Sentespri a

lespri sen anSentespri a gen atribi Bondye yo, li egalize ak Bondye, epi li fè bagay ke Bondye sèlman fè. Menm jan ak Bondye, Sentespri a se yon bagay ki sen - tèlman sen ke li se menm peche ak abi Sentespri a jan li se Pitit Gason Bondye a (Ebre. 10,29). Blasfèm, blasfèm kont Lespri Sen an se yon peche ki pa ka padone (Matye 12,32). Sa vle di lespri a apa nèt e yo pa t resevwa sen, menm jan ak tanp lan.

Menm jan ak Bondye, Sentespri a etènèl (Ebre 9,14). Menm jan ak Bondye, Sentespri a toupatou (Sòm 139,7-9). Menm jan ak Bondye, Sentespri a omnisyan (1. Korentyen 2,10-11; Jan 14,26). Sentespri a kreye (Jòb 33,4; Sòm 104,30) epi kreye mirak (Matye 12,28; Women 15,18-19) ak kontribye nan travay Bondye a. Plizyè pasaj non Papa a, Pitit Gason ak Sentespri a kòm yo te egalman diven. Nan yon diskisyon sou don Lespri a, Pòl refere a konstriksyon paralèl Lespri, Senyè ak Bondye (1. Korentyen 12,4-6). Li fini lèt li a ak yon priyè triparti (2. Korentyen 13,14). Pyè kòmanse yon lèt ak yon lòt fòm tripati (1. Pyè 1,2). Byenke egzanp sa yo pa prèv inite Trinite, yo sipòte lide sa a.

Fòmil batèm nan ranfòse siy inite sa a: "Batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a" (Matye 28:19). Twa yo gen yon non, ki endike ke yo se yon sèl ke yo te, ak lè Sentespri a fè yon bagay, Bondye fè li. Lè Sentespri a pale, Bondye pale. Si Ananyas te bay Sentespri manti, li te bay Bondye manti (Travay 5: 3-4). Pyè di Ananyas pa t bay manti sou yon reprezantan Bondye, men sou Bondye li menm, lèzòm pa bay manti sou pouvwa enpèsonnèl.

Nan yon pasaj Pòl di ke kretyen yo se tanp Bondye a (1. Korentyen 3,16), nan yon lòt li di ke nou se tanp Sentespri a (1. Korentyen 6,19). Nou se yon tanp pou adore yon èt diven epi nou pa yon pouvwa enpèsonèl. Lè Pòl ekri ke nou se tanp Sentespri a, li vle di ke Sentespri a se Bondye.

Se konsa, Sentespri a ak Bondye yo se menm bagay la: "Lè yo t'ap sèvi Seyè a e yo t'ap fè jèn, Lespri Sen an te di: Separe m' ak Banabas ak Sòl pou travay mwen te rele yo a." (Travay 1).3,2), Isit la, Sentespri a sèvi ak pwonon pèsonèl menm jan Bondye fè. Menm jan tou, Sentespri a di ke Izrayelit yo te teste epi yo te eseye l, e yo di konsa: "Mwen te fè sèman nan kòlè mwen: Ou p'ap vin nan repo mwen." (Ebre 3,7-11). Men, Sentespri a pa jis yon lòt non pou Bondye. Sentespri a endepandan de Papa a ak Pitit Gason an, jan sa te montre nan batèm Jezi a (Matye 3,16-17). Twa yo endepandan, men se yon sèl.Sentespri a fè travay Bondye nan lavi nou. Nou fèt pa ak nan Bondye (Jan 1:12), ki se menm jan ak fèt nan Lespri Sen an (Jan ). 3,5). Sentespri a se mwayen Bondye ap viv nan nou ( Efezyen 2:22 ; 1. John 3,24; 4,13). Lespri Sen an ap viv nan nou (Women 8,11; 1. Korentyen 3,16) - e paske lespri a ap viv nan nou, nou ka di tou ke Bondye ap viv nan nou.

