Ki sa peche ye?

KOUMAN POU KMANSE BS

Peche se anachi, yon eta rebelyon kont Bondye. Depi lè peche te vin sou monn nan atravè Adan ak Èv, lèzòm te anba jouk peche a - yon jouk ki ka sèlman retire grasa Bondye grasa Jezi Kris la. Kondisyon peche lèzòm montre tèt li nan tandans pou yo mete tèt li ak pwòp enterè yo pi wo pase Bondye ak volonte l. Peche mennen nan izolman ak Bondye ak soufrans ak lanmò. Paske tout moun se pechè, yo tout bezwen redanmsyon Bondye ofri grasa Pitit li a tou.1. John 3,4; Women 5,12; 7,24-25; Markus 7,21-23; Galat 5,19-21; Women 6,23; 3,23-24).

Konpòtman kretyen an baze sou konfyans ak lwayote lanmou anvè Sovè nou an, ki te renmen nou e ki te bay tèt li pou nou. Konfians nan Jezikri eksprime nan lafwa nan levanjil la ak nan zèv lanmou. Atravè Lespri Sen an, Kris la transfòme kè kwayan l yo e li fè yo bay fwi: lanmou, lajwa, lapè, fidelite, pasyans, bonte, dousè, kontwòl tèt yo, jistis ak verite.1. John 3,23-24; 4,20-21; 2. Korentyen 5,15; Galat 5,6.22-23; Efezyen yo 5,9).

Peche se dirije kont Bondye.

Nan Sòm 51,6 yon David repanti di Bondye: "Se nan ou sèlman mwen peche, mwen fè sa ki mal devan ou". Byenke lòt moun te gen yon move efè sou peche David la, peche espirityèl la pa t kont yo, li te kont Bondye. David ap repete panse sa a 2. Samyèl 12,13. Jòb poze kesyon an: "Abakouk mwen te peche, kisa m ap fè ou, ou gadyen pèp la" (Jòb 7,20)?

Natirèlman, blese lòt moun se tankou peche kont yo. Pòl fè remake ke lè nou fè sa, nou vrèman "peche kont Kris la" (1. Korentyen 8,12) ki se Seyè ak Bondye.

Sa gen enplikasyon enpòtan

Premyèman, piske Kris la se revelasyon Bondye kont peche a ki dirije, peche a ta dwe konsidere nan pwen kristolojik, sa vle di, nan pèspektiv Jezikri. Pafwa defini peche kwonolojikman (nan lòt mo, paske Ansyen Testaman an te ekri an premye, li gen priyorite nan defini peche ak lòt doktrin). Sepandan, se pwennvi Kris la ki enpòtan pou kretyen an.

Dezyèmman, piske peche kont tout sa Bondye ye, nou pa ka atann pou Bondye endiferan oswa apatik pou li. Paske peche tèlman opoze ak lanmou ak bonte Bondye, li retire lespri nou ak kè nou ak Bondye.9,2), ki se orijin egzistans nou an. San sakrifis rekonsilyasyon Kris la (Kolosyen 1,19-21), nou pa ta gen okenn espwa nan anyen men lanmò (Women 6,23). Bondye vle moun yo gen lanmou ak lajwa ak li e youn ak lòt. Peche detwi divizyon lanmou ak lajwa sa a. Se poutèt sa Bondye rayi peche epi l ap detwi l. Repons Bondye bay peche se kòlè (Efezyen 5,6). Kòlè Bondye se detèminasyon pozitif ak enèjik li pou detwi peche ak konsekans li yo. Se pa paske li anmè e li tire revanj tankou nou moun, men paske li tèlman renmen moun ke li p ap tann pou l gade yo detwi tèt yo ak lòt moun grasa peche.

Twazyèmman, Bondye sèlman ki ka jije nou sou zafè sa a, epi sèlman li ka padonnen peche paske peche se kont Bondye sèlman. “Men, avèk ou, Seyè, Bondye nou an, gen mizèrikòd ak padon. Paske, nou tounen yon aposta.” (Danyèl 9,9). “Paske Senyè a gen favè ak anpil redanmsyon.” ( Sòm 130,7 ). Moun ki aksepte jijman mizèrikòd Bondye a ak padon li pou peche yo "pa fè kòlè, men pou delivrans grasa Seyè nou an Jezikri" (2. Tesalonik 5,9). 

Responsablite pou peche

Malgre ke li se nòmal yo kenbe responsablite pou peche te vini sou mond lan sou Satan, limanite se responsab pou pwòp peche li yo. "Se poutèt sa, menm jan peche te antre nan mond lan atravè yon sèl moun, ak lanmò nan peche, se konsa tou lanmò te rive nan tout moun paske yo tout te peche." 5,12).

Byenke Satan te eseye yo, Adan ak Èv te pran desizyon an - responsablite a se pou yo. Nan Sòm 51,1-4 David fè referans ak lefèt ke li te fasil pou peche paske li te fèt moun. Li rekonèt tou pwòp peche ak enjistis li yo.

