Se pou Bondye rete menm jan ak li

Pa kite l 'pou Bondye tankou li yeMwen mande kèk kesyon pou nou tout ki gen pitit. "Èske pitit ou a te janm dezobeyi ou?" Si ou reponn wi tankou tout lòt paran yo, nou vini nan dezyèm kesyon an: "Èske w te janm pini pitit ou a pou dezobeyisans?" Konbyen tan pinisyon an te pase? Pi klèman di: "Èske ou eksplike pitit ou ke pinisyon an pa pral fini?" Sa sonnen fou, pa vre?

Nou menm, ki se paran ki fèb ak enpafè, padonnen pitit nou yo si yo dezobeyi. Gen sitiyasyon kote nou pini pou yon ofans, si nou panse li apwopriye nan yon sitiyasyon. Mwen mande ki jan anpil nan nou konsidere li dwa yo pini pwòp pitit yo pou tout rès lavi yo?

Gen kèk kretyen ki vle fè nou kwè ke Bondye, Papa nou ki nan Syèl la, ki pa ni fèb ni enpafè, pini moun pou tout tan, menm moun ki pa janm tande pale de Jezi. Yo di, Bondye, dwe plen favè ak mizèrikòd.

Pran yon moman pou w reflechi sou sa, paske gen yon gwo diferans ant sa nou aprann de Jezi ak sa kèk kretyen kwè sou kondanasyon etènèl la. Yon egzanp: Jezi kòmande nou renmen lènmi nou yo ak menm fè sa ki byen moun ki rayi ak pèsekite nou. Kèk kretyen kwè ke Bondye pa sèlman rayi lènmi l 'yo, men literalman fè yo boule nan lanfè ak sa pitye ak rlach pou tout letènite.

Yon lòt bò, Jezi te priye pou sòlda yo ki te kloure l 'sou kwa a: "Papa, padonnen yo paske yo pa konnen sa yo ap fè." Kèk kretyen anseye ke Bondye padonnen sèlman kèk moun Li te predestine pou padonnen yo anvan mond lan te kreye. Si sa te vre, priyè Jezi a pa t ap fè yon gwo diferans, èske li ta?  

Yon chay lou

Yon lidè jèn kretyen te di nan yon gwoup adolesan yon istwa morbid sou satisfè yon moun. Li menm li te oblije anonse bon nouvèl la bay nonm sa a, men li pa t fè sa pandan konvèsasyon yo. Li pita te aprann ke nonm sa a te mouri nan yon aksidan trafik nan menm jou a. "Nonm sa a se nan lanfè kounye a," li te di jèn yo, jèn ki lajè-eyed kretyen adolesan yo, "kote li te soufrans entrodiksyon entrodiksyon." Lè sa a, apre yon poz dramatik, li te ajoute: "e ke sa a sou zepòl mwen kounye a". Li te di yo sou move rèv li ke li te paske nan neglijans l 'yo. Li te kriye nan kabann nan, bay lide terib ke moun sa a pòv ta soufri apwè move moman dife lanfè pou tout tan.

Mwen mande ki jan kèk moun rive fè amoninize lafwa yo tèlman ladrès ke sou yon bò yo kwè ke Bondye renmen mond lan tèlman ke li te voye Jezi pou sove. Nan lòt men an, yo kwè (ak yon kwayans rachitik) ke Bondye se fò anpil inept nan sove moun ak ke nou dwe voye yo nan lanfè paske nan enkonpetans nou an. Yo di: "Yon moun sove grasa gras, li pa travay," yo di, e se sa ki dwat. Yo gen lide, kontrèman ak levanjil la, ke sò etènèl moun yo depann de siksè oswa echèk travay evanjelizasyon nou an.

Jezi se Sovè a, Sovè ak Redanmtè a!

Kòm nou tankou moun renmen pitit nou yo, konbyen plis yo renmen Bondye? Sa a se yon kesyon retorik - Bondye renmen l 'enfiniman plis pase nou tout tan tout tan kapab.

Jesus sagte: «Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? … Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!» (Lukas 11,11 u. 13).

Verite a se jis jan Jan di nou: Bondye renmen mond lan vrèman. «Paske Bondye sitèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men pou yo gen lavi etènèl. Paske, Bondye pa voye Pitit li a sou latè pou jije lemonn, men pou lemonn te sove grasa li. 3,16-17).

Sali a nan mond sa a - yon mond ke Bondye renmen tèlman bagay ke Li te voye Pitit li a pou konsève pou yo - depann de Bondye, epi sèlman sou Bondye pou kont li. Si delivrans te depann de nou ak siksè nou nan pote levanjil la bay moun, Lè sa a, gen reyèlman ta gen yon gwo pwoblèm. Li pa depann de nou, men sou Bondye pou kont li. Bondye voye Jezi fè travay sa a, pou konsève pou nou, epi li plen yo.

Jezi te di: “Paske sa a se volonte Papa m: nenpòt moun ki wè Pitit Gason an epi ki kwè nan li gen lavi etènèl; e m ap fè l leve soti vivan nan lanmò nan dènye jou a.” (Jan 6,40).

Li se biznis Bondye a pou konsève pou, ak Papa a, Pitit la, ak Sentespri fè li byen. Li se yon benediksyon pou patisipe nan bon travay evanjelizasyon an. Men, nou ta dwe tou reyalize ke Bondye souvan aji malgre enkapasite nou yo.

Eske yo te chaje tèt yo chay pou yon konsyans koupab paske yo echwe pou yo preche levanjil la bay yon moun? Pase chay la sou Jezi! Bondye pa gòch. Pa gen moun ki glise nan dwèt li epi ki gen pou yo ale nan lanfè paske nan li. Bondye nou an bon e li gen bon kè e li gen anpil pouvwa. Ou ka fè konfyans l 'fè li fason sa a pou ou ak pou tout moun.

pa Michael Feazell


pdfSe pou Bondye rete menm jan ak li