Sentespri a se pèsonèl

 • Bib la dekri Sentespri a ak karakteristik moun:
 • Lespri a vivan (Women 8,11; 1. Korentyen 3,16)
 • Lespri a pale (Travay 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. Timote 4,1; Ebre 3,7)
 • Lespri a pafwa sèvi ak pwonon pèsonèl "I" (Travay 10,20;13,2)
 • Lespri a kapab pale, tante, lapenn, joure, ak molese (Travay 5,3; 9; Efezyen yo 4,30; Ebre 10,29; Matye 12,31)
 • Lespri a gide, medyatè, rele ak enstwi (Women 8,14; 26; Travay 13,2; 20,28)

Women 8,27 pale de tèt lespri a. Lespri a pran desizyon - Sentespri a pran yon desizyon (Travay 1 Kor5,28). Lide a konnen epi travay (1. Korentyen 2,11; 12,11). Li se pa yon pouvwa enpèsonèl.Jezi rele Sentespri Paraklite a - tradui kòm Konsolatè a, Konseye a oswa Defansè a.

«Epi mwen vle mande Papa a, l'a ba nou yon lòt konsolateur pou l' ka toujou la avèk nou: Lespri verite a, ki lemonn pa ka resevwa paske li pa wè l', ni li pa konnen l. Ou konnen l paske li rete avèk ou epi l ap nan ou. ”(Jan 14,16-17).

Premye konseye disip yo te Jezi. Pandan l ap anseye, temwaye, kondane, gide, ak revele verite a, Sentespri a (Jan 1 Kor.4,26; 15,26; 16,8; 13-14). Tout sa yo se wòl pèsonèl. Jan sèvi ak fòm maskilen mo grèk parakletos la paske li pa t nesesè pou itilize fòm net la. Nan Johannes16,14 menm pwonon pèsonèl maskilen "li" yo itilize apre yo fin itilize mo net Geist la. Li ta pi fasil pou chanje nan pwonon pèsonèl net, men Johannes pa fè sa. Lide a adrese ak "li". Sepandan, gramè a se relativman san enpòtans. Sepandan, li enpòtan pou Sentespri a gen kalite pèsonèl. Li se pa yon pouvwa enpèsonèl, men yon èd entèlijan ak diven ki abite nan nou.

Lespri Bondye a nan Ansyen Testaman an

Bib la pa genyen yon seksyon ki rele "Sentespri a". Nou aprann yon ti kras nan men Sentespri isit la epi la lè tèks biblik yo mansyone l '. Ansyen Testaman an ba nou sèlman kèk aperçu. Lespri a te prezan nan kreyasyon lavi a (1. mose 1,2; Jòb 33,4;34,14). Lespri Bondye te ranpli Bezaleyèl ak kapasite pou l bati tabènak la (2. Moyiz 31,3-5). Li te akonpli Moyiz e li te pase tou atravè 70 ansyen yo (4. mose 11,25). Li te ranpli Jozye ak sajès kòm yon dirijan, menm jan Samson te ranpli ak fòs ak kapasite nan goumen (5. Moyiz 34,9; Jij [espas]]6,34; 14,6). Lespri Bondye a te bay Sayil epi li te pran ankò (1. sam 10,6; 16,14). Lespri a te bay David plan pou tanp lan (1. Chr 28,12). Lespri a te enspire pwofèt yo pou yo pale (4. Moyiz 24,2; 2. samdi 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; Ezekyèl 11,5; Zakari 7,12;2. Pyè 1,21).

Nan Nouvo Testaman an tou, se Lespri Sen an ki te pouse moun tankou Elizabèt, Zakari ak Simeyon pou yo pale (Lik 1,41; 67; 2,25-32). Jan Batis te ranpli ak Sentespri depi li te fèt (Lik 1,15). Travay ki pi enpòtan li a se te anonse vini Jezikri, ki t ap batize moun pa sèlman ak dlo men ak Lespri Sen an ak dife (Lik). 3,16).

Sentespri a ak Jezi

Sentespri a te trè prezan e li te enplike nan lavi Jezi. Lespri a te evoke konsepsyon li (Matye 1,20), kouche sou li apre batèm li (Matye 3,16), mennen l nan dezè a (Lk4,1) e li te pèmèt li preche bon nouvèl la (Lik 4,18). Jezi chase demon ak èd Sentespri a2,28). Atravè Lespri Sen an, li ofri tèt li kòm sakrifis pou peche limanite (Ebr9,14) e pa menm Lespri a li te leve soti vivan pami mò yo (Women 8,11).

