Jezi yè, jodi a ak pou tout tan

XN jes Jodi a yè letènitePafwa nou ale nan selebrasyon Nwèl la nan enkarnasyon nan Pitit Bondye a ak anpil antouzyasm ke nou kite Lavan pran yon chèz dèyè, sa vle di tan an ak ki ane legliz la kretyen kòmanse. Kat dimanch yo nan Lavan kòmanse ane sa a sou Novanm 29th ak anonse Nwèl, fèt la nan nesans la nan Jezi Kris la. Tèm "Lavan an" sòti nan adventus Latin lan ak vle di yon bagay tankou "vini" oswa "rive". Pandan Lavan twa "vini" nan Jezi selebre (tipikman nan lòd ranvèse): tan kap vini an (retounen Jezi a), prezan an (nan Sentespri a) ak sot pase a (enkarnasyon Jezi / nesans).

N ap konprann siyifikasyon Lavan an pi byen toujou si nou konsidere ki jan twa avni sa yo gen rapò youn ak lòt. Otè Lèt Ebre yo te di l konsa: "Jezi Kris yè ak jodi a e menm bagay la tou pou tout tan" (Ebre 13,8). Jezi te vini kòm nonm enkarne (yè), li ap viv grasa Sentespri ki prezan nan nou (jodi a) epi li pral retounen kòm Wa tout wa ak Seyè a tout chèf (pou tout tan). Yon lòt fason pou gade sa a se konsènan wayòm Bondye a. Enkarnasyon Jezi te pote lòm wayòm Bondye a (yè); li menm li envite kwayan yo pou yo antre nan wayòm sa a epi pou yo patisipe ladan l (jodi a); epi lè li retounen, li pral revele wayòm Bondye ki te deja egziste a bay tout limanite (pou tout tan).

Jezi te itilize plizyè parabòl pou esplike wayòm li t apral tabli a: parabòl semans ki grandi an silans e ki envizib (Mak). 4,26-29), sa ki nan grenn moutad la, ki sòti nan yon ti grenn epi li grandi nan yon gwo touf (Markus 4,30-32), osi byen ke ledven, ki fè ledven tout farin lan (Matye 13,33). Parabòl sa yo montre ke wayòm Bondye a te mennen sou tè a ak enkarnasyon Jezi a, e li vrèman ak vrèman kontinye jodi a. Jezi te di tou: “Si mwen chase move lespri pa mwayen Lespri Bondye a [sa li te fè a], wayòm Bondye a vin jwenn nou.” (Matye 1).2,28; Lik 11,20). Wayòm Bondye a prezan, li te di, epi prèv sa a dokimante nan chase demon yo ak lòt bon zèv legliz la.
 
Pouvwa Bondye a toujou revele pa vèti nan kwayan yo ki ap viv nan reyalite a nan Peyi Wa Bondye a. Jezikri se tèt legliz la, li te yè, se jodi a e l ap la pou toutan. Menm jan Peyi Wa ki nan Bondye te prezan nan travay espirityèl la nan Jezi, li se kounye a prezan nan travay la espirityèl nan legliz li (byenke pa ankò nan pèfeksyon). Jezi Wa a rete avèk nou; pouvwa espirityèl li abite nan nou, menm si wayòm li an poko konplètman efikas. Martin Luther te trase konparezon ke Jezi te mare Satan, kwake sou yon chenn long: «[...] li [Satan] pa ka fè plis pase yon move chen sou yon chenn; li ka jape, kouri ale vini, li chire tèt li nan chenn lan. "

Peyi Wa ki nan Bondye ap vin yon reyalite nan tout pèfeksyon li yo - ki se "p'ap janm fini an nan" ke nou espere pou. Nou konnen ke nou pa ka chanje lemonn antye nan isit la ak kounye a, kèlkeswa jan difisil nou eseye reflete Jezi nan fason nou nan lavi yo. Se sèlman Jezi ki ka fè sa, epi li pral fè l 'nan tout bèl pouvwa sou retou li. Si wayòm Bondye a deja yon reyalite, li pral sèlman vin reyalite nan tout pèfeksyon li nan tan kap vini an. Si li toujou lajman kache jodi a, li pral konplètman devwale nan retounen Jezi a.

