paradoks

Pòl dekri mistè lafwa (oswa pyete, divinite) kòm mistè a revele dèyè tout bagay - moun nan Jezi Kris la. Nan 1. Timote 3,16 Pòl te ekri: Epi, jan tout moun dwe konfese, mistè lafwa a se gwo: li parèt nan kò a, jistifye nan Lespri Bondye a, parèt devan zanj yo, preche moun lòt nasyon yo, kwè nan mond lan, resevwa nan glwa.

Jezikri, Bondye nan kò a, ka rele pi gwo paradoks (= kontradiksyon aparan) nan lafwa kretyen an. Epi se pa etonan ke paradoks sa a - Kreyatè a vin fè pati kreyasyon an - vin sous yon lis long paradoks ak ironi ki antoure lafwa kretyen nou yo.

Salvation tèt li se yon paradoks: limanite peche vin jis nan Kris la san peche. E menm si nou toujou fè peche kòm kretyen, Bondye wè nou tankou jis pou poutèt Jezi. Nou se pechè e ankò nou san peche.

Apot Pyè te ekri nan 2. Pyè 1,3-4: Tout sa ki sèvi lavi ak pyete a ban nou pouvwa divin li grasa konesans moun ki rele nou grasa glwa li ak pouvwa li. Atravè yo, yo ban nou pwomès ki pi chè ak pi gwo yo, pou w ka jwenn yon pati nan nati diven an, ke ou te chape anba dezi malfezan nan mond lan.

Gen kèk paradoks ak travay inik Jezi sou tè a pou benefis tout limanite:

 • Jezi te kòmanse ministè li lè li te grangou, men li se pen ki bay lavi a.
 • Jezi te fini ministè li sou tè a lè l te swaf, e ankò li se dlo k ap viv la.
 • Jezi te fatige e ankò li se lapè nou.
 • Jezi te peye lajan taks bay anperè a, e ankò li se wa lejitim lan.
 • Jezi te kriye, men li te siye dlo nan je nou yo.
 • Jezi te vann nan Silver Silver, epi li te peye pri a pou delivre a nan mond lan.
 • Yo te touye Jezi tankou yon ti mouton, men li se bon bèje a.
 • Jezi te mouri epi detwi pouvwa lanmò an menm tan an.

Pou kretyen tou, lavi paradoks se nan plizyè fason:

 • Nou wè bagay envizib pou je a.
 • Nou simonte pa rnons.
 • Nou gouvène pa sèvi.
 • Nou jwenn lapè lè nou pran jouk Jezi.
 • Nou se pi gran lè nou se pi modès la.
 • Nou se pi saj lè nou se moun san konprann! Pou poutèt Kris la.
 • Nou vin pi fò lè nou pi fèb.
 • Nou jwenn lavi pa pèdi lavi nou pou dedomajman pou Kris la.

Pòl te ekri nan 1. Korentyen 2,9-12: Men, sa rive, jan sa te ekri a: Sa je pa wè, ni zòrèy pa tande, ni sa ki pa antre nan kè pèsonn, sa Bondye pare pou moun ki renmen l' yo. Men, Bondye fè nou konnen sa grasa Lespri li a. paske lespri a sonde tout bagay, san wete pwofondè Divinite a. Paske, ki moun ki konnen sa ki nan lèzòm eksepte lespri moun ki nan li? Kidonk, pèsonn pa konnen sa ki nan Bondye esepte Lespri Bondye a pou kont li. Men, nou pa t resevwa lespri monn nan, men Lespri Bondye a te resevwa nan men Bondye, pou nou ka konnen sa Bondye ban nou.

Anfèt, mistè lafwa a gen anpil pouvwa. Atravè Ekriti yo, Bondye revele tèt li tankou yon sèl Bondye - Papa, Pitit ak Sentespri. Epi, atravè Pitit Gason ki te youn nan nou an, pou nou rekonsilye nou pou Papa ki renmen nou an, nou pa gen sèlman fratènite ak Papa a, men tou nou youn avèk lòt.

pa Joseph Tkack


pdfparadoks