Jezi te anseye ke Lespri Sen an t ap pale nan moman pèsekisyon disip li yo (Matye 10,19-20). Li te di yo pou yo batize disip Jezi yo nan non Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an8,19). Epi tou, Bondye bay tout moun Lespri Sen an lè yo mande l (Lik 11,13). Kèk nan bagay ki pi enpòtan Jezi te di konsènan Sentespri a se nan Levanjil Jan an. Premye moun ta dwe fèt nan dlo ak Lespri a (Jan 3,5). Moun yo bezwen yon renouvèlman espirityèl epi li pa soti nan tèt yo, men se yon kado nan men Bondye. Menm lè Lespri a pa vizib, li fè yon diferans nan lavi nou (v. 8).

Jezi te anseye tou: «Si ou swaf, vin jwenn mwen, bwè. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, jan ekriti yo di, rivyè dlo vivan ap koule soti nan kò li. Men, men sa li te di konsènan Lespri moun ki te kwè nan li ta dwe resevwa; paske lespri a poko la; paske Jezi pa t ko gen glwa » (Jan 7,37-39).

Sentespri a satisfè yon swaf dlo anndan. Li pèmèt nou gen relasyon avèk Bondye pou moun nou kreye pa li. Nou resevwa Lespri Bondye a nan vini nan Jezi ak Sentespri a ranpli lavi nou.

Jan di «Paske lespri a poko la; paske Jezi poko jwenn glwa »(v. 39). Lespri a te deja ranpli kèk gason ak fanm anvan lavi Jezi, men li ta vini byento nan yon nouvo fason pwisan - nan Lapannkòt. Kounye a, Lespri Bondye a bay tout moun ki envoke non Senyè a (Travay 2,38-39). Jezi te pwomèt disip li yo ke Lespri verite a t ap bay moun ki t ap viv nan yo4,16-18). Lespri verite sa a se menm jan ak si Jezi li menm te vin jwenn disip li yo (v. 18), paske li se Lespri Kris la ak Lespri Papa a - Jezi ak Papa a voye (Jan 1).5,26). Lespri a rann li posib pou Jezi vin disponib pou tout moun e pou travay li kontinye.Jezi te pwomèt ke Lespri a t ap anseye disip yo e li t ap raple yo tout sa Jezi te anseye yo (Jan 1 Kor.4,26). Lespri a te anseye yo bagay ke yo pa t kapab konprann anvan rezirèksyon Jezi a6,12-13).

Lespri a pale sou Jezi (Jan 15,26;16,24). Li pa fè reklam pou tèt li, men li mennen moun nan Jezikri ak nan Papa a. Li pa pale de tèt li, sèlman jan Papa a ta renmen (Jan 16,13). Li bon pou Jezi pa viv avèk nou ankò paske Lespri a kapab aktif nan plizyè milyon moun (Jan 16,7). Lespri a evanjelize epi montre mond lan peche ak kilpabilite li epi li satisfè bezwen li genyen pou jistis ak jistis (vv. 8-10). Sentespri a montre moun yo bay Jezi kòm solisyon yo pou koupab ak sous jistis yo.

Lespri a ak legliz la

Jan Batis te di ke Jezi t ap batize moun nan Lespri Sen an (Mak 1,8). Sa te rive nan Lapannkòt apre rezirèksyon li a, lè Lespri a te bay disip yo fòs (Travay 2). Sa gen ladann pale lang moun lòt nasyon yo konprann (v. 6), ak mirak menm jan an te fèt nan diferan moman pandan legliz la te grandi (Travay Apot yo). 10,44-46; 19,1-6), men li pa mansyone ke mirak sa yo rive tout moun ki te jwenn wout yo nan lafwa kretyen an.

Pòl di ke tout kwayan yo fòme nan yon sèl kò, legliz la, nan Lespri Sen an (1. Korentyen 12,13). Sentespri a te bay tout moun ki kwè (Galat 3,14). Kit mirak yo te fèt oswa non, tout kwayan yo batize nan Lespri Sen an. Li pa nesesè pou chèche ak espere yon mirak patikilye pou pwouve ke yon moun batize nan Sentespri a.

