Mistè ak sekrè

Nan relijyon payen, mistè yo te sekrè ki te ouvri sèlman pou moun ki te antre nan sistèm adorasyon yo a. Sekrè sa yo sipozeman ba yo pouvwa ak kapasite pou enfliyanse lòt moun, epi yo pa ta dwe revele yo ba nenpòt lòt moun. Yo sètènman pa te pwoklame. Konnen sa yo pwisan te danjere e yo te dwe kenbe yo sekrè nan tout frè.

Kontra a se ka a ak levanjil la. Nan levanjil la, li se gwo mistè a nan sa ki Bondye te fè nan ak nan istwa imen, ki se devwale bay tout moun klè ak lib, olye pou yo te kenbe sekrè.

Nan lang domestik angle nou an, yon mistè se yon pati nan yon devinèt ki dwe jwenn. Sepandan, nan Bib la, yon mistè se yon bagay ki vre, men lespri imen an pa ka konprann jouk lè Bondye revele li.

Pòl dekri kòm mistè tout bagay sa yo ki te twoub nan tan anvan Kris la, men ki te totalman revele nan Kris la - mistè lafwa a (1 Tim. 3,16), mistè pèp Izrayèl la vin di (Wom. 11,25), mistè plan Bondye a pou limanite (1 Kor. 2,7), ki se menm bagay ak mistè volonte Bondye (Efe. 1,9) ak mistè rezirèksyon an (1 Kor. 15,51).

Lè Pòl ouvètman revele mistè a, li te fè de bagay: Premyèman, li te eksplike ke sa ki te allusion nan ansyen kontra yo te vin reyalite nan Nouvo Kontra a. Dezyèmman, li te opoze ak lide yon mistè kache epi li te di ke mistè kretyen an te yon mistè devwale, li te pibliye, te pwoklame pou tout moun, epi moun ki sen yo te kwè.

Nan Kolosyen 1,21-26 Li te ekri: Epitou, pou nou menm ki te yon fwa etranje e ki te ostil nan move zèv yo. 1,22 Kounye a li te rekonsilye grasa lanmò kò l mòtèl, pou l ka fè w sen, san repwòch ak san defo devan figi l; 1,23 si sèlman nou rete nan lafwa a, ki tabli ak fèm, epi nou pa devye ak esperans levanjil la, ke nou te tande a ak ki te preche a tout kreyati ki anba syèl la. Mwen menm Pòl, mwen vin sèvitè l. 1,24 Kounye a mwen rejwi nan soufrans mwen soufri pou nou, e nan kò mwen mwen ranbouse sa ki manke toujou nan soufrans Kris la pou kò li, sa se legliz la. 1,25 Mwen tounen esklav nou grasa ofis Bondye ban mwen an, pou m' te anonse nou pawòl li a rich. 1,26 sètadi, mistè a ki te kache nan laj ak jenerasyon, men kounye a li revele bay sen li yo.

Bondye rele ak lòd nou travay pou l '. Travay nou an se pou fè wayòm Bondye envizib la vizib atravè lavi kretyen fidèl ak temwayaj. Levanjil Kris la se levanjil wayòm Bondye a, bon nouvèl jistis, lapè ak kè kontan nan Sentespri a atravè di Bondye mèsi ak disip avèk Sen vivan nou an ak Sovè. Li pa ta dwe kenbe sekrè. Li ta dwe pataje ak tout ak pwoklame nan tout.

Pòl kontinye: ... Bondye te vle fè konnen richès glwa mistè sa a nan mitan lòt nasyon yo, sètadi Kris la nan ou, espwa glwa a. 1,28 Nou mande tout moun, n'ap mande tout moun, epi n'ap anseye tout moun nan tout sajès, pou nou ka fè chak moun pafè nan Kris la. 1,29 Pou sa, mwen menm tou, mwen goumen ak lite nan pouvwa sila a ki travay avèk pouvwa nan mwen (Kol. 1,27-29).

Levanjil la se yon mesaj konsènan lanmou Kris la ak fason li sèlman ki libere nou anba kilpabilite epi li transfòme nou nan imaj Kris la. Jan Pòl te ekri legliz Filip la: Sitwayènte nou an nan syèl la; ki kote nou espere Sovè a, Seyè Jezikri, 3,21 Ki moun ki pral transfòme kò nou an ki pa vo anyen pou l ka vin tankou kò ki gen glwa li a dapre fòs li kapab soumèt tout bagay (Fil. 3,20-21).

Levanjil la se vre yon bagay pou selebre. Peche ak lanmò pa ka separe nou ak Bondye. Nou sipoze chanje. Kò glorifye nou an p ap pouri, p ap bezwen manje ankò, p ap vin granmoun, ni rid ankò. Nou pral leve tankou Kris la nan kò espri pwisan. Plis pase sa jis pa konnen ankò. Jan Jan te ekri: Mezanmi, nou deja pitit Bondye; men li poko revele sa nou pral ye. Men, nou konnen lè li parèt, n'a tankou l'; paske nou pral wè l jan li ye (1 Jn. 3,2).

pa Joseph Tkach


pdfMistè ak sekrè