Bòn volonte etranje yo

"Montre m 'ak peyi kote w rete kounye a kòm yon etranje a menm byenveyans ke mwen te montre ou" (1. Moyiz 21,23).

Ki jan yon peyi ta dwe fè fas ak etranje li yo? Ak pi enpòtan, ki jan nou ta dwe konpòte lè nou se yon etranje nan yon lòt peyi? Pou 1. Nan Moyiz 21, Abraram te rete Gera. Sanble li te byen trete, malgre twonpe Abraram te fè kont Abimelèk, wa Gera a. Abraram te di l mwatye verite konsènan Sara, madanm li, pou l te pwoteje tèt li kont yo pa touye tèt li. Kòm rezilta, Abimelèk prèske fè adiltè ak Sara. Sepandan, Abimelèk pa t rann mal pou mal, men li te renmèt Sara, madanm Abraram, ba li. Abimelèk di: -Gade, peyi mwen an devan ou. viv kote li bon nan je ou!" 1. Konsa, li te bay Abraram yon pasaj gratis nan tout wayòm nan. Li ba li mil chekèl ajan tou (vèsè 20,15).

Ki jan Abraram te reyaji? Li te priye pou fanmi Abimelèk ak fanmi Abimelèk pou yo te retire yon madichon sterilite. Men, Abimelèk te toujou sispèk. Petèt li te wè Abraram kòm yon pouvwa yo dwe konsidere. Se poutèt sa, Abimelèk fè Abraram sonje jan li menm ak moun li yo te aji byen avè l. De mesye yo te fè yon kontra, yo te vle viv ansanm nan peyi a san agresyon ni ostilite. Abraram te pwomèt li pa t ap aji mal ankò. 1. Moyiz 21,23 epi montre apresyasyon pou byenveyans la.

Anpil pita, Jezi te di nan Lik 6,31 "Epi jan ou vle moun yo fè ou, fè menm jan ak yo!" Men sa Abimelèk te di Abraram. Men yon leson pou nou tout: Kit nou se lokal oswa etranje, nou ta dwe bon ak byenveyan youn ak lòt.


lapriyè

Chè Papa, tanpri, ede nou rete amikal youn ak lòt nan lespri ou. Nan non Jezi Amèn!

pa James Henderson


pdfBòn volonte etranje yo