Bib la pa mande pou yon kwayan batize nan Lespri Sen an. Olye de sa, yo ankouraje chak kwayan pou yo toujou ranpli ak Sentespri a (Efezyen 5,18) pou yon moun ka reponn a direksyon Lespri a. Relasyon sa a se kontinyèl epi li pa yon evènman yon sèl-off. Olye pou n chèche mirak, nou ta dwe chèche Bondye epi kite l deside si e ki lè mirak yo rive. Pòl sitou dekri pouvwa Bondye pa atravè mirak fizik ki rive, men atravè chanjman ki fèt nan lavi yon moun - espwa, lanmou, pasyans, sèvis, konpreyansyon, soufrans andire, ak predikasyon kouraj (Women 1).5,13; 2. Korentyen 12,9; Efezyen yo 3,7; 16-18; Kolosyen 1,11; 28-29; 2. Timote 1,7-8yèm). Mirak sa yo tou, nou ka rele mirak fizik, paske Bondye chanje lavi moun, Travay Apot yo montre ke Lespri a te ede legliz la grandi. Lespri a te pèmèt moun di ak temwaye sou Jezi (Travay Apot yo 1,8). Li te pèmèt disip yo preche (Travay 4,8, 31; 6,10). Li te bay Filip enstriksyon epi li te anlèvman l (Travay 8,29; 39). Lespri a te ankouraje Legliz la ak lidè etabli (Travay 9,31; 20,28). Li te pale ak Pyè ak Legliz Antiòch la (Travay 10,19; 11,12; 13,2). Li te travay nan Agabis lè li te prevwa grangou a epi li te fè Pòl chape (Travay Apot yo). 11,28; 13,9-10). Li te mennen Pòl ak Banabas sou wout yo (Travay 13,4; 16,6-7) e li te pèmèt asanble apot yo nan Jerizalèm pran yon desizyon (Travay 15,28). Li te voye Pòl Jerizalèm e li te avèti l (Travay 20,22:23-2; 1,11). Legliz la te egziste e li te grandi atravè travay Lespri Sen an nan kwayan yo.

Lespri Bondye a jodi a

Sentespri a tou patisipe nan lavi kwayan jodi a:

 • Li mennen nou nan repantans epi li ban nou yon nouvo lavi (Jan 16,8; 3,5-6)
 • Li viv nan nou, li anseye nou epi li gide nou (1. Korentyen 2,10-13; Jan 14,16-17,26; Women 8,14)
 • Li rankontre nou nan Bib la, nan lapriyè ak atravè lòt kretyen Li se lespri sajès epi li ede nou gade bagay yo avèk kouraj, lanmou ak kontwòl tèt nou (Efe.1,17; 2. Timote 1,7)
 • Lespri a sikonsi, sanktifye, epi chanje kè nou (Women 2,29; Efezyen yo 1,14)
 • Lespri a kreye nan nou lanmou ak fwi jistis la (Wom5,5; Efezyen yo 5,9; Galat 5,22-23)
 • Lespri a mete nou nan legliz la epi li ede nou konprann ke nou se pitit Bondye (1. Korentyen 12,13; Women 8,14-16)

Nou dwe adore Bondye nan lespri (Fil3,3; 2. Korentyen 3,6; Women 7,6; 8,4-5). Nou eseye fè l plezi (Galat 6,8). Lè Lespri Sen an dirije nou, li ban nou lavi ak lapè (Women 8,6). Atravè li nou gen aksè a Papa a (Efezyen 2,18). Li ede nou nan feblès nou yo epi li kanpe pou nou (Women 8,26-27).

Sentespri a ban nou kado espirityèl tou. Li bay dirijan pou Legliz la (Efezyen 4,11), Moun ki fè devwa charitab debaz yo nan legliz la (Women 12,6-8) ak moun ki gen ladrès espesyal pou travay espesyal (1. Korentyen 12,4-11). Pa gen moun ki gen tout kado e se pa tout kado yo bay tout moun (vv. 28-30). Tout don, espirityèl oswa non, ta dwe itilize pou travay la an antye - tout Legliz la (1. Korentyen 12,7; 14,12). Chak kado enpòtan (1. Korentyen 12,22-26). Jouk jounen jodi a, nou sèlman resevwa premye fwi Lespri a, ki, sepandan, pwomèt anpil plis pou lavni an (Women 8,23; 2. Korentyen 1,22; 5,5; Efezyen yo 1,13-14).

Sentespri a se Bondye nan lavi nou. Tout sa Bondye fè se Lespri Sen an fè. Se poutèt sa, Pòl ankouraje nou viv nan ak atravè Sentespri a (Galat 5,25; Efezyen yo 4,30; 1. Tes 5,19). Donk, ann koute sa Sentespri a di. Paske lè li pale, Bondye pale.    

pa Michael Morrison