Nou tout soufri de konsekans kolektif peche moun ki te viv anvan nou nan limit mond lan ak anviwònman nou yo te fòme pa yo. Sepandan, sa pa vle di ke nou te eritye peche nou nan men yo e ke yo yon jan kanmenm responsab pou li.

Nan epòk pwofèt Ezekyèl la, te gen yon diskisyon sou blame peche pèsonèl sou "peche zansèt yo". Li Ezekyèl 18 ak peye atansyon patikilye nan konklizyon an nan vèsè 20: "Se sèlman moun ki peche yo ta dwe mouri". Nan lòt mo, tout moun se responsab pou peche yo.

Paske nou gen responsablite pèsonèl pou pwòp peche nou yo ak kondisyon espirityèl nou, repantans toujou pèsonèl. Nou tout te peche (Women 3,23; 1. John 1,8) ak Sent Ekriti yo egzòte chak nan nou pèsonèlman pou nou repanti epi kwè levanjil la (Mak 1,15; Travay Apot yo 2,38).

Pòl fè anpil efò pou l fè remake ke menm jan peche te antre nan monn nan grasa lèzòm, konsa sali a disponib sèlman grasa lòm, Jezikri. "... Paske, si anpil moun te mouri grasa peche yon sèl la, alòske favè Bondye a te bay anpil plis grasa favè yon sèl moun Jezikri a" (Women). 5,15, gade tou vèsè 17-19). Pase peche a se pou nou, men favè delivre a se Kris la.

Etid la nan mo itilize dekri peche

Yo itilize yon mo ebre ak mo grèk pou dekri peche, epi chak tèm ajoute yon eleman konplemantè nan definisyon peche. Yon etid pi fon nan mo sa yo disponib atravè leksik, komantèr, ak gid etid biblik. Pifò mo yo itilize gen ladan yo yon atitid nan kè a ak lespri.

Nan tèm ebre ki pi souvan itilize yo, lide peche kòm rezilta objektif yo manke (1. Moyiz 20,9; 2. Moyiz 32,21; 2. Wa 17,21; Sòm 40,5 elatriye); Peche gen pou wè ak yon kraze nan relasyon an, pakonsekan rebelyon (transgresyon, rebelyon tankou nan 1. Samyèl 24,11; Ezayi 1,28; 42,24 elatriye dekri); tòde yon bagay kwochi, pakonsekan pèvèsyon konsyan yon bagay lwen objektif li gen entansyon (zav sa ki mal tankou nan 2. Samyèl 24,17; Danyèl 9,5; Sòm 106,6 elatriye); nan fòt ak kidonk koupab (wolaj nan Sòm 38,4; Ezayi 1,4; Jeremi 2,22); nan pèdi wout epi devye nan yon chemen (gade Pou fè erè nan Jòb 6,24; Ezayi 28,7 elatriye); Peche gen rapò ak fè lòt moun mal (sa ki mal ak abi nan Detewonòm 56,6; Pwovèb 24,1. elatriye)

Mo grèk yo itilize nan Nouvo Testaman an se tèm ki gen rapò ak manke mak la (Jan 8,46; 1. Korentyen 15,56; Ebre 3,13; James 1,5; 1. John 1,7 elatriye); pa erè oswa fòt (transgresyon nan Efezyen 2,1; Kolosyen 2,13 elatriye); ak travèse yon liy fwontyè (transgresyon nan Women 4,15; Ebre 2,2 elatriye); ak aksyon kont Bondye (yo mechan nan Women 1,18; Tit 2,12; Jid 15 elatriye); ak anachi (enjistis ak transgresyon nan Matye 7,23; 24,12; 2. Korentyen 6,14; 1. John 3,4 elatriye).

Nouvo Testaman an ajoute plis dimansyon. Peche se echèk pou sezi yon opòtinite pou pratike konduit diven anvè lòt moun (Jak 4,17). Anplis de sa, "sa ki pa soti nan lafwa se peche" (Women 1 Kor4,23)

Peche nan pèspektiv nan Jezi

Etid pawòl la ede, men li pou kont li pa mennen nou nan yon konpreyansyon konplè sou peche. Jan nou te mansyone pi bonè, nou bezwen gade peche nan yon pwen de vi kristolojik, sa vle di, nan pèspektiv nan Pitit Bondye a. Jezi se vrè imaj kè Papa a (Ebre 1,3) e Papa a di nou: "Ou ta dwe tande l!" (Matye 17,5).

Nan syans yo 3 ak 4 li te eksplike ke Jezi se senkan ak Bondye ke mo li yo se mo nan lavi. Ki sa li te di pa sèlman reflete lide nan Papa a, men tou, pote avèk li otorite moral ak etik Bondye.