Pòl te pale souvan sou wayòm Bondye a nan sans li alavni. Li te avèti sou nenpòt bagay ki ta ka anpeche nou "eritye wayòm Bondye a" (1. Korentyen 6,9-10 ak 15,50; Galat 5,21; Efezyen yo 5,5). Jan yo ka wè souvan nan chwa mo li yo, li te toujou kwè ke wayòm Bondye a t ap reyalize nan fen mond lan (1 Tes. 2,12; 2Tes 1,5; Kolosyen 4,11; 2. Timote 4,2 ak 18). Men, li te konnen tou, kèlkeswa kote Jezi ta ye, wayòm li an deja prezan, menm nan "monn sa a ki prezan, sa ki mal," jan li te rele l. Piske Jezi abite nan nou isit la ak kounye a, wayòm Bondye a deja prezan, e dapre Pòl nou deja gen sitwayènte nan Peyi Wa ki nan syèl la (Filipyens). 3,20).

Lavan tou pale de konsènan delivre nou an, ki refere nan Nouvo Testaman an nan twa tan: sot pase, prezan ak tan kap vini. Sali nou te deja resevwa a reprezante pase. Li te pote pa Jezi nan premye vini l '- nan lavi l', lanmò, rezirèksyon ak Asansyon. Nou fè eksperyans kounye a lè Jezi rete nan nou epi li rele nou pou nou patisipe nan travay li nan wayòm Bondye a (wayòm syèl la). Tan kap vini an kanpe pou akonplisman pafè nan Bondye vin delivre a ki pral vin jwenn nou lè Jezi retounen pou tout moun wè ak Bondye yo pral tout nan tout.

Li enteresan pou nou note ke Bib la mete aksan sou aparans vizib Jezi nan premye ak dènye vini l. Ant "yè" ak "etènèl", vini prezan Jezi a se envizib nan mezi nou pa wè l ap mache tankou moun ki te viv nan premye syèk la. Men, depi kounye a nou se anbasadè pou Kris la (2. Korentyen 5,20), nou rele pou nou kanpe pou reyalite Kris la ak wayòm li an. Menmsi Jezi gendwa pa vizib, nou konnen li avèk nou e li pap janm abandone nou oswa li pap janm abandone nou. Parey imen nou kapab rekonnet li dan nou. Yo mande nou pou n koule fragman nan glwa wayòm nan lè nou kite fwi Sentespri a gaye nou epi lè nou kenbe nouvo kòmandman Jezi a pou youn renmen lòt.3,34-35).
 
Lè nou konprann ke Lavan se nan sant lan, ke Jezi se yè, jodi a, ak pou tout tan, nou pi byen kapab konprann motif tradisyonèl la nan fòm lan nan kat bouji ki vin anvan lè Seyè a ap vini an: espwa, lapè, kè kontan ak lanmou. Antanke Mesi pwofèt yo te pale a, Jezi se vrè reyalizasyon espwa ki te bay pèp Bondye a fòs. Li te vini pa tankou yon vanyan sòlda oswa yon wa soumèt, men kòm yon Prince nan lapè yo montre ke li se plan Bondye a pote lapè. Motif lajwa a endike kè kontan antisipasyon nesans ak retou Sovè nou an. Lanmou se sa Bondye tout bagay. Moun ki renmen an te renmen nou yè (anvan mond lan te fonde) e li kontinye fè sa (endividyèlman ak nan yon fason entim) tou de jodi a ak pou tout tan.

Mwen priye pou sezon sezon Lavan an ranpli avèk espwa Jezi, lapè ak kè kontan ak ke ou pral raple pa Sentespri a jou pa jou konbyen Li renmen ou.

Gen konfyans nan Jezi yè, jodi a ak pou tout tan,

Joseph Tkach

Prezidan
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfLavan: Jezi yè, jodi a ak pou tout tan