K ap viv nan renmen Bondye a

NOU ap viv nan renmen Bondye aNan lèt Pòl te ekri Women yo, li poze kesyon diskou a: “Kiyès ki pral separe nou ak lanmou Kris la? Tribilasyon oswa laperèz oswa pèsekisyon oswa grangou oswa toutouni oswa danje oswa epe?" (Women 8,35).

Vrèman, anyen pa ka separe nou ak lanmou Kris la, ki montre nou klèman isit la, jan nou ka li nan vèsè sa yo: «Paske, mwen sèten ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni pouvwa, ni otorite, ni prezan ni tan kap vini. Ni wo, ni anba, ni okenn lòt kreyati kapab separe nou ak lanmou Bondye ki nan Jezikri, Seyè nou an.” (Women 8,38-39).

Nou pa ka separe ak lanmou Bondye paske li toujou renmen nou. Li renmen nou si nou fè byen oswa mal, kit nou genyen oswa pèdi, oswa si tan yo bon oswa move. Kwè li oswa ou pa, li renmen nou! Li te voye Pitit li a, Jezikri, mouri pou nou. Jezikri te mouri pou nou lè nou te pechè toujou (Women 5,8). Pa gen pi gwo lanmou pase mouri pou yon moun5,13). Se konsa, Bondye renmen nou. Sa se pou asire w. Kèlkeswa sa, Bondye renmen nou.

Pou nou menm kretyen, petèt kesyon ki pi enpòtan an se si nou pral renmen Bondye lè karyè a vin difisil? Pa kite nou twonpe tèt nou pou nou kwè kretyen yo iminize kont eprèv ak soufrans yo. Gen move bagay nan lavi a, si nou se moun k'ap sèvi Bondye oswa moun k'ap fè peche. Bondye pa janm pwomèt nou ke pa ta gen difikilte nan lavi kretyen an. Èske n ap renmen Bondye nan bon moman ak nan move?

Menm zansèt biblik nou yo te panse sou li. Se pou yo gade nan konklizyon yo rive.

Abakouk: “Pye fig frans lan p ap grandi, e p ap gen plant nan pye rezen yo. Pye oliv pa bay anyen, jaden yo pa bay manje. Y'ap rache mouton yo nan koral la epi p'ap gen bèf nan etaj yo. Men, mwen vle fè kè m' kontan nan Seyè a, mwen vle gen kè kontan nan Bondye ki delivrans mwen."(Abakouk 3,17-18).

Micha: «Pa kontan pou mwen, ènmi mwen! Si m' kouche tou, m'ap leve ankò; e menm si mwen chita nan fènwa, Seyè a se limyè mwen 7,8).

Jòb: «Epi madanm li di li: Èske w toujou kenbe pyete w? Di Bondye non epi mouri! Men, li di l': -Ou pale tankou fanm sòt. Eske nou te resevwa byen nan men Bondye e nou pa ta dwe aksepte sa ki mal tou? Nan tout bagay sa yo, Jòb pa t fè peche ak bouch li" (Jòb 2,9-10).

Mwen renmen egzanp Schadrach, Meschach ak Abed-Nego pi byen. Lè yo te menase pou yo boule yo vivan, yo te di yo te konnen Bondye te kapab sove yo. Sepandan, si li te chwazi pou l pa fè sa, li anfòm ak sa (Danyèl 3,16-18). Yo ta renmen ak fè lwanj Bondye kèlkeswa jan li te deside.

Renmen ak fè lwanj Bondye se pa tèlman yon kesyon de bon fwa oswa move oswa si nou genyen oswa pèdi. Se sou renmen l 'ak konfyans nan li, kèlkeswa sa k ap pase. Apre yo tout, sa a se kalite a nan renmen li ban nou! Rete fèm nan renmen Bondye.

pa Barbara Dahlgren