Peche se pa sèlman yon zak kont Bondye - li se plis. Jezi te eksplike ke peche soti nan kè ak lespri moun ki fè peche. «Paske soti anndan, nan kè pèp la, gen move lide, fònikasyon, vòl, touye moun, adiltè, avaris, malis, malveyan, depri, resantiman, joure, awogans, irasyonèl. Tout move bagay sa yo soti nan anndan e yo fè moun nan kondisyon pou fè sèvis Bondye.” (Mak 7,21-23).

Nou fè yon erè lè nou chèche pou yon lis espesifik, etabli de fè Et pas. Li pa tèlman aksyon endividyèl la, men pito atitid ki kache nan kè a ke Bondye vle nou konprann. Menm si sa, pasaj ki pi wo a nan Levanjil Mak la se youn nan anpil kote Jezi oswa apot li yo lis oswa konpare pratik peche ak ekspresyon lafwa. Nou jwenn ekriti sa yo nan Matye 5-7; Matye 25,31-46; 1. Korentyen 13,4-8; Galat 5,19-26; Kolosyen 3 elatriye Jezi dekri peche kòm yon konpòtman depandans epi li mansyone: "Nenpòt moun ki fè peche se esklav peche a" (Jan. 10,34).

Peche kwaze liy konpòtman diven anvè lòt moun. Li konsiste nan aji kòm si nou pa responsab nan okenn pouvwa ki pi wo pase tèt nou. Pou kretyen an, peche konsiste nan pa kite Jezi renmen lòt moun atravè nou, nan pa onore sa Jak rele yon "adorasyon ki pwòp e ki san patipri" (Jak). 1,27) ak "lwa wayal la dapre ekriti yo" (Jak 2,8) rele. Jezi te anseye moun ki renmen l yo pral obeyi pawòl li yo4,15; Matye 7,24) epi konsa akonpli lalwa Kris la.

Tèm peche nannan nou an travèse ekriti yo (gade tou 1. mose 6,5; 8,21; predikatè 9,3; Jeremi 17,9; Women 1,21 elatriye). Se poutèt sa, Bondye kòmande nou: "Jete tout transgresyon ou te fè yo lwen ou, epi fè yon nouvo kè ak yon nouvo lespri" (Ezekyèl 1).8,31).

Lè nou voye Pitit Gason li a nan kè nou, nou resevwa yon nouvo kè ak yon nouvo lespri, nou konfese nou se pou Bondye (Galat). 4,6; Women 7,6). Piske nou fè pati Bondye, nou pa ta dwe "esklav peche" ankò (Women 6,6), pa “yo pa inyoran, dezobeyisan ankò, pa kite pèdi wout ankò, pa sèvi ak dezi ak anvi ankò, pa viv nan malis ak jalouzi ankò, pa rayi ak rayi lòt ankò” (Tit). 3,3).

Kontèks premye peche ki anrejistre nan 1. Liv Moyiz la ka ede nou. Adan ak Èv te nan di Bondye mèsi ak Papa a, epi peche te fèt lè yo te kraze relasyon sa a lè yo koute yon lòt vwa (li 1. Moyiz 2-3).

Objektif peche a rate se pri apèl nou nan syèl la nan Jezi Kris la (Filipyen 3,14), epi pou grasa adopsyon nou nan divizyon Papa a, Pitit Gason an ak Sentespri a, nou ka rele nou pitit Bondye (1. John 3,1). Si nou soti nan kominyon sa a ak Bondye, nou rate mak la.

Jezi rete nan kè nou yon fason pou nou “ka ranpli ak tout plenitid Bondye” (gade Efezyen yo). 3,17-19), epi kraze relasyon akonplisman sa a se peche. Lè nou fè peche, nou revòlte kont tout sa Bondye ye. Li kraze relasyon sakre Jezi te gen entansyon avè nou anvan fondasyon monn nan. Se yon refi pou kite Lespri Sen an travay nan nou pou fè volonte Papa a. Jezi te vin rele pechè yo pou yo repanti (Lik 5,32), sa vle di ke yo retounen nan yon relasyon ak Bondye ak volonte li pou limanite.

Peche se pran yon bagay mirak ke Bondye ki fèt nan sentete li ak pervert li pou dezi egoyis kont lòt moun. Sa vle di detounen de entansyon Bondye a pou limanite pou li enkli chak nan yo nan lavi yo.

Peche vle di tou pa mete lafwa nou nan Jezi kòm gid ak otorite nan lavi espirityèl nou an. Peche ki se espirityèl pa defini nan lojik imen oswa sipozisyon, men pa Bondye. Si nou te vle yon definisyon kout, nou ta ka di ke peche se eta a nan lavi san yo pa kominyon ak Kris la.

konklizyon

Kretyen yo dwe evite peche paske peche se yon repo nan relasyon nou avèk Bondye, ki retire nou nan amoni kominyon avèk Papa a, Pitit la ak Sentespri a.

pa James Henderson