib volonte. Zanj ki sen yo sèvi Bondye kòm mesaje ak ajan, yo se espri soumèt pou moun ki gen pou jwenn delivrans, epi ki pral akonpaye Kris la lè l retounen. Zanj ki dezobeyi yo rele demon, move lespri, ak move lespri (Ebr. 1,14; Rev. 1,1; 22,6; Mt 25,31; 2. Petr 2,4; Mk 1,23; Mt...

Ki sa ki se Nouvo Kontra a?

XNK wk bs nouvo pakèt la

Nan fòm debaz li yo, yon kontra gouvène yon relasyon resipwòk ant Bondye ak limanite nan menm fason ke yon alyans nòmal oswa yon akò enplike nan yon relasyon ant de oswa plis moun. Nouvo Kontra a an vigè paske Jezi, tèstatè a, te mouri. Konprann sa a enpòtan pou kwayan an paske ...

Ki sa adorasyon ye?

XNX wkg bs adore

Adorasyon se repons divin kreye pou tout bèl pouvwa Bondye a. Li se motive pa renmen diven ak sous dlo ki soti nan revelasyon nan tèt divin nan direksyon pou kreyasyon li yo. Nan adorasyon, kwayan a antre nan antre nan kominikasyon ak Bondye, Papa a, atravè Jezi Kris la, medyatè pa Sentespri a. Adorasyon vle di tou ke nou enb ak kè kontan bay Bondye ...

Ki sa ki se lòd la misyon gwo?

XNK wkg b misyon kòmandman

Levanjil la se bon nouvèl sali a gras gras Bondye grasa lafwa nan Jezikri. Li se mesaj la ke Kris la te mouri pou peche nou yo, ke li te antere l ', ke dapre ekri nan Liv yo twazyèm jou a te leve soti vivan ak Lè sa a, parèt devan disip li yo. Levanjil la se bon nouvèl la ke nan travay sali Jezikri a nou antre nan wayòm Bondye ...