Vini nan Seyè a

KOUNYE a vini nan Seyè aNan opinyon ou, ki sa ki ta pi gwo evènman an ki ta ka rive sou sèn nan lemonn? Yon lòt gè mondyal? Dekouvèt la nan yon gerizon pou yon maladi terib? Lapè nan lemonn, yon fwa pou tout? Petèt kontak nan entèlijans ekstraterès? Pou dè milyon de kretyen, repons lan nan kesyon sa a se senp: pi gwo evènman an ki pral janm rive se dezyèm vini an nan Jezi Kris la.

Mesaj santral la nan Bib la

Tout istwa biblik Ansyen Testaman an konsantre sou vini Jezikri kòm Sovè ak Wa. Jan sa dekri nan Jenèz 1, premye paran nou yo te kraze relasyon yo ak Bondye grasa peche. Sepandan, Bondye te predi yon Sovè k ap vini pou l geri vyolasyon espirityèl sa a. Konsènan sèpan ki te mennen Adan ak Èv nan peche, Bondye te di: «Epi m ap mete ennmi ant ou menm ak fanm nan, ak ant desandans ou ak desandans li; l'ap kraze tèt ou epi w'ap kout kouto l' nan talon an" (Jenèz 3,15). Sa a se premye pwofesi ki nan Bib la konsènan yon Sovè ki ta defèt pouvwa peche peche ak lanmò genyen sou moun. "Li ta dwe kraze tèt ou". Ki jan sa ta dwe fè? Atravè lanmò sakrifis Jezi Sovè a: "Ou pral kout kouto l 'nan talon an". Li te akonpli pwofesi sa a premye fwa li te vini. Jan Batis te rekonèt li kòm "Ti Mouton Bondye ki pote peche monn nan" (Jan 1,29). Bib la revele enpòtans santral enkarnasyon Bondye nan premye vini Kris la e ke kounye a Jezi antre nan lavi kwayan yo. Li di tou avèk sètitid ke Jezi ap vini ankò, vizib e ak gwo pouvwa. Vrèmanvre, Jezi vini nan diferan fason nan twa fason:

Jezi te deja vini

Nou menm, lèzòm, nou bezwen redanmsyon Bondye a - delivrans li a - paske nou tout te peche e nou te pote lanmò sou nou nan monn nan. Jezi te fè delivrans sa a posib lè l te mouri nan plas nou. Men sa Pòl te ekri: “Paske Bondye te fè plezi pou tout moun te rete nan li, e grasa li, li te rekonsilye tout bagay ak tèt li, kit sou tè a oswa nan syèl la, li fè lapè grasa san li sou kwa a” (Kolosyen). 1,19-20). Jezi te geri kraze ki te fèt nan Jaden Edenn nan. Grasa sakrifis li a, fanmi imen an rekonsilye ak Bondye.

Pwofesi Ansyen Testaman an te fè referans ak wayòm Bondye a. Nouvo Testaman an kòmanse ak Jezi ki t ap anonse "bon nouvèl Bondye a": "Lè a rive, wayòm Bondye a rive," li te di (Mak 1,14-15). Jezi, Wa wayòm sa a, te mache nan mitan pèp la e li te ofri “yon sèl sakrifis ki valab pou tout tan pou peche peche” (Ebre). 10,12 NGÜ). Nou pa ta dwe janm souzèstime enpòtans enkarnasyon, lavi ak ministè Jezi sou 2000 ane de sa.

Jezi ap vini kounye a

Gen yon bon nouvèl pou moun ki kwè nan Kris la: «Nou menm tou, nou te mouri anba peche nou yo ak peche nou yo, kote nou te viv yon tan nan fason monn sa a... Men, Bondye, ki rich nan mizèrikòd, gen nan grandè li renmen. ak sa li te renmen nou, ansanm ak nou menm ki te mouri nan peche, ki te vin vivan ansanm ak Kris la - grasa favè ou te sove." (Efezyen 2,1-2; 4-5).

"Bondye leve nou ansanm ak nou, li etabli nou nan syèl la nan Jezikri, pou l' ka montre nan tan k'ap vini yo anpil richès nan favè li a grasa bonte li anvè nou nan Jezikri" (vèsè 6-7). Seksyon sa a dekri kondisyon nou kounye a antanke disip Jezikri!

Lè Farizyen yo te mande ki lè wayòm Bondye a t ap vini, Jezi te reponn: “Wayòm Bondye a pa vini yon fason pou yo ka obsève l; ni yonn p'ap di: Gade, men li! oswa: la li ye! Paske gade, wayòm Bondye a nan mitan nou.” (Lik 17,20-21). Jezikri te pote wayòm Bondye a nan moun li. Jezi ap viv nan nou kounye a (Galat 2,20). Atravè Jezi nan nou, li elaji enfliyans nan wayòm Bondye a. Vini li ak lavi l nan nou prefigire revelasyon final wayòm Bondye a sou tè a nan dezyèm vini Jezi a.

Poukisa Jezi ap viv nan nou kounye a? Nou remake: “Paske grasa lafwa nou te sove, e sa pa soti nan tèt pa nou: se yon kado Bondye bay, pa grasa zèv, yon fason pou pèsonn pa vante tèt yo. Paske, nou se travay li, nou te kreye nan Jezikri pou bon zèv, Bondye te pare davans pou nou mache nan yo. ”(Efezyen yo. 2,8-10). Bondye te sove nou pa gras, pa grasa pwòp efò nou. Byenke nou pa ka jwenn delivrans grasa zèv, Jezi ap viv nan nou pou nou kapab kounye a fè bon zèv e konsa nou ka glorifye Bondye.

Jezi ap vini ankò

Apre rezirèksyon Jezi, lè jèn li yo te wè l monte, de zanj te mande yo: “Kisa nou kanpe la ap gade syèl la? Jezi sa a, ki te leve soti nan nou nan syèl la, pral tounen ankò menm jan nou te wè l 'ale nan syèl la. "(Travay Apot yo. 1,11). Wi, Jezi ap vini ankò.

Nan premye vini l, Jezi te kite kèk prediksyon mesianik pa akonpli. Se youn nan rezon ki fè anpil Juif te rejte l. Yo te espere Mesi a kòm yon ewo nasyonal ki t ap libere yo anba dominasyon women an. Men, Mesi a te dwe vini an premye pou l mouri pou tout limanite. Se sèlman pita li t ap retounen antanke wa ki gen viktwa e li pa t ap sèlman egzalte pèp Izrayèl la, men li t ap mete wayòm etènèl li sou tout wayòm monn sa a. "Wayòm monn nan, Seyè nou an ak Kris la vin tounen, e li pral gouvènen pou tout tan ak pou tout tan" (Revelasyon). 11,15).

Jezi te di: “Epi lè m pral prepare plas la pou nou, m ap tounen ankò, m ap mennen nou bò kote m, pou nou ka kote m ye a” (Jan 1).4,3). Annapre, apot Pòl te ekri kongregasyon an: “Seyè a li menm ap desann sot nan syèl la lè kòmandman an va kònen, lè vwa arkanj la ak twonpèt Bondye a va tande” (1 Tes. 4,16). Nan dezyèm vini Jezi, moun ki jis ki mouri yo, sa vle di, kwayan ki te konfye lavi yo nan men Jezi, yo pral leve nan imòtalite e kwayan ki toujou vivan lè Jezi retounen yo pral chanje an imòtalite. Tout moun pral rankontre l nan nwaj yo (vv. 16-17; 1. Korentyen 15,51-54).

Men, ki lè?

Sou syèk yo, espekilasyon sou dezyèm vini nan Kris la te lakòz yon varyete de diskisyon - e li te lakòz desepsyon inonbrabl, kòm senaryo yo divès kalite pwediktè yo pwouve yo dwe mal. Twòp enpòtans sou "Lè Jezi ap Retounen" ka distrè nou nan konsantrasyon santral levanjil la. Sa a se travay sali Jezi a pou tout moun, akonpli nan lavi li, lanmò, rezirèksyon ak vide nan favè, lanmou ak padon kòm gran prèt syèl nou an. Nou ka jwenn konsa fon nan espekilasyon pwofetik ke nou fail satisfè wòl nan lejitim nan kretyen kòm temwen nan mond lan. Nou ta dwe olye ilistre fason lanmou, mizèrikòdye ak fason pou nou viv la epi pou nou pwoklame bon nouvèl sali a.

Konsantre nou an

Li enposib pou chèche konnen ki lè Kris la ap vini ankò e se poutèt sa pa enpòtan konpare ak sa Bib la di. Ki sa nou ta dwe konsantre sou? Pi bon pou w pare lè Jezi retounen chak fwa sa rive! Jezi di: “Se poutèt sa, nou menm tou, kenbe tèt nou pare tout tan, paske Pitit lòm nan ap vini nan yon moman kote nou pa atann li”. (Matye 24,44 NGÜ). "Men, moun ki kenbe fèm jiska lafen yo pral sove." (Matye 24,13 NGÜ). Konsantre nan Bib la se toujou sou Jezi Kris la. Kidonk, lavi nou antanke disip Kris la ta dwe vire bò kote l. Jezi te vin sou tè a kòm yon moun e kòm Bondye. Li vin jwenn nou kwayan kounye a grasa Sentespri a rete. Jezi Kris ap vini ankò nan laglwa "pou chanje kò nou an ki pa vo anyen, pou l ka tounen tankou kò l fè lwanj li a" (Filipyens). 3,21). Lè sa a, "kreyasyon an pral libere tou anba esklavaj enpèmanans ak libète glwa pitit Bondye yo" (Women 8,21). Wi, m ap vini talè, di Sovè nou an. Antanke disip Kris la nou tout reponn ak yon sèl vwa: "Amèn, wi, vini, Seyè Jezi!" (Revelasyon 22,20).

pa Norman L. Shoaf


pdfVini nan